NYHET

Det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i hela Kristianstads kommun tycker Socialdemokraterna!

Grundläggande service, rimliga kommunikationer och inte minst byggbar mark för verksamhet och bostäder måste finnas i varje basort. Det Högerkonservativa styret har dessvärre en annan agenda, en långsam men bestämd nedmontering sker av det kommunala ansvaret i byarna.

Exempelbild

Ian Fernheden (SD) är kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor och har tagit sig rollen att marknadifiera landsbygden och basorterna. Det tycker vi Socialdemokrater är fel. När basorterna i Skånes största kommun lämnas åt sitt öde ”efter sina egna förutsättningar” (som det kallas av SD) spelas ett högt spel med livskraften i bygden. Socialdemokraterna tycker att Basortsbegreppet måste stärkas. Såväl kommunal service som goda möjligheter för företagsetablering och bostadsbyggande måste ombesörjas och prioriteras av de styrande i Kristianstads kommun. Ja, även av högerpartier.

Jag har följt markfrågorna i och runt Degeberga. Hur företagare förväntas ombesörja sanering och arkeologi själva och hur byggärenden svävar i flera år. Hur familjer som vill bygga bo möts av skepsis och känner sig som ett “besvär” snarare än en tillgång. Byggbar mark har varit uppe för debatt och vid Kommunfullmäktige i januari klargörs att det markförvärv som gjorts i Degeberga, i syfte att möjliggöra en ny återvinningscentral, nu står som tillgänglig verksamhetsmark och har ersatt den markreserv som kommunen vägrat sanera och göra byggbar. Tragiskt konstateras, precis som S påtalat, att minskade investeringsramar för Renhållningen skapar bortprioriteringar och minskar servicen för landsbygdsorter. Kommunledningen använder ogenerat dessa påtvingade ambitionssänkningar för att dölja sin misslyckande markreserv för företagsetableringar i Degeberga. Det måste finnas verksamhetsmark som inte tränger undan viktig infrastruktur, som en återvinningscentral faktiskt är.

Ett flerkärnigt Kristianstad behöver en politik som tar ansvar för basorterna. Då som nu växer arenan för de som rör sig i skuggorna när politiken backar. Så sent som förra mandatperioden sanerades ett övergivet hus där ett skrotupplag för stulna airbags upptäckts. Stöldgodset var tömt på metaller och krut, undras tro vart krutet hamnat. Illegala soptippar har under en längre tid funnits runt Everödsskogarna och kriminella drar nytta av dunklet. Att ignorera sambanden där det ena skapar det andra följer samma tafflighet som kännetecknar SD:s andra ansvarsområden. Som att klaga till Region Skåne först efter att Busslinjer strukits eller att ha synpunkter på vården efter att vårdcentralen bommats igen.

En avfolkad landsbygd sker inte i ett vakuum, det sker när politiken inte förmår att överbrygga marknadens dragningskraft från land till stad. Utan kompenserande styrning kostar det på för den som vill bo och skapa arbetstillfällen utanför stadskärnan.

Även historiska marknader krävde ett allmänt torg.

För Socialdemokraterna

Martin Hallingström Skoglund (S)