Rätt vård i rätt tid – Korta köer och väntetider.

Här nedan finns några av de förslag som Socialdemokraterna i Västernorrland presenterat för att korta köer och väntetider.

Följ denna länk Länk till annan webbplats. om du vill du veta mer om:

 • Socialdemokraterna i Västernorrlands hela program för 2022-2026
 • Vilka beslut vi vill fatta de första 100-dagarna 2023 i region Västernorrland,
 • Sex punkter för personalinsatser i region Västernorrland
 • Fler gröna jobb i Västernorrland

Desto fler vi är desto starkare blir vi, och tillsammans kan vi göra Västernorrland bättre. Bli medlem här och bli det redan idag Länk till annan webbplats..

Kortare köer och väntetider

Den som har behov av vård ska få det i rätt tid utifrån behov. Men idag är väntetider och köer allt för långa till olika behandlingar och insatser inom hälso- och sjukvården. Vi Socialdemokrater är inte nöjda förrän den som behöver får rätt vård i rätt tid.

Du ska inte behöva vänta längre än vårdgarantin på första besök, operationer och behandlingar inom vare sig hälso- och sjukvården eller Folktandvården.

Våra gemensamma skattepengar, avsatta för välfärden ska ge våra invånare en trygg omsorg och hälso- och sjukvård – inte gå till stora vinstuttag.

Våra förslag för kortare väntetider och ökad tillgänglighet till vård bygger på våra tre grundförslag – återta den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården, stärka hela vårdlaget och ge dig rätt vård i rätt tid.

Åren av pandemi har inneburit stora påfrestningar på hälso- och sjukvården. Det har inneburit att vårdinsatser har skjutits upp och utvecklingsarbeten har inte kunnat genomföras som det var tänkt.

I flera verksamheter i Region Västernorrland har det gått att korta väntetiderna, ökat effektiviteten och ge god vård till fler. I de områden som omfattar vårdgarantin så ligger vi på några områden som rikssnittet och t o m bättre. På några områden ligger vi betydligt sämre än genomsnittet. Region Västernorrland är idag bättre på att erbjuda operationer/andra åtgärder inom vårdgarantin och sämre på att ta emot patienterna för det första besöket. Men för flera grupper är väntetiderna för långa och regionen når inte upp till vårdgarantins krav.

De insatser som vi Socialdemokrater prioriterar är:

att underlätta för den som har behov av vård att hitta den snabbaste vägen till vård och hitta rätt väg genom hälso- och sjukvårdens olika system.

att korta väntetiderna till första kontakt till hälso- och sjukvården, så att varje patient får ett besked om sin hälsa och vilken vård som kan komma att behövas i rätt tid.

att det finns personal som arbetar på bästa sätt är en förutsättning. Därför är insatser för personalen och utvecklade arbetssätt nödvändiga för att bättre möta behoven av vård.

Några av Socialdemokraternas förslag för att korta väntetider och köer

 • Alla ska kunna få en första bedömning i den regiondrivna primärvården inom 24 timmar – digitalt, distans eller fysiskt med många vägar in och så att det fungerar för varje individ.
 • Öka antalet planerade operationer på samtliga tre sjukhusorter.
 • Införa en intermediär intensivvårdsavdelning, IMA kan vårda patienter som inte kräver IVA-vård men som har ett större vårdbehov än vårdavdelningarna har resurser för. Det innebär en avlastning av vårdavdelningarna.
 • En bättre användning av regionens operationsavdelningar. En förbättrad fördelning av de kirurgiska ingreppen mellan regionens operationsavdelningar på våra tre sjukhus leder till att operationsköerna går att minska.
 • Ögonsjuvården. Tillskjuta medel för att minska kön till ögonoperation genom en riktad insats. Idag väntar ca 1200 patienter på en ögonoperation/åtgärd i Västernorrland.
 • Hörselvården. Tillskjuta medel för att minska köerna, främst väntetiderna till audionom där idag bara var tredje väntande får träffa en audionom inom 90 dagar.
 • Investera i operationsrobotar för robotassisterad kirurgi i Sundsvall.
 • Öppna fler platser på vårdhotellet. Fler platser på vårdhotellet betyder att det går att ta emot fler patienter inom den planerade operationsverksamheten.
 • Starta fler mobila team och hemsjukvårdsteam inom fler verksamheter. Mobila team kan göra besök i hemmet, samma dag, vilket underlättar inte minst för våra äldre invånare. Mobila team minskar trycket på akuten, på avdelningarna och på hälsocentralerna. De minskar väntetiderna för att få bedömning och undersökning, samt att de frigör vårdplatser.
 • Utveckla digitaliseringen i vården. En ökad användning av digitala lösningar både för första kontakt, tidsbokningar och vårdbesök. När det fungerar för den enskilde, så frigörs tid för de som behöver ett fysiskt besök.
 • Arbetssätt och flaskhalsar. Ett fortsatt arbete inom varje del i hälso- och sjukvården för att utveckla arbetssätt och metoder är en av de viktigaste pusselbitarna för kortare köer och minskade väntetider. Förändrade arbetssätt för att effektiviteten ska bli bättre genom att kompetens, lokaler och teknik används bättre, men också att identifiera och åtgärda ”flaskhalsar” så att vården använder personal och andra resurser på bästa sätt.
 • Personal och konvertering/kompetensväxling. Personal som har rätt kompetens och vill arbeta i hälso- och sjukvårdens olika delar är den yttersta förutsättningen för att kunna korta operationsköerna och väntetiderna. Det handlar om rekrytering, arbetsvillkor och arbetsmiljö både för hela vårdlaget och den enskilde. Det är också viktigt att vi har rätt person och kompetens på rätt plats. Därför behöver arbetet med att konvertera tjänster och kompetensväxla inom sjukhusvården gå snabbare. Till exempel ska operationssjuksköterskor jobba med operationer, inte med att städa operationslokaler.
 • Utbilda fler inom bristområden för att få bort flaskhalsar inom vården.