Vår skolpolitik

FÖR ATT DANDERYD SKA BLI EN AV LANDETS LEDANDE KOMMUNER NÄR DET GÄLLER HÖG KVALITET I FÖRSKOLA OCH SKOLA VILL VI

• Ge skolorna full kompensation för verkliga pris och löneökningar.
• Ge kompensation till kommunala skolor och förskolor för att de – till skillnad från privata skolor – tar ett särskilt ansvar för att erbjuda alla barn i kommunen en plats nära hemmet, samt har beredskap att alltid kunna ta emot nya elever.
• Anställa mer personal med syfte att utveckla undervisningens kvalitet, ge stöd till elever med särskilda behov och nya satsningar för att främja en god psykisk och fysisk hälsa.
• Stärka digitala resurserna och höja lärarnas kompetens inom området.
• Fortsätta upprustningen av lokaler för fysisk aktivitet och idrott.
• Eftersträva en hel skoldag med möjlighet till lärarledd läxläsning efter lektionstid och sommarskola för de barn som behöver det för att uppnå satta mål

VÅR SKOLPOLITIK

En skola och förskola för alla
Danderyd borde vara en av landets ledande kommuner när det gäller skola och förskola.
Enligt Lärarförbundets senaste nationella skolrankning har vi inga topplaceringar vare sig avseende lärartäthet, resurser till undervisning eller antalet utbildade lärare i förskolan. Allt fler lärare sjukskriver sig och lärarnas förtroende för Danderyds kommun som arbetsgivare är lågt.


Det behövs fler lärare och andra vuxna i skolan. I Danderyd uppnår många elever goda resultat, bland de högsta i landet och det ska vi värna om. Men den senaste mandatperioden har stora nedskärningar drabbat skolan och alltför många barn och ungdomar i Danderyd får inte det stöd de behöver för att nå sin fulla potential.


För Socialdemokraterna är det särskilt viktigt att skolan är organiserad så att alla elever har möjlighet att kunna nå sina mål. Vi vill ha en jämlik skola där alla får chansen att lyckas.


Mindre barngrupper och fler speciallärare
Mindre grupper i de lägre årskurserna ger bättre förutsättningar för en god skolstart och främjar läsinlärningen som ligger till grund för det fortsatta lärandet. Det måste finnas fler speciallärare som kan stödja elever med särskilda behov. Elevhälsan behöver förstärkas med fler skolpsykologer och hälsopedagoger för att förebygga mobbning, drogmissbruk och psykisk ohälsa.


Att lärare sjukskriver sig och har lågt förtroende för sin arbetsgivare åtgärdas genom ett rimligt löneläge och möjligheter till kompetensutveckling och fler kollegor. Samma åtgärder krävs för att höja andelen behöriga lärare i förskolan. För att höja kvaliteten på undervisningen måste också de digitala resurserna och lärarnas kompetens på området utvecklas. Skollokaler och lokaler för fysisk aktivitet behöver rustas upp.

Stöd till barn med särskilda behov
Elever med särskilda behov har en utsatt situation. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla olika kunskapskrav har rätt få det stöd som krävs för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Att alla barn kan få en bra och rättvis utbildning ligger i allas intresse. Att underlätta för barn och ungdomar med intellektuella och/eller fysiska funktionsvariationer att kunna gå kvar i skolan i sin hemkommun är en
självklarhet för oss.


Hel skoldag för en mer jämlik skola
Vi eftersträvar så långt som möjligt en hel skoldag för alla elever. Vi vill se en hel skoldag där skolan tar fullt ansvar för elevernas inlärning och där våra barn och ungdomar slipper stressen det innebär att varje dag ha med sig arbete hem.


För att skapa en god skolmiljö och ge undervisningen resurser krävs att förskolan och skolan får tillräckliga ekonomiska medel. Det innebär att kommunen måste ge full kompensation för verkliga pris- och löneökningar i förskola, grundskola och fritidsverksamhet. Likaså måste man ge kompensation till kommunala skolor och förskolor för att de – till skillnad från privata
skolor – tar ett ansvar för att erbjuda barn i kommunen en plats nära hemmet, samt har beredskap för att alltid kunna ta emot nya elever. De åtgärder som vi föreslår för att skapa en god skolmiljö genom mer personal, höjda löner, möjlighet till fortbildning, upprustning av lokaler är alla kostnadskrävande men måste ges hög prioritet i kommunens budget. Vi Socialdemokrater vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Våra skattemedel ska gå till det
de är menade för – alla barns rätt till en bra skola.