Stadsmiljö och byggnation

Stadsmiljö, konst och en god arkitektur

Vad som är vackert och vad som är fult är inte alltid lätt att enas om. För att en stad ska upplevas estetiskt attraktiv krävs både en viss samordning och en variation. Det krävs en känsla för detaljer och material av god kvalitet. Det senare är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Dagens Sundbyberg har en identitet som gått i arv från tiden som jordbruksmark och tidig industristad. Men det är också en identitet som med årslager av allt mer moderna byggnader och funktioner beskriver vart vi är idag. Det finns inte en tidpunkt i historien när Sundbyberg var mer Sundbyberg än någon annan. När staden utvecklas framåt är det därför viktigt att tillföra vår tids årslager men också att undvika att förstöra det gamla. Därför vill vi att staden tar fram ett arkitekturprogram som beskriver just detta – hur vi tar staden framåt utan att förlora vår identitet.

Vi tror också att mycket av en stads identitet ligger i hur vi tar hand om det offentliga rummet. Det faktum att Sundbyberg lägger förhållandevis stora resurser på att hålla staden snygg och ren, att sköta om parker, att bygga lekplatser och att anlägga nya torg och gångstråk är något som märks. Känslan av sammanhållning och trygghet ökar. Att dessutom utsmycka staden för årets olika säsonger och se till att fira gemensamt med återkommande festligheter bygger staden. På samma sätt är offentlig konst ett viktigt inslag för att skapa variation, identitet och eftertanke. Minst en procent av alla byggprojekts kostnader ska därför gå till konst och utsmyckning. Vi tror också att skötseln av det offentliga rummet oftast görs bäst i egen regi. Dels leder det till minskade kostnader men också att den som arbetar med detta känner mer av ett helhetsansvar och lojalitet mot området man verkar i.

Socialdemokraterna vill att:

• Staden tar fram ett arkitekturprogram (på samma sätt som t ex Malmö gjort).

• Sundbyberg ska även fortsatt prioritera de offentliga miljöerna.

• Skötseln av våra parker och övriga offentliga rum ska i så stor utsträckning som möjligt ske i stadens egen regi.

• En procent av kostnaderna för varje byggprojekt ska avsättas till konst.

Det hållbara byggandet

När Sundbyberg byggs är många aktörer inblandade. Det är attraktivt för privata fastighetsägare och byggbolag att verka i Sundbyberg men vi har också en stark allmännytta och kommunala bolag som ständigt bygger nytt. Det finns alltså en viss konkurrens om att få bygga här. Det gör att vår stad har större möjligheter än många andra kommuner att ställa krav på kvalité och hållbarhet i byggandet. Den möjligheten måste vi ta vara på. Kompetensen på stadens planenhet är avgörande för att få till en bra samordning och för att få ut så mycket nytta för satsade resurser som möjligt.

Politiken måste vara tydlig med vad man förväntar sig av de aktörer som verkar i staden. Vi ska också vara öppna för när nya lösningar för framtidens byggande presenteras. Byggnation är nödvändig men orsakar också stor påverkan på vår miljö, inte minst klimatet. Träbyggnation ska därför utgöra en stor del av det samlade byggandet. Vid renovering av Förvaltarens och stadens bestånd ska hållbarhetsaspekter väga tungt, att låta originaldetaljer och inredning vara kvar om än i moderniserad form sparar mycket utsläpp och kostnader jämfört med att slita ut allt och ersätta med moderna lågprismaterial. Livscykelanalyser bör göras i högre utsträckning än idag.

Socialdemokraterna vill att:

• Staden ställer krav på att de som bygger i Sundbyberg ska göra det med stort fokus på kvalitet och hållbarhet.

• Man inom staden ska vara öppen för nya lösningar, utanför gällande byggstandarder, om de förväntas hjälpa till att nå mål om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

• Träbyggnation ska utgöra en stor del av det samlade byggandet.

• Vid renovering av förvaltarens och stadens bestånd ska hållbarhetsaspekter väga tyngre. Livscykelanalyser ska göras.

Den smarta staden och digital infrastruktur

I Sundbyberg har alla tillgång till snabbt internet, antingen via kommersiella aktörer eller vårt eget stadsnät. Vi ser en stabil internetuppkoppling som en av det moderna livets nödvändigheter både privat och i arbetslivet. Men IT-satsningarna kan inte stanna vid bra internet. Den utrustning och de system som stadens anställda jobbar med måste hållas modern och relevant. Att låta anställda arbeta i gamla och långsamma system kostar stora summor i bortkastad arbetstid och leder inte minst till onödig frustration.

Moderna verksamhetssystem och ökad digitalisering däremot leder till minskad administration men även till att staden kan erbjuda fler och mer lätthanterliga digitala tjänster också till medborgarna. Inom Förvaltaren har man under en tid arbetat med så kallat internet-of-things, främst uppkopplade sensorer som håller reda på olika byggnaders funktion och behov av insatser. Det sparar stora resurser i onödiga inspektionsrundor och låter personalen fokusera på att lösa problem istället för att hitta problem.

Detta arbetssätt kan med fördel expanderas till stadens förvaltningar. En allt mer sammanflätad IT-infrastruktur skapar enorma vinster i både vad som är möjligt och vilka resurser som krävs. Samtidigt öppnar det också upp nya sårbarheter, att Sundbyberg ser till att hålla sig i framkant i IT-säkerhetsarbetet är en nödvändighet.

Socialdemokraterna vill att:

• Alla ska ha rätt till en bra internetuppkoppling.

• Alla stadens verksamheter ska ha bra internetuppkoppling men också bra utrustning och moderna IT-system.

• Staden ska erbjuda fler och mer lätthanterliga tjänster till medborgarna.

• Arbetet med uppkopplade sensorer inom Förvaltarens verksamhet ska utvecklas och expanderas till stadens övriga verksamhet.

• Sundbybergs stad ska ligga i framkant vad gäller IT-säkerhet i kommunsverige.

En tillgänglig stad

En fysiskt tillgänglig stad är bra för alla oavsett om man har ett permanent funktionshinder, en tillfällig skada, är gravid eller bara bär något tungt. Det finns mycket lagstiftning i dessa frågor och staden jobbar aktivt med detta. Men det betyder inte att det inte finns mer att göra och vara vaksam på. Vi har en dialog med berörda intresseorganisationer; en dialog som alltid kan bli bättre.

Staden har ett ansvar både för sina egna byggnader, det offentliga rummet såväl som för privata fastighetsägare och de som driver verksamheter. Detta då staden är tillståndsmyndighet, både för byggärenden och annat så som till exempel alkoholtillstånd. Våra handläggare ska inte bara avgöra om något kan godkännas eller inte utan också vara de sökande behjälpliga i att göra rätt.

I arbetet med den offentliga miljön och inte minst framtida stadsbyggnadsprojekt finns alltid tillgänglighetsfrågorna med i ett tidigt skede. Men i en stad där mycket byggs finns alltid tillfälliga lösningar kring byggarbetsplatser och även dessa måste planeras så att tillgängligheten säkras. Det är ofta dessa tillfälliga lösningar som orsakar störst problem. Lika så handlar det om hur man jobbar med snöröjning på vintern, och att då prioritera gång och cykelvägar. Det ska vara möjligt att röra sig i staden året runt. Stadens lekplatser ska också anpassas så att barn med olika funktionsvariationer kan känna sig hemma.

När samhället allt mer går mot det digitala och även kontakter med staden och andra myndigheter i första hand sker via datorer och smarta telefoner finns även här ett tillgänglighetsproblem. En ganska stor grupp människor kan inte eller känner sig inte helt komfortabla i den digitala världen. Därför måste staden alltid erbjuda andra alternativ så som telefontjänster och fysiska servicecenter. Men vi tycker också att staden, tillsammans med studieförbund och andra föreningar ska erbjuda alla som känner att de hamnat i ett digitalt utanförskap möjligheten att lära sig hantera tekniken. Detta erbjudande skall tydligt informeras om.

Socialdemokraterna vill att:

• Staden ska ha en aktiv dialog med berörda intresseorganisationer.

• Staden ska använda sin roll som tillståndsmyndighet för att vägleda sökande till att göra rätt val ur ett tillgänglighetsperspektiv.

• Staden ska arbeta lika aktivt med tillgängligheten kring byggarbetsplatser och andra tillfälliga avspärrningar som man gör med det färdiga resultatet.

• Gång- och cykeltrafik ska prioriteras vid snöröjning.

• Satsningar ska göras tillsammans med studieförbund och föreningsliv för att de som befinner sig i digitalt utanförskap ska få den kunskap de behöver.