Ordlista

I Socialdemokraterna använder vi en hel del olika förkortningar. Men vad menar vi egentligen? Som ny i partiet kan det vara svårt att veta! Därför har vi tagit fram en enkel ordlista som förklarar förkortningarna. Vi hoppas att den kan vara till hjälp för dig!

 • 68:an: Syftar till adressen Sveavägen 68, där flera av partikansliets medarbetare har sin arbetsplats och där ännu fler sitter när det är exempelvis val eller kampanj. Kallas även ibland för Sossarnas hus.
 • AiP: Tidningen Aktuellt i Politiken.
 • AK: Arbetarekommun.
 • AKO: Arbetarekommunens ordförande.
 • AMT: Allmänna motionstiden i Riksdagen.
 • Bommers: Bommersvik, Socialdemokraternas och SSU:s kursgård.
 • Ledamotshuset: Huset där Socialdemokraterna i riksdagen samt delar av partistyrelsens kansli sitter.
 • DÅK: Distriktsårskongress.
 • Expen: Vanligt förekommande ord för arbetarekommunernas/partidistriktens expeditioner/kanslier.
 • KSO: Kommunstyrelseordförande.
 • RSO: Ordförande i regionstyrelser.
 • Länsbänk: S-riksdagsledamöter per valkrets.
 • PD: Partidistrikt.
 • PDO: Partidistriktens ordförande.
 • POLSAK: Politiskt sakkunnig.
 • POLSEK: Politiskt sekreterare.
 • PSK: Partistyrelsens kansli.
 • RK: Regeringskansliet.
 • SB: Statsrådsberedningen.
 • SKR: Sveriges kommuner och regioner.
 • Staben: De politiskt anställda runt ett statsråd eller partisekreteraren.
 • VU: Verkställande utskottet.
 • PS: Partistyrelsen.
 • Borgen/LO-borgen: LO:s hus vid Norra bantorget
 • DS: distriktsstyrelse
 • Förbundet: vanligt förekommande ord för SSU-förbundet
 • LO-fack: LO:s motsvarighet till arbetarekommuner
 • Skogen: Partiregion inom partiet. Samlar partidistrikten i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
 • Repskap/representantskap: Anledningen att det heter representantskap är att varje förening beroende på antal medlemmar väljer en eller flera representanter från sin förening att delta på medlemsmötet. Som medlem kan det vara bra att veta att ”repskap” är en vanlig förkortning av representantskapet.
 • VÅP: Den ekonomiska vårpropositionen (VÅP:en) innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen
 • VÄB: Vårändringsbudgeten (VÄB:en) lämnar förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret. I VÄB:en finns de förändringar som väcker störst intresse på olika politiska områden.
 • Acklamation: Röstning med ja-rop
 • Ajournera: Ta en paus
 • Arbetsordning: Reglerar hur årsmötet ska gå till
 • Avslag: Icke-godkännande av förslag/yrkande/motion
 • Att-sats: Ett förslag som går att rösta för eller emot
 • Beslutsordning/propositionsordning: sättet som ordföranden ställer olika förslag mot varandra när det är dags att fatta beslut.
 • Besvarad: Svar på motion när beslut redan finns i frågan/ämnet
 • Bifall: Godkännande av förslag/yrkande/motion (motsatsen till avslag)
 • Bordlägga: Lämna frågan för att ta upp vid senare tillfälle
 • Dubbel majoritet/kvalificerad majoritet: när det krävs mer än 2/3 av mötet för att bifalla något.
 • Enkel majoritet: när det krävs mer än 1/2 av mötet för att bifalla något.
 • Dagordning: Förteckning av ärenden som ska behandlas under DÅK
 • DS: Distriktsstyrelse
 • DÅK: Distriktsårskongress
 • Föredragande: Den i DS som representerar distriktsstyrelsens åsikt i ett ärende
 • Föredragningslista: mötets dagordning som anger vilka punkter som ska lyftas under mötet.
 • Förslagsrätt: Rätt att lägga motioner och yrkanden
 • Godkännande av dagordning: när mötet beslutar att de punkter som finns på dagordningen är de som ska diskuteras under mötet. I samband med godkännande av dagordningen ska eventuella övriga punkter, alltså punkter som inte redan finns med i dagordningen, föreslås.
 • Justera: efter mötet kontrolleras att det som står i protokollet stämmer överens med det som faktiskt beslutades.
 • Jämka: när flera förslag slås samma eller det sker en kompromiss mellan liknande förslag.
 • Kontrapropositionsvotering: Omröstning som görs när flera förslag står emot varandra få fram ett motförslag till huvudförslaget
 • Motion: Skriftligt förslag från en eller flera medlemmar i en förening/kommun eller distrikt
 • Motionssvar: Distriktsstyrelsens utlåtande och svar på en lagd motion
 • Nomineringsstopp: Deadline för att lämna in sin nominering till uppdrag
 • Närvarorätt: Rätten att vara i plena
 • Ombud: Personer med rösträtt på DÅK:en
 • Ordningsfråga: Fråga som rör mötets genomförande. Exempelvis streck i debatten eller att bryta förhandlingarna för lunch. En ordningsfråga går före talare på aktuell talarlista.
 • Plena/plenum: när alla ombud eller deltagare är samlade och besluten fattas.
 • Presidium: De som leder kongressens förhandlingar, dvs. ordföranden och sekreterare.
 • Proposition: förslag från styrelsen som är utskickade innan mötet.
 • Praxis: oskrivna regler om hur saker brukar göras. Om en viss situation inte är reglerad i arbetsordningen så hanteras det i enlighet med praxis, alltså hur saker brukar göras. Vad som är praxis kan såklart diskuteras, men oftast är det upp till mötesordförande att komma med ett förslag som mötet sedan kan förhålla sig till.
 • Replik: Direkt svar på fråga, personligt påhopp, eller felcitering. En replik går före talare på aktuell talarlista.
 • Reservation: om något/några ombud inte håller med om ett beslut och vill att det ska framgå i protokollet. En reservation måste lämnas in skriftligt innan mötets slut.
 • Revidering: Ändring
 • Revisionsberättelse: Revisorernas utlåtande om distriktsstyrelsens arbete, främst gällande det ekonomiska arbetet
 • Rösta bifall: Rösta ja till ett förslag
 • Rösta avslag: Rösta nej till ett förslag
 • Röstlängd: de närvarande som har rätt att rösta på mötet. Röstlängden kan justeras flera gånger under mötet för att säkerställa hur många ombud som finns på mötet. Det kan göras exempelvis efter pauser eller inför beslut som kräver särskild majoritet.
 • Rösträkning: Röstning genom att alla använder knapparna på bordet framför sig eller ombedes att hålla upp sina ombudskort. Detta används för att få exakta röstsiffror.
 • Rösträtt: Rätten att rösta
 • Sluten votering: omröstning via valsedlar där det inte framgår hur något enskilt ombud röstat. Är framförallt vanligt vid personval.
 • Streck i debatten: Beslut om att sluta debattera och gå vidare till beslut. Alla får sätta upp sig på talarlistan en sista gång och därefter är debatten slut.
 • Talarlista: Den ordning som medlemmarna ska tala
 • Talarstol: Den plats en talar från
 • Verksamhetsberättelse: Styrelsens redovisning av årets verksamhet
 • Votering: Röstning genom att räcka upp sitt ombudskort och mötesordförande avgör vilket förslag som röstats fram. Anser du att
  mötesordförande gjort en felaktig bedömning kan du ropa "rösträkning!"
 • Yrkande: Ett förslag till beslut som lagts fram av kongressen. Att lägga fram ett förslag kallas att yrka på något.
 • Yttranderätt: Rätt att tala under årsmötet