NYHET

Pressmeddelande gällande Åhus Seaside

Under en väldig lång tid släpade bygglovshanteringen efter i Kristianstad och väntetiderna var orimligt långa. Detta var besvärande för byggandet inte minst, det skapade även en bristande servicenivå.

Exempelbild

KD:s ledarskap under denna tidsperiod har inte förmått att stärka verksamheten. Förslag har återkommande framförts från Socialdemokraterna om resurstillskott, dessa har ständigt avvisats. På S initiativ tog Byggnadsnämnden i december 2021 beslut om att ta fram en arkitekturstrategi. Ännu har inget hänt och en sådan strategi skulle kunna varit ett stöd i handläggningen av uteserveringar med olika former av väderskydd. Den nu uppkomna och olyckliga situationen i Åhus följer ett mönster som har sin grund i otydligt politiskt ledarskap och får till följd att tjänstepersoner blir utlämnade.

Socialdemokraterna menar fortsatt att Kristianstads kommun skall besitta en tillräckligt resursstark organisation för att i ett tidigt skede klargöra rådande arkitektstrategi och vilka anpassningar för allmänheten som krävs för att bygga i Kristianstads kommun. När väl denna befogade dragkamp mellan samhällsnytta och privata angelägenheter avslutas skall lagt kort ligga. Detta är ett politiskt ansvar och den Socialdemokratiska gruppen meddelar med detta sitt politiska ställningstagande i frågan gällande öppningsbara lamelltak som väderskydd för uteserveringsutrymmen.

De bilder och gestaltningshandlingar som presenterats av arkitektfirman Krook & Tjäder, som på uppdrag av ”Seaside” gestaltat spa- och konferenshotellet vid Täppetstranden, har sedan 2017 och genom hela processen haft medföljande gestaltningsritningar där en öppningsbar serveringsdel ingått. Det lamelltak som valts vrids upp eller ner beroende på väder. Denna lösning tillsammans med stängningsbara glaspartier utgör grunden för flera andra uteserveringar i Kristianstad.

Seasides heltäckande träfasad, under uteserveringens öppningsbara fönster, har inte varit en del av de gestaltningshandlingar som följt ärendet. Socialdemokraterna har uppfattningen att fastighetsägaren måste riva denna del. Avgränsningen av uteserveringen från stranden behöver utföras på ett sådant sätt att den inte väsentligt minskar genomsiktbarheten.

Lamellkonstruktionen som möjliggör väderskydd tillsammans med helglaspartier som skjuts åt sidan, alternativt viks in, har av byggnadsnämnden ansetts vara en fullgod lösning för andra uteserveringar i Kristianstad. Följaktligen anser vi Socialdemokrater att detta ska accepteras även gällande Seaside.

Socialdemokraterna tycker i alla delar att ingångna avtal skall följas och hedras.

För Socialdemokraterna

Ulrika Tollgren (S), oppositionsråd

Fredrik Winberg (S), gruppledare Byggnadsnämnden