Miljö och klimat

I Sundbyberg lever vi tätast i Sverige. Den täta staden har många fördelar när samhället nu inlett sin klimatomställning. Vi kan i hög grad gå eller cykla dit vi ska och går inte det finns alltid kollektivtrafiken nära till hands. I den täta staden nyttjar vi resurser och infrastruktur effektivare än om vi skulle vara utspridda över större ytor. Vi vill fortsätta att utveckla Sundbyberg som stad. Det finns fortfarande många spännande projekt som skulle få rum här.

Men vi får heller inte glömma stadens identitet. Hur vi bygger och inte minst var vi inte bygger spelar en avgörande roll för både naturen, klimatet och den enskilda människan. I klimatinvesteringarnas spår nyindustrialiseras Sverige. Men i vår gamla industristad har vi sedan länge ställt om till att bli en plats vart ifrån övriga landet och dess verksamheter ofta leds.

Få städer har fler huvudkontor än Sundbyberg. Men när de kontorsanställda blir fler blir också behovet av service och välfärd allt större för att samhället ska fungera. Här gäller det att vara vaksam så att alla får bra villkor, med svenska löner och kollektivavtal. Det ska finnas anställningstrygghet och flera lager av skyddsnät, både statliga och kommunala. Hamnar någon utan arbete tjänar vi alla på att snabbt hjälpa till att hitta ett nytt. Eller kanske en studieplats till något av alla bristyrken.

Sopor, återvinning och kemikalier

En viktig del i att skapa ett hållbart samhälle är att vi återvinner det vi inte längre behöver. Där måste sundbybergarna bli bättre och det är stadens ansvar att se till att vi alla har rätt förutsättningar för det. I Sundbyberg, eller närmare bestämt Hallonbergen, var man först i världen med ett stationärt sopsugssystem.

Detta har sedan byggts ut till stora delar av Ursvik, Ör och nu Rissne. Utöver att det sparar mängder av lastbilstransporter på stadens gator minskar det problem med lukt i kvarteren och ett hårt fysiskt slit för de anställda.

De moderna sopsugarna möjliggör också separering av såväl kompost som papper. Sopsugssystemen ska fortsätta byggas ut i staden men medborgarna måste ges mer utbildning i hur de ska användas. Antalet återvinningsstationer i Sundbyberg måste öka. Dessa drivs idag inte av staden men staden ska verka för fler stationer genom markupplåtelser med mera. På sikt finns planer på att föra över ansvaret för driften till kommunerna, det välkomnar vi.

Vi vill att Sundbyberg ska få en permanent återvinningscentral, alternativt att man i samarbete med Stockholm öppnar upp så att sundbybergarna välkomnas till Bromma återvinningscentral.

Lokalt i Sundbyberg bör fler returpunkter tillskapas. Utöver att de erbjuder ett tillgängligt alternativ som inte kräver bil ger det möjligheter till återbruk som är svårare att få till på en stor återvinningscentral. Staden ska i sin verksamhet, vid inköp och byggnation arbeta aktivt med att reducera farliga kemikalier. Det råder ofta slentrian i vilka produkter som används trots att miljö- och hälsovänligare alternativ finns att tillgå.

Socialdemokraterna vill att:

• Sopsugssystemen som idag finns i staden expanderar till fler stadsdelar samtidigt som medborgarna informeras mer om hur man använder dem.

• Fler återvinningsstationer måste till runt om i staden.

• En permanent lösning för en återvinningscentral måste till, antingen inom staden eller i dess direkta närhet.

• Returpunkter öppnar i fler stadsdelar.

• Arbetet med att fasa ut farliga kemikalier i samband med inköp och byggnation i stadens verksamheter intensifieras.