I skolan läggs grunden för vår framtid

Välfärd

För att nå de uppsatta kunskapsmålen ska alla elever tillförsäkras en lung och kreativ miljö. Det gäller oavsett vilken skola man går på och det ska gälla alla elever oberoende av bakgrund. Inga elever ska få komma efter eller få stå tillbaka

Skolan ska vara en trygg plats med möjlihet till lugn och ro i klassrummet och med personligt stöd till de som behöver. Tidiga insatser ska vara en naturlig del i skolarbetet tillsammans med samverkan med andra partier och aktörer för att möta alla elvers behov. Ju tidigare insatserna kan ges desto bättre möjlighet till goda resultat i framtiden.

Vi Socialdemokrater kommer ständigt att arbeta för att förskolan och skolan i Kumla ska hålla hög kvalitet och utgöra en god grund för framtida yrkesverksamhet och/eller fortsatt högre studier. Möjligheten att uppnå de uppsatta målen ska vara en realitet för varje elev. Kvaliteten i skolan beror på varje lärares och rektors insats. Det är därför viktigt att rekrytera personal med rätt kompetens och som vill stanna och verka i Kumlas olika skolmiljöer under många år.

Kumla är och ska vara en tillväxtkommun vilket innebär att behovet av förskole- och skolplatser ska täckas. Arbetet ska säkerställa och skapa förutsättnngar för digitalisering inom alla skolor ska också fortsätta.

Socialdemokraterna i Kumla vill:

  • Säkerställa att skolan är en tryggplats med ordning och studiero,
  • Fortsätta ha länets högsta lärarbehörighet,
  • Tillskapa två nya förskolor under mandatperioden,
  • Införa arbetskläder till personalen i förskola, fritidshem och dagbarnsvård,
  • Skapa en jämlik kunskapsskola. Resurser ska fördelas rättvist- efter behov,
  • Investera i lärare och skolledare. Alla elever ska ha rätt att möta behöriga och skickliga lärare,
  • Öka personaltätheten,
  • Minska barngrupper,
  • Satsa på tidiga insatser. Fler specialpedagoger och stärkt elevhälsa (i samverkan med Region Örebro).