Bild på äldre kvinna som ler och går med gångstavar

Foto: Martina Huber

En värdig omsorg

Vi människor lever allt längre. När vi blir äldre behöver de flesta av oss någon typ av stöd från samhället. Vilken hjälp vi får ska aldrig vara beroende av inkomst eller att anhöriga finns, vill och orkar. Omsorgen om våra seniorer är en av kommunens allra viktigaste uppgifter. Därför måste vi fullt ut tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Våra gemensamma skattemedel ska användas till fler anställda och till bättre verksamhet – inte till vinstuttag.

Personalen är vår viktigaste resurs för en bättre omsorg. Därför måste vi erbjuda bättre villkor och fler kollegor. Det så kallade ”hälsoschemat” som införts har lett till personalflykt och växande ohälsotal. Denna utveckling måste vändas. Våra anställda behöver en god arbetsmiljö.

En bra och värdig ålderdom och omsorg ska inte vara en klassfråga. Därför ska de hjälpmedelsavgifter som införts avskaffas och de avgiftshöjningar som gjorts på måltider i särskilt boende, på dagverksamhet och på korttidsvård ska återställas. Det är också därför vi vill att antalet mötesplatser och aktiviteter för äldre ökar. Det är bara så vi kan bryta den ofrivilliga ensamheten och erbjuda ett bra, tryggt och jämlikt utbud för våra seniorer..

Vi vill:

1. Anställa mer personal i äldreomsorgen.
2. Att all omsorg ska drivas i offentlig regi, med möjlighet till inslag av icke vinstdrivande aktörer.
3. Avskaffa den orättvisa hjälpmedelsavgiften och återställa avgifterna på måltider i särskilt boende, på dagverksamhet och på korttidsvård.
4. Skapa fler mötesplatser och aktiviteter för äldre och ge alla från 70 års ålder gratis resor i kollektivtrafiken.
5. Avskaffa det så kallade ”hälsoschemat” inom omsorgen.