Vårt Västernorrland kan bättre. Tillsammans.

Kortare köer och väntetider

Den som har behov av vård ska få det i rätt tid utifrån behov. Men idag är väntetider och köer allt för långa till olika behandlingar och insatser inom hälso- och sjukvården. Vi Socialdemokrater är inte nöjda förrän den som behöver får rätt vård i rätt tid.

Du ska inte behöva vänta längre än vårdgarantin på första besök, operationer och behandlingar inom vare sig hälso- och sjukvården eller Folktandvården.

Våra gemensamma skattepengar, avsatta för välfärden ska ge våra invånare en trygg omsorg och hälso- och sjukvård – inte gå till stora vinstuttag.

Våra förslag för kortare väntetider och ökad tillgänglighet till vård bygger på våra tre grundförslag – stärka hela vårdlaget, ge dig rätt vård i rätt tid och återta den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården.

Åren av pandemi har inneburit stora påfrestningar på hälso- och sjukvården. Den har inneburit att vårdinsatser har skjutits upp och utvecklingsarbeten inte kunnat genomförts som det var tänkt.

I flera verksamheter i Region Västernorrland har det gått att korta väntetiderna, ökat effektiviteten och ge god vård till fler. I de områden som omfattar vårdgarantin så ligger vi på några områden som rikssnittet och t o m bättre. På några områden ligger vi betydligt sämre än genomsnittet. Region Västernorrland är idag bättre på att erbjuda operationer/andra åtgärder inom vårdgarantin och sämre på att ta emot patienterna för det första besöket. Men för flera grupper är väntetiderna för långa och regionen når inte upp till vårdgarantins krav.

De insatser som vi Socialdemokrater prioriterar är

att underlätta för den som har behov av vård att hitta den snabbaste vägen till vård och hitta rätt väg genom hälso- och sjukvårdens olika system.

att korta väntetiderna till första kontakt till hälso- och sjukvården, så att varje patient får ett besked om sin hälsa och vilken vård som kan komma att behövas.

att det finns personal som arbetar på bästa sätt är en förutsättning. Därför är insatser för personalen och utvecklade arbetssätt nödvändiga för att bättre möta behoven av vård.

Några av Socialdemokraternas förslag för att korta väntetider och köer

 • Alla ska kunna få en första bedömning i den regiondrivna primärvården inom 24 timmar – digitalt, distans eller fysiskt med många vägar in och så att det fungerar för varje individ.
 • Öka antalet planerade operationer på samtliga tre sjukhusorter.
 • Införa en intermediär intensivvårdsavdelning IMA kan vårda patienter som inte kräver IVA-vård men som har ett större vårdbehov än vårdavdelningarna har resurser för. Det innebär en avlastning av vårdavdelningarna.
 • En bättre användning av regionens operationsavdelningar En förbättrad fördelning av de kirurgiska ingreppen mellan regionens operationsavdelningar på våra tre sjukhus leder till att operationsköerna går att minska.
 • Ögonsjuvården Tillskjuta medel för att minska kön till ögonoperation genom en riktad insats. Idag väntar ca 1200 patienter på en ögonoperation/åtgärd i Västernorrland.
 • Hörselvården Tillskjuta medel för att minska köerna, främst väntetiderna till audionom där idag bara var tredje väntande får träffa en audionom inom 90 dagar.
 • Investera i operationsrobotar för robotassisterad kirurgi i Sundsvall.
 • Öppna fler platser på vårdhotellet Fler platser på vårdhotellet betyder att det går att ta emot fler patienter inom den planerade operationsverksamheten.
 • Starta fler mobila team och hemsjukvårdsteam inom fler verksamheter Mobila team kan göra besök i hemmet, samma dag, vilket förbättrar inte minst för våra äldre invånare. Mobila team minskar trycket på akuten, på avdelningarna och på hälsocentralerna. De minskar väntetiderna för att få bedömning och undersökning, samt att de frigör vårdplatser.
 • Utveckla digitaliseringen i vården En ökad användning av digitala lösningar både för första kontakt, tidsbokningar och vårdbesök när det fungerar för den enskilde, så frigörs tid för de som behöver ett fysiskt besök.
 • Arbetssätt och flaskhalsar Ett fortsatt arbete inom varje del i hälso- och sjukvården för att utveckla arbetssätt och metoder är en av de viktigaste pusselbitarna för kortare köer och minskade väntetider. Förändrade arbetssätt för att effektiviteten ska bli bättre genom att kompetens, lokaler och teknik används bättre, men också att identifiera och åtgärda ”flaskhalsar” så att vården använder personal och andra resurser på bästa sätt.
 • Personal och konvertering/kompetensväxling Personal som har rätt kompetens och vill arbeta i hälso- och sjukvårdens olika delar är den yttersta förutsättningen för att kunna korta operationsköerna och väntetiderna. Det handlar om rekrytering, arbetsvillkor och arbetsmiljö både för hela vårdlaget och den enskilde. Det är också viktigt att vi har rätt person och kompetens på rätt plats. Därför behöver arbetet med att konvertera tjänster och kompetensväxla inom sjukhusvården gå snabbare. Till exempel ska operationssjuksköterskor jobba med operationer, inte med att städa operationslokaler.
 • Utbilda fler inom bristområden för att få bort flaskhalsar inom vården.

Västernorrland i jämförelse med riksgenomsnittet när det gäller vårdgarantin

Detta är en kort översiktlig sammanställning utifrån SKRs statistik (Sveriges Kommuner och Regioner) för jämförelser i vården.

220508 Översikt över väntetider inom vårdgarantin i Västernorrland Länk till annan webbplats.

Vårdgarantin omfattar:

 • Kontakt med primärvården samma dag (mäts i form av telefontillgänglighet)
 • Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
 • Första besök i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
 • Operation/åtgärd i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar

Telefon-tillgänglighet primärvård

 • Västernorrland 89% har fått kontakt inom 0 dagar mars 2022
 • Riksgenomsnittet är att 90% har fått kontakt inom 0 dagar våren 2022

Medicinsk bedömning i primärvården

 • Västernorrland 77% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal mars 2022
 • Riksgenomsnittet är att 81% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal mars 2022

Första besök i specialiserad vård

 • Västernorrland 55% har väntat 90 dagar eller kortare mars 2022
 • Riksgenomsnittet är att 71% har väntat 90 dagar eller kortare mars 2022

Operation/åtgärd i specialiserad vård

 • Västernorrland 61% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare mars 2022
 • Riksgenomsnittet 59% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare mars 2022