NYHET

Kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 mars lämnade vi in både en interpellation och en motion.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M):
Jäv i handläggningen av Skolutredningen?

I ett brev från föreningen ”Rädda Skolorna” ställt till kommunstyrelsens ordförande (KSO)
med flera lyfts frågan om jäv i handläggning och beslut i ärendet "Uppdrag att utreda
åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter" den så kallade Skolutredningen:


Under hösten 2023 förklarade kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander sig jävig i Skolutredningen. Det har nu kommit till vår kännedom att hon inte längre anser sig jävig men samtidigt har inte någon förklaring lagts fram till varför denna ändring har skett.

Bocander leder den politiska styrgruppen för den nya Skolutredningen trots att förutsättningarna är desamma som under hösten: Hanna Bocanders svärmor, Charlotte Bocander Engdahl, äger fortfarande 50 procent av Danderyds Enskilda Skola AB, och därigenom Elevverket. De strukturella förändringar av den kommunala skolverksamheten som diskuteras inom ramen för Skolutredningen kan och har sannolikt redan (genom det nyss genomförda skolvalet) haft direkta positiva effekter för denna fristående aktör.

Kommunstyrelsens ordförande bör nu – precis som under hösten 2023 – förklara sig jävig och inte delta i handläggningen av Skolutredningen. I bifogad skrivelse förklaras närmare hur den rättsliga situationen kan förstås.

Vi vill slutligen påminna om vad det innebär att jävsbestämmelserna i kommunallagen inte tycks respekteras: Det underminerar kommuninvånarnas förtroende för den demokratiska processen, för politikerna i kommunen och – i mycket hög grad – förtroendet för Moderaterna i Danderyd.

Med anledning av det som lyfts i brevet från föreningen ”Rädda Skolorna” vill jag
ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M):


1. Vad är det som har hänt sedan hösten 2023 som gör att kommunstyrelsens
ordförande inte längre anser sig vara jävig i handläggningen av Skolutredningen?
2. Har kommunstyrelsens ordförande övervägt att avstå från att delta i hanteringen av
ärendet även om det inte skulle vara fråga om jäv i lagens strikta mening för att inte
riskera kommunens eller handläggningens trovärdighet?

Hedvig Landahl (S)
Ledamot i Danderyd kommunfullmäktige

Nedan följer motionen:

Ny tillgänglighetsanpassad läktare med serviceutrymmen vid Danderyds
gymnasiums idrottsplats
Socialdemokrater i Danderyd förstår vikten av att erbjuda våra medborgare anläggningar
som uppmuntrar till fysisk aktivitet oavsett nivå och funktionshinder. Precis som vi
föreslagit i vårt valmanifest och i efterföljande budgetar så vill vi omgående starta
projektering för en ny tillgänglighetsanpassad gemensam läktare med serviceutrymmen
mellan den välanvända friidrottsplanen och fotbollsplanen vid Danderyds gymnasiums
idrottsplats. Vi brukar vid den här typer av framtidsinvesteringar ställa oss frågan: Vad
det kostar samhället och kommunen att inte erbjuda anläggningar som uppmuntrar
våra unga och äldre till framtidstro, rörelse och sociala sammanhang oavsett nivå?
Danderyd har idag ingen idrottsplats som tillåter fotboll eller friidrott på en högre nivå.


Regelverk kräver att anläggningar för fotboll och friidrott på hög nivå uppfyller krav på
tillgänglig och säkerhet. Vi har flera föreningar i kommunen som erbjuder barn, unga och
vuxna ambitiösa elitverksamheter såväl som fina breddaktiviteter. Vi tror att det är
viktigt att kommunen klarar att stödja alla nivåer för att vi ska ha friskare medborgare
med drömmar, sociala sammanhang och ambitioner. Vi ser också det problematiska i
att den nuvarande anläggningen inte medger att funktionshindrade ges tillgång till
Danderyds gymnasiums idrottsplats. Vi ser också ett problem i att inte heller publik i
form av exempelvis äldre anhöriga kan besöka anläggningen på ett tryggt sätt.


Vårt förslag innebär att kommunen omgående startar en projektering för en
tillgänglighetsanpassad läktarsektion innefattande läktare mot både fotbollsplanen och
friidrottsarenan som också innehåller exempelvis utrymmen för omklädning,
erforderliga toalettutrymmen samt sociala utrymmen inklusive café jämte nödvändiga
utrymmen för teknik och underhållsutrustning.


Socialdemokraterna i Danderyd yrkar med ovanstående som grund att Danderyds
kommun avsätter medel för omedelbar start av projektering och därefter planerar för
upphandling av entreprenör och därefter start av byggnationen av läktarsektionen vid
idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium så att den nya byggnaden kan stå klar senast
2026.


Vi önskar att svar på motionen, vid ett eventuellt avslag, inkluderar en kalkyl på
alternativkostnaderna för kommunen i form av ökad fysisk och psykisk ohälsa i det fall
investeringen inte görs.


För Socialdemokraterna i Danderyd
2024-03-17
Karl Stenqvist (S)
Jenny Åkervall, Anette Jellve, Hedvig Landahl Enquist, Olle Johansson, Karsten Inde, Bodil Ström, Erik Aurell

Innehåll