Budget 2024

Arbetet med budgetarbetet i Kommunfullmktige har startat. Den allmänpolitiska debatten ägde rum igår kväll - 20 november. Nämndernas budget mm fortsätter på torsdag 23 november kl. 09 00.

Kommunala gruppen har tagit fram en budget som senare antagits av medlemsmötet. Du kan läsa vår budget - som skickats till Kommunfullmäktige - nedan;

S-budget för Danderyds kommun år 2024

Socialdemokraternas budgetförslag i korthet

Finansiering i korthet

 • Socialdemokraterna satsar 43Mkr kronor mer än ordförandeförslaget på kommunens kärnverksamheter.
  • Detta genom att överskottsmålet 2024 sätts till 0.3 procent jämfört med majoritetens förslag om 1,5 procent (26Mkr)
  • Oförändrad skattesats för 2024, 18.35 kr istället för majoritetens förslag 18.25 kr (17Mkr)
 • Vi Socialdemokrater anser inte att 2024 är året då överskottsmålet ska överstiga SKR:s rekommendationer för en stabil ekonomisk förvaltning, snarare tvärtom. Vi tycker inte heller att en skattesänkning är möjligt och bra politik givet situationen för våra unga och äldre

Satsningar i korthet

 • Socialdemokraterna satsar 22Mkr mer än majoriteten på skola och förskola för utveckling av kvaliteten och undvika ytterligare nedskärningar
 • Vi vill tillföra Kultur&Fritidsnämnden ytterligare 7Mkr på en mer rättvis, meningsfull och drogfri fritid för alla Danderyds unga
 • Socialdemokraterna stärker socialförvaltningen med ytterligare 7Mkr främst till gagn för våra äldre och sjuka
 • Generellt innebär Socialdemokraternas budgetförslag ett större fokus på mer resurser till verksamheter som berör barn, unga och äldre än majoritetens
 • Socialdemokraterna ser stora behov av fler investeringar och reinvestering i våra fastigheter och anläggningar samt att säkerställa att fastigheterna behålls i kommunal ägo och vi ökar därför investeringstakten 2024-26 jämfört med majoriteten

Socialdemokraterna yrkar bifall till Kommunstyrelsens ordförandes förslag till budget 2024 med följande ändrings- respektive tilläggsyrkanden:

Ändringsyrkande gällande skattesats för 2024

Skattesatsen förblir oförändrad för 2024 jämfört med 2023: 18.35 kr

Ändringsyrkande gällande finansiella indikatorer för 2024

Överskottsmål sätts till 0.3 procent istället för 1.5 procent

Kommunstyrelsen – extra anslag om 2Mkr (Tilläggsyrkande)

 • Ökad satsning på sommarjobb för Danderyds unga – 5 Mkr
 • Minskad användning av konsulter och inhyrningar – -5Mkr

Varav nya exploateringsutskottet – extra anslag om 2Mkr (Tilläggsyrkande)

 • Förbereda återstart av kommunalt bostads- och fastighetsbolag Danderyd – 5Mkr
 • Förberedande projekteringsarbete för föreslagna investeringar enligt nedan (Utöver majoritetens avsatta 28Mkr)5Mkr

Socialnämnden – extra anslag om 7Mkr (Tilläggsyrkande)

 • Återstart av kommunal hemtjänst i egen regi (för invånarnas valfrihet och för att säkra kommunens upphandlingsförmåga) – 3Mkr
 • Satsning på rörelse, kultur och hälsa för äldre – 1Mkr
 • Riktat stöd för att hemtjänstpersonalen ska kunna ägna mer tid åt de äldre – 3Mkr

Utbildningsnämnden – extra anslag om 22Mkr (Tilläggsyrkande)

 • Peng till grundskolan höjs för att bibehålla dagens kvalitetsnivå samt nuvarande organisering och lokaliseringar – 17Mkr
 • Peng till förskola, förskoleklass, och fritidshem ökas för höjd kvalitetsnivå – 5Mkr

Tekniska nämnden – extra anslag om 5Mkr (Tilläggsyrkande)

 • Stärkt underhåll av våra fastigheter och anläggningar – 3Mkr
 • Förstärkt satsning på säkra skolvägar – 2Mkr

Kultur- och fritidsnämnden – extra anslag om 7Mkr (Tilläggsyrkande)

 • Återöppnande av fritidsgården Pavven i Djursholm – 2Mkr
 • Stärka Kulturskolans verksamhet för att nå fler unga – 1Mkr
 • Halvering av taxan i kulturskola samt gratis instrumenthyra – 2Mkr
 • Ytterligare medel till Ungt fokus för att på allvar bryta trenden med omfattande alkohol- och droganvändning bland unga i Danderyd – 1Mkr
 • Riktat stöd för att stödja ungas möjlighet att delta i fritidsaktiviteter i resurssvaga familjer – 1Mkr

Investeringar under planeringsperioden 2024-2026 (Tilläggsyrkande)

2024

 • Förvärva tillbaka hela Ginnungagap i kommunal ägo och utveckla projektet i egen regi
 • Förberedande projektering för den utlovade fullstora idrottshallen vid Enebybergs IP
 • Påbörja reinvestering i radhusen för äldre vid Enebyberg

2025

 • Start av projektering för byggnation av ny läktare, servicebyggnad inklusive omklädningsrum och toaletter vid Danderyds Arena
 • Bereda fler parkeringsplatser vid Kevinge trygghetsboende

2026

 • Fortsatt skarp projektering för nytt badhus
 • Beredning för att i kommunal ägo starta byggnation av minst
  • ett nytt äldreboende/trygghetsboende
  • ett nytt korttidsboende
 • Projektering för en uppvärmd fullstor inomhusfotbollshall

Investeringar ovan skapar ökade kapitalkostnader (räntekostnader) motsvarande idag 2.5% på investerat belopp samt ökade driftskostnader för aktuellt objekt år 2 efter aktiverad investering och driftsatt anläggning. Investeringarna skapar också direkta kostnader i form av förberedande planerings- och projekteringsinsatser.

Danderyd 2023-11-17

Jenny Åkervall, gruppledare Socialdemokraterna i Danderyd

I den allmänpolitiska debatten 20 november var alla fem ordinarie ledamöter uppe och gjorde inlägg. Vill du lyssna på dessa kan du göra detta genom att följa länken till webbsändningen Se sändning från kommunfullmäktige – Danderyds kommun Länk till annan webbplats.