NYHET

Genomför en oberoende genomlysning av Högevall

Mot bakgrund av uppgifter om bristande arbetsmiljö för personalen och trygghet för badgäster kräver Socialdemokraterna idag att en oberoende genomlysning av Högevallsbadets verksamhet.

Hög personalomsättning, systematisk underbemanning och bristande säkerhet är några av de saker som lyfts fram av personalföreträdare på Högevallsbadet. Det som framkommer är till exempel allvarliga brister i säkerhetsarbetet vad gäller larmsystem som är ur funktion och att underbemanningen ofta gör det omöjligt att närvara i hela badhuset när det är öppet.

Mot bakgrund av detta kräver Socialdemokraterna att kultur- och fritidsnämnden beslutar om en oberoende genomlysning av Högevall. Detta för att få en samlad och strukturerad bild av läget samt åtgärdsförslag för att kunna agera så att nämnden kan fullgöra sitt arbetsmiljöansvar och säkerställa att Högevall är tryggt och säkert för badgästerna.

– Den kritik som jag tagit emot både vad gäller personalens arbetsmiljö och badgästernas säkerhet är ytterst allvarlig. Det gör att vi nu går fram med ett skarpt förslag om en oberoende genomlysning så att vi kan vända utvecklingen. Högevall ska vara en attraktiv och trygg arbetsplats och ett av våra främsta besöksmål, säger Sebastian Jaktling (S), kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande.