Landsbygdspolitiskt program

Att bo, leva och verka i hela kommunen.

Bo, leva och verka i hela kommunen – Det är så vi socialdemokrater vill ha det!

Kristianstads kommun är stor till ytan och med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd. Ungefär hälften av kommunens 86 000 stora befolkning bor i staden eller stadsnära. Den andra hälften bor i större eller mindre orter och på landsbygd. Vi är både den lilla storstaden och den stora småstaden. En kommun med ett stort omland har många fördelar, men även en del utmaningar. Vi vill att hela kommunen ska leva. För det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice i hela kommunen. Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, folktandvård, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna värnas. Basorterna är naturliga nav för kommunal service, arbete och handel för de som bor på mindre orter och landsbygd. Väl utbyggd service i basorterna stärker möjligheterna att bo och verka på mindre orter och landsbygd. Avstånden blir mindre i vår vidsträckta kommun. Det ska vara tryggt att bo och verka i hela kommunen. All samhällsservice ska nås i hela kommunen.

I det här programmet tar vi socialdemokrater avstamp för ett långsiktigt arbete som syftar till att hela kommunen ska vara en plats att bo, leva och verka i.

Basorterna är naven i kommunen

Vi vill verka för en god service i alla våra sex basorter; Åhus, Degeberga, Tollarp, Önnestad, Fjälkinge och Arkelstorp. Basorterna är delkommunala nav för boende, arbete, näringsliv, kultur, fritid och landsbygden runt dem, vilket även kräver ett aktivt samarbete med Region Skåne. Servicen gäller även statliga myndigheter, här är tillgången tillbredband särskilt viktig. Tryggheten är en viktig faktor där polisen spelar en viktig roll. Det ska vara enkelt att nå och få hjälp av polis vart man än bor i kommunen. Det lokala brottsförebyggande rådet behöver vara närvarande med sitt arbete även utanför staden.

Det krävs en välfungerande kollektivtrafik som på ett effektivt sätt binder samman de olika orterna i kommunen. Påverkansarbete gentemot Region Skåne är avgörande för att förbättra möjligheterna till kollektivt resande i vår kommun. Kan vi knyta samman och samordna skolskjutsbehovet med den ordinarie kollektivtrafiken skapas resvanor bland elever som vänjer elever vid ett hållbart resande. Detta möjliggör för ökat användarvärde i ett kollektivtrafikkort som skolan då kan erbjuda. Eleverna kan känna friheten att själv transporteras sig till vänner och aktiviteter.

Maxa kollektivtrafikens användning. Det är viktigt att kostnaden för att åka kollektivt hålls nere. Annars blir det aldrig attraktivt att ta buss och tåg istället för att ta bilen. Indelningen av zoner vill vi se över. Ett enhetligt biljettsystem som gör att var man än åker i kommunen betalar man samma summa för resan. Från Arkelstorp till Kristianstad eller från Vä till centrum gäller samma biljettpris. Det innebär att alla i kommunen betalar samma vart resenären än åker i kommunen.

Samordna skolskjutsbehovet med den ordinarie kollektivtrafiken genom aktiva förhandlingar med Skånetrafiken, med mål att möjliggöra stärkt kollektivtrafik i våra mindre tätbebyggelser och kollektivtrafikkort till samtliga elever.
Det ska finnas bra skolor och förskolor i hela kommunen. En jämlik kunskapsskola förutsätter att alla unga i hela kommunen får lika goda förutsättningar under sin skolgång. Genom fokus på ett språkutvecklande arbetssätt ska alla elever garanteras det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna. Den fortsatta utbyggnaden av förskole bibliotek spelar här en viktig roll i satsningen på språk och läsning.
Äldreboenden ska finnas i alla basorter så att vi kan få generationsväxling när det gäller bostäder även på landsbygden. När dagen kommer och jag vill byta min villa mot en lägenhet ska jag inte behöva flytta till centrum utan där ska finnas trygghetsboende och äldreomsorg även på landsbygden.
Vi socialdemokrater vill att alla basorter ska ha en distriktssjuksköterska. Det ger de äldre en trygghet att slippa åka långa sträckor för att lägga om ett sår eller få annan tillsyn som en sjuksköterska kan ta hand om.

Kulturen ska nå alla i kommunen unga som gamla oavsett var man bor eller har för bakgrund. Kulturen är en plats för möten. I möten lär man känna varandra och får lära sig pröva nytt tillsammans med andra. Det kräver kreativitet och nyfikenhet. Stödet till det ideella föreningslivet ska öka. Fritiden för barn och unga är viktig och det är en satsning för framtiden. Där skapar vi trygga vuxna. Föreningslivet har en stor del i det sociala samhället. Öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser. Stärka lokala kulturföreningar. Oavsett var du bor ska du ha tillgång till konst och kultur. Inse vikten av en stark biblioteksfilial, ett skolbibliotek och /eller en bokbuss.
Kulturen kan åstadkomma ökad sammanhållning och tillit, samtidigt som den bidrar till att skapa jobb och göra en ort mer attraktiv.
När företag vill etablera sig i kommunen är det viktigt att det finns verksamhetsmark att erbjuda. Därför tycker vi det är viktigt att kommunen har god framförhållning så det finns tillgänglig mark att bygga på. Företag ska kunna känna sig trygga att de får hjälp med kompetensförsörjning till lediga tjänster och att yrkesskolorna kan utbilda arbetskraft. Samarbetet mellan företag och yrkesgymnasiet ska stärkas genom ett nära samarbete genom väl fungerande yrkesråd på gymnasieskolorna. Företag ska ha möjlighet att etablera sig i hela kommunen. Där utgör besöksnäringen och turismen en stor andel i vår stora landskapskommun och kommer bli en betydande del i kommunens utvecklig. Vi har mycket att erbjuda bland annat en fantastisk kust, skog och en fin stad.

Socialdemokraterna föreslår att:

 • Ett starkare focus läggs på basorterna som nav i kommunen. Ett sätt att påbörja det arbetet är att göra en översiktsplan för Tollarp, som är den tredje största orten i kommunen.
 • Utvecklingsarbeten påbörjas i övriga basorter, med syftet att skapa helhetsbilder av behoven av mark för bostäder, verksamheter och service.
 • Dialogen med Region Skåne stärks när det gäller regional utveckling, sjukvård och kollektivtrafik i hela kommunen.
 • Gymnasieungdomar erbjuds skolskjuts.
 • Kulturen kan åstadkomma ökad sammanhållning samtidigt som den kan bidra till att skapa jobb och göra en ort mer attraktiv,
 • Åtgärder för en förstärkt närvaro av polisen, i dialog med polisen, genomförs i hela kommunen.

Byar och landsbygd

Kristianstad är Sveriges tätortstätaste kommun. Utöver basorterna finns ytterligare närmare 20 tätorter i kommunen. Ytterligare 12500 bor i mindre byar och på landsbygd. För många är den närmaste basorten ett naturligt centrum för olika sorters service. I många av byarna finns aktiva idrottsföreningar eller andra bygemenskaper som ett sammanhållande kitt. De betyder ofta mycket för en mindre ort. I en kommun som Kristianstad är det viktigt att det finns ett rikt föreningsliv i hela kommunen, som bidrar till sammanhållning, trygghet och kreativitet.

LEADER-programmet Skånes Ess är en kraftfull aktör för att stödja projekt runt om i kommunen. Preojekten främjar delaktighet genom konkret handling och samarbeten mellan föreningar och företag. De bidrar till nytänkande och kreativitet. Basen för finansiering är EU:s strukturfonder. Det ska finnas ett starkt samband och samarbete med kommunens landsbygdsråd, som har kommunens uppdrag att verka för utveckling och tillväxt på landsbygden. Landsbygdsrådet verkar utifrån en av Kommunfullmäktige antagen landsbygdsstrategi och disponerar via Landsbygdsfonden 200 tkr årligen och ger stöd till föreningar. Socialdemokraternas uppfattning är att det här är bra program som rätt använda främjar landsbygdsutveckling. Landsbygdsfonden bör dock förstärkas. Det är viktigt att Landsbygdsrådet fångar upp föreningar så att rådet får en bred förankring i hela kommunen.

En möjlighet till landsbygdsutveckling, som beskrivs av Bygdegårdarnas Riksförbund, är att bilda bygdebolag. Det är ett sätt att samla enskilda, föreningar och företag kring lokala projekt som syftar till ekonomisk utveckling. Bygdebolaget som form ger möjligheter till ett bredare samarbete i bygden. Det är bygden som är affärsidén och det är med den utgångspunkten man arbetar för att öka bygdens värden och attraktivitet. Bygdebolag som aktiebolag bildas som SVB (= särskild vinstbegränsning) och vinster återinvesteras i bolagets verksamhet.

Vi ska stötta livsmedelsbutiker och bensinstationer som vill etablera och satsa på landsbygden. Regeringen satsar stora summor på att landsbygdskommuner får stöd till att bevara och hindra nedläggningar av service på landet. I livsmedelsbutiken på landsbygden finns ofta utlämning av mediciner, post och andra kommersiella varor och kan göra att byn blir mer attraktiv att leva och bo i och det blir lättare att bedriva näringsverksamhet.

Socialdemokraterna föreslår att:

 • Landsbygdsfonden höjs till 500 tkr årligen.
 • Erfarenhets- och kunskapsdagar för lokala byalag, lokala företag och föreningar anordnas årligen.
 • Seminarier om hur besöksnäringar kan främja landsbygdsutveckling genomförs.
 • Informations- och kunskapsträffar om bygdebolag anordnas.
 • Cykel- vandrings- och naturturism kopplas på ett medvetet sätt till landsbygdsutveckling och involverar lokala byalag, föreningar och företag.
 • Bredband byggs ut i hela kommunen, för att nå målet om att alla kommuninvånare ska ha möjligt att ansluta till bredband 2025.

Ung på landsbygden

Ungdomar som växer upp på landsbygden vill ofta ha möjlighet att välja även efter sin skoltid att bo kvar i hembygden. Då måste det finnas möjlighet att kombinera yrkeskarriär med arbete. Möjligheten att på riktigt bo, leva och verka på landsbygden blir inte bara ett ord i pandemitid utan är något som på allvar övervägs om möjlighet finns. Högskolan Kristianstad kan under studietiden underlätta för distans studier och genomföra samarbete med andra högskolor och universitet. Många bra lösningar på distansstudier har uppkommit på grund av pandemitider och dess lösningar borde vi ta till vara för framtida studielösningar. Många fler ungdomar kunde överväga att fortsätta studera om de sluppit flytta från kommunen och sin bostad på landsbygden. Hela kommunen vinner på en sådan lösning. Föreningslivet behåller och kan rekrytera flera unga ledare och många kan fortsätta studera och bo kvar i hembygden. Tillgången till fibernät måste finnas i hela kommunen.

Socialdemokraterna föreslår att:

 • En handlingsplan tas fram som syftar till att ge goda förutsättningar för unga att bo kvar på mindre orter och landsbygd.

Bostäder i hela kommunen

Alla människor ska ha rätt till en bostad, det är ett av våra mest grundläggande behov. Det är egentligen ett statligt ansvar att tillse att alla människor får ett passande boende med en rimlig standard till en överkomlig kostnad. Främst är det de unga och människor med låga inkomster och med få kontakter som drabbas när bostadsmarknaden inte kan erbjuda olika sorters boende. Vi måste ha ett varierat utbud av bostäder för alla – ungdomar, studerande, barnfamiljer, små hushåll och äldre i hela vår kommun. Vi måste även följa Högskolan Kristianstads behov av studentbostäder för att kunna leva upp till den kommunala bostadsgarantin. För att uppnå detta är det viktigt att stimulera en fungerande flyttkedja där olika sorters boende frigörs naturligt. Vi ser särskilt ett stort behov av fler hyresbostäder till rimlig kostnad.

Kommunen har beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjning. Det handlar om att garantera markförsörjning, uppmuntra och möjliggöra för olika aktörer att bygga i kommunen. ABK har därmed en central roll, då det är ett helägt kommunalt bolag. ABK:s uppdrag att bygga och förvalta bostäder ska fortsatt utvecklas. Idag har bostadens utformning och anpassning fått allt större betydelse. Ett sådant exempel är anpassade boenden för äldre, i närheten av den tidigare bostaden med tillgången till samhällsservice. Även ett socialt blandat boende är avgörande för att nå en större integration i kommunen. Våra bostäder har stor påverkan på miljön. Det är viktigt att vi arbetar både med att säkerställa att all nybyggnation görs enligt höga miljökrav samt att det gamla beståndet rustas upp till motsvarande kravnivå som vid nybyggnation. Det faller sig också naturligt att kommunen planerar framtida bebyggelse utifrån tillgänglighet och kollektivtrafiknära lägen för att underlätta ett miljövänligt resande. Det är en utmaning då vi samtidigt måste värna den värdefulla åkermark och de grönområden vi har i vår kommun. Det handlar om såväl förtätning i attraktiva bostadsområden som utveckling i basorterna. Det ska finnas bra boende för alla i vår kommun.

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad skapar vi bra boende och möjligheter till en inspirerande fritid. Inom området ser vi socialdemokrater följande som avgörande och kommer arbeta för att Bygga för framtiden – hela kommunen ska leva.
Hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet som möjliggör ett ökat utbud av hyreslägenheter och bostadsrätter i kommunens basorter.

Socialdemokraterna föreslår att:

 • Detaljplaner tas fram för bostadsbyggande på basorter och större tätorter.
 • ABK får i uppdrag att öka bostadsbyggandet i basorterna.
 • Att nya bostadsområden planeras för blandade upplåtelseformer.

En grön vision för Kristianstad

Klimatfrågan är en global utmaning som måste tas på allvar. Det är vårt ansvar gentemot kommande generationer. De utmaningar som vi löser idag lägger grunden för framtida generationer, men det är ett långsiktigt arbete som kräver samsyn och samarbete på alla plan. Denna utmaning måste hanteras såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Klimatpolitiken är i högsta grad en fråga om solidaritet och handlar därmed om jämställdhet, rättvisa och demokrati. Kristianstad skall bli ett föredöme i hållbar utveckling och klimatkommunen Kristianstad skall märkas! Kristianstad ska ta tillbaka positionen som Sveriges bästa klimatkommun med en fortsatt riktning mot framtiden. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet utgör grunden för miljö- och klimatarbetet i kommunen.

Fortsatt satsning på solenergi i kommunen genom prioritering av att placera solceller på kommunala byggnader, befintligt bostadsbeståndet och möjliggöra för ökad solcellsinstallation vid nybyggnationer. Vindkraften kommer att fortsatt spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Kommunens vindbruksplan visar vägen.

Utbyggd biogasproduktion och energiomställning är viktiga delar för att uppnå målet att bli en fossilbränslefri och långsiktigt hållbar kommun. En hög konsumtionsnivå innebär även en stor mängd avfall som måste hanteras och tas tillvara på bästa sätt. Kristianstad var tidigt ute med sopsortering i hushållen, nu har det införts hämtning av sorterade sopor vid grinden. Det ska vara enkelt och smidigt att återvinna och det kommer att behövas ytterligare åtgärder för att både sortera sopor och minska användningen av förpackningar, plaster med mera.

Varje kommun har ett ansvar att se till den egna miljöpåverkan. Upphandlingar ska alltid ta hänsyn till energibesparing och miljövänliga alternativ. Renoveringar och underhåll av fastigheter görs miljövänliga. Kommunens klimat- och energistrategi är ambitiöst i sin målsättning och ska alltid följas vid upphandlingar. Trafiken är en avgörande faktor för att minska på miljöfarliga utsläpp. Vi måste på olika sätt minska biltrafik, transporter och avgaser. Kristianstad har påbörjat övergången till biogas inom flera områden men sätta en tydlig målsättning, bland annat med fler tankstationer för att öka tillgängligheten till biogas som bilbränsle.

Forskare är eniga om att en av framtidens ödesfrågor kommer att vara tillgången på friskt vatten. Grundvattnet i Kristianstads kommun håller hög kvalitet och det måste värnas och skyddas. Det är inte rimligt att vårt grundvatten används till exempelvis bevattning och toaletter och det är därför nödvändigt att det upprättas en plan för hur vi i kommunen kan hushålla bättre med våra vattenresurser. Vi tar ansvar för att överlämna ansvaret för vårt samhälle till våra barn och barnbarn med gott samvete! Vi måste säkerställa den långsiktiga vattenförsörjningen Kristianstads kommun har en långsiktig plan där reningsverk och andra anläggningar moderniseras och förbättras. Detta arbete är av högsta prioritet de närmsta åren.
Livscykelanalyser skall göras när kommunen underhåller och renoverar fastigheter och anläggningar, så att det mest miljövänliga och energisnåla alternativet väljs. Vi vill fortsätta ställa krav på inomhusmiljö genom att certifiera enligt Miljöbyggnad Silver.

Vi ska fortsätta att satsa på miljövänliga bränslen och fortsätta utvecklingen av biogasproduktion i egen regi och även öka användningen av elbilar och sätta upp ladd stolpar så god tillgång finns till elfordon.

Socialdemokraterna föreslår att:

 • Ett särskilt avsnitt om hållbar utveckling på landsbygden tillförs arbetet med Agenda 2030.
 • Arbetet med att installera ladd stolpar i större och mindre tätorter påskyndas.

Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike – visar vägen till friska ekosystem

I Kristianstads kommun har vi fantastiska naturområden som måste värnas och utvecklas. Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike är utsett av Unesco i syfte att bevara, utveckla och stödja våra unika natur och kulturhistoriska värden. Biosfärområdet ska genomsyra alla kommunala förvaltningar och förstärkas i olika samarbeten exempelvis med Högskolan i Kristianstad och näringslivet. Kristianstad Vattenrike kan bli ett internationellt vetenskapligt centrum för biosfärforskning. Det är viktigt att samtliga våra naturområden sköts och underhålls så att de fortsätter att vara attraktiva för besökare. Marknadsföring och information om vår fantastiska natur ska förstärkas för att stimulera besöksnäringen. Våra naturområden ska så långt som möjligt vara tillgängliga för alla.

Människor har rätt att dra nytta av naturen för sin försörjning och för att leva värdiga och givande liv. Det innefattar till exempel rätten till mat för denna och kommande generationer, rätten till vatten och bostäder, hälsa och många andra sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Alla dessa rättigheter är beroende av fungerande ekosystem och biologisk mångfald.
Den biologiska mångfalden ska upprätthållas och naturen ska vara frisk. Naturturismen är viktig för Kristianstad kommun. Den ska bibehållas genom vaksamhet om naturtillgångarna och skydd av det växt- och djurliv som finns.
Vår långa kust erbjuder unika miljöer för rekreation och natur- och kulturmiljöer av hög kvalitet. Förslagsvis kan ett stråk för rekreation längs med kusten anläggas och således bidra till mer rekreation och ökad attraktivitet för invånare i Kristianstad kommun.
Många arbetstillfällen kan skapas i kommunen genom att stötta turism och besöksnäringen. Kopplingen till rekreation, fiske och friluftsliv ger en bredd i den ekonomiska basen i många befintliga landskapsföreningar.
Värna Helgeå och utveckla Helgeås vattenråd. Arbeta mer aktivt med vattenkvalitetföroreningar och brunifiering av vattendrag, sjöar och havsområden. Det finns stora utmaningar som kräver åtgärder. Hit hör återställande eller nybildning av våtmarker. Ekosystemens naturliga rening är ofta det billigaste.
Förändrat klimat förväntas ge mer nederbörd och fler värmeböljor. Den ökade dagvattenmängden bör hanteras lokalt och ytor i grönstrukturen kan användas för att ta om hand stora regnmängder vid skyfall. Trädens skugga och temperaturdämpande bör övervägas för att förebygga värmeböljornas negativa konsekvenser.

Socialdemokraterna föreslår att:

 • Kristianstads Vattenrike används som en naturlig resurs i skolornas undervisning.
 • Naturturism kopplad till Vattenriket utvecklas tillsammans med lokala företag, byalag och föreningar.
 • Fortsatta åtgärder för ett rent och hållbart vatten, till exempel anläggandet av våtmarker, genomförs på ett sätt så att det stärker det lokala engagemanget.

Friluftsliv

I det Skånska landsbygdsprogrammet finns bra förslag till turism och besöksnäring utan att störa enskildheten i glesbygden. Fiskecamper med fiskedammar nämns som en stor turistmagnet. Markägaren tillhandahåller regnbågslax och mark, kommunen hjälper till med marknadsföring. Tillsammans med näringslivet, besöksnäring och turism så ges god reklam till kommunen. En prioritering av strövstigar, vandringsleder och ridvägar gör också att kommunen kan sticka ut och locka besökare. Naturum och Vattenriket ska bevaras och fortsätta växa i antal besök.

Socialdemokraterna föreslår att:

 • Ett program för vildmarksturism tas fram, tillsammans med lokala företag, byalag och föreningar.
 • Utveckla Naturens bästa – turism i samarbete med lantbrukare, entreprenörer och det ideella föreningslivet.
 • Ett förslag till etablering av en vildmarkscamping tas fram.

För socialdemokraterna i Kristianstad

Katarina Honoré
Vice ordförande Landsbygdsrådet