Vår bostadspolitik

Fler trygga boenden för Danderyds äldre

Fler botäder åt Danderydsborna
Vi vill möjliggöra för fler att kunna bo i Danderyd i livets alla skeden. Det kan gälla unga som vill flytta hemifrån, par som separerar eller äldre som behöver en mindre bostad.


Vi kan konstatera att det idag finns luckor i kommunens bostadsplanering. Det gäller framför allt möjligheten för våra unga och människor mitt i livet att hitta en bostad, men också möjlighet att stödja kommunal verksamhet och lokalt näringsliv med bostäder för nyanställda och för Danderyd att kunna ta sin del av ansvaret för Sveriges flyktingmottagande. Vi ser även ett stort behov hos våra äldre som önskar bo kvar i kommunen. Vi anser att kommunen ska bidra
med lägenheter till kvinnor som tvingats fly sitt hem på grund av våldsutsatthet.


Vi vill med vår bostadspolitik underlätta flyttkedjorna i Danderyd och för våra medborgare i olika skeden av livet. Vi vill på ett mer effektivt sätt hantera kommunens bostadsförsörjningsansvar och bidra till fler bostäder i Stockholmsregionen.


Ett kommunalt bostadsbolag Vi Vi ser stora vinster i att etablera ett kommunalt bostadsbolag. Dels för att klara vårt bostadsförsörjningsansvar på ett effektivt sätt, dels för att vi ser det som en god affär för våra medborgare.


Vi vill bilda ett kommunalt bostadsbolag som ska äga, utveckla och bygga hyreslägenheter, studentbostäder, generationsboenden och seniorbostäder med närhet till service. Vi vill ge kommunen ett uppdrag att peka på kommunal mark som passar för dessa typer av byggnationer. Befintliga bostäder i kommunens ägo, idag främst i fastigheter i Djursholms AB:s ägo, skulle inledningsvis vara basen i det nya bostadsbolaget.

Förtätning och nybyggnation med bevarande av grönområden
Det finns många markområden som skulle kunna bebyggas i kommunal regi, men Danderyd är och ska förbli en trädgårdsstad. All förtätning och nybyggnation ska ske med varsamhet och utan att göra för stora ingrepp i miljön.


En övertäckning av E18 genom centrala Danderyd skulle skapa mer yta för nybyggnationer och samtidigt innebära en tydlig förbättring av den kringliggande miljön med mindre utsläpp och buller. För att minska belastningen av E18 förespråkar vi även en förlängning av tunnelbanan till Täby.


Vi vill också underlätta för Danderydsbor att åka kollektivt och anser att det var ett misstag att avgiftsbelägga kommunens infartsparkeringar. För att underlätta vardagen och få fler att åka kollektivt – och i en förlängning minska belastningen på vår miljö – vill vi återinföra avgiftsfria infartsparkeringar där Danderydsbor enligt det tidigare systemet kunde nyttja dessa utan någon kostnad.