NYHET

Pendlarkort som löneförmån

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill erbjuda anställda i Lunds kommun pendlarkort som löneförmån.

Ett av målen i kommunens program för ekologisk hållbar utveckling, Lundaeko, är att minska utsläppen från trafiken med 90% mellan 2010 och 2030. Klimatpolitiska rådet i Lund efterlyser nya styrmedel för att lyckas med den målsättningen. Att ersätta biltrafik med kollektivtrafikresande bland pendlare i större utsträckning är helt centralt för att nå målsättningen. I ett försök att stimulera resandet med den hållbara kollektivtrafiken utvecklar Skånetrafiken lösningen komplett, där arbetsgivare som erbjuder sina anställda periodkort som löneförmån erbjuds rabatt på framtida biljetter, möjlighet att synas på Skånetrafikens reklamplatser eller att stödja sociala projekt i Skånetrafikens regi.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna föreslår att Lunds kommun ska pröva att erbjuda sina anställda denna förmån som ett led i att få fler jobbpendlare att välja bussen och tåget framför bilen. Satsningen handlar också om att Lunds kommun axlar ledartröjan i omställningen genom att sätta press på andra stora arbetsgivare att erbjuda samma förmån och vidare öka det kollektiva resandets del av arbetspendlingen i Lund och andra kommuner. Utöver klimatvinsterna skulle det innebära ett större reseunderlag, vilket i sin tur leder till ökad turtäthet.

– Under covid har många ändrat sina resvanor och valt bort kollektivtrafiken. Den trenden behöver vändas både ur ett klimatperspektiv och för att öka reseunderlaget. Ett större reseunderlag innebär fler avgångar att välja på för alla som reser kollektivt i Lund, säger Karin Svensson Smith, Miljöpartiet.

Att erbjuda pendlarkort till de anställda har också fördelningspolitiska effekter och gör Lunds kommun till en attraktivare arbetsgivare. Det är välkänt att grupper med lägre inkomster är mer beroende av kollektivtrafiken och därför har stor nytta av både löneförmånen och den ökade turtätheten det väntas leda till.

– Att möjliggöra pendlarkort som löneförmån skulle bidra till att göra Lunds kommun till en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Det är både en bra förmån för våra anställda, samtidigt som det skulle bidra till bättre och mer klimatsmarta resvanor, säger Anders Almgren, Socialdemokraterna.