Ett växande Kumla


Kumla växer och har de senaste åren ökat sin befolkning. Det ställer dock krav på planering av nya bostadsområden såväl centralt som i övriga tätorter och på landsbygden. Det är ett stort ansvar att planera för en utveckling av boende och boendemiljöer i samklang med behov och av hänsyn till klimat och klimatförändringar.

Vårt mål och vår ambition är att hela tiden jobba med Kumlas stadsutveckling och regelbundet ta fram nya områden som kan bebyggas. Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter bostadssegregationen.

Socialdemokraterna i Kumla vill:

  • Möjliggöra för minst 25 småhustomter varje år,
  • Möjliggöra byggande av ca 250 hyreslägenheter under mandatperioden,
  • Installera laddpunkter för elbilar efter behov på lämpliga platser i kommunen,
  • Utöka möjligheten till källsortering i hemmet,
  • Införa ett så kallat "Grönt kort" på återvinningscentralen,
  • Möjliggöra för minst 2 km nya cykelvägar årligen förutom de cykelvägar vi tillskapar inom varje nytt exploateringsområde,
  • Tillskapa fler cykelparkeringar vid resecentrum,
  • Tillskapa ytterligare en plats för hantering av "grönt avfall" från våra trädgårdar.