Äldre

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

i kommer alltid sätta välfärden först

Sundbyberg är en kommun som många trivs i och väljer att flytta till för att kommunen tar ett stort ansvar för en fungerande välfärd. Förskolorna, skolorna och äldreomsorgen i Sundbyberg har utmaningar precis som i hela landet. Staden har investerat i nya fina förskolor, skolor och äldreboenden i takt med att kommunen växer. För oss socialdemokrater är det självklart att Sundbyberg ska fortsätta att utveckla välfärden – inte spara in på personal och kvalitet eller överlåta välfärden till vinstdrivande företag. Vårt viktigaste vallöfte är att vi alltid kommer att sätta välfärden för Sundbybergs medborgare först.

I varje förhandling med andra partier kring hur våra skattepengar ska satsas kommer vi att vara det parti som slår vakt om resurserna till förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi kommer också alltid att se till att sundbybergarnas intressen går före välfärdsföretagens.

En trygg ålderdom

Sundbyberg ska vara en kommun där det känns tryggt att bli äldre. De flesta klarar sig själva mycket långt upp i åren, medan många andra behöver stöd eller omsorg från anhöriga eller från staden. Varje människas behov är unika och därför är det centrala begreppet egenmakt. Egenmakt över att kunna få hjälp när man själv känner att man behöver det och egenmakt i att i så hög grad som möjligt utforma den hjälpen. Men trots vikten av att sätta individens behov i centrum finns också många generella och kollektiva lösningar som också är av värde.

Oavsett om man bor hemma eller på ett boende så ska man ges möjlighet att delta i aktiviteter och hälsosatsningar. Att delta i kulturlivet, motionera och träffa folk är viktigt för alla människor, det gäller även äldre. Men risken för att hamna i ofrivillig ensamhet är större när man blir äldre. Vikten av att väga upp det och att staden agerar uppsökande är därför stor. Fler ska också ges möjlighet att delta i aktiviteter över generationsgränserna. De som känner ett digitalt utanförskap ska också ges möjligheten att lära sig ny teknik. Detta så att de lättare kan hålla kontakt med nära och kära men också så att de själva kan ta del av de tjänster som erbjuds alla medborgare av offentlig sektor såväl som det privata näringslivet.

Stadens stöd till pensionärsorganisationer och andra föreningar som på olika sätt arbetar för rikare och mer utåtriktade liv för äldre behöver öka. Pensionärsorganisationerna bör också få ett större inflytande över det kommunala pensionärsrådet. Antalet platser på stadens seniorkollo ska öka så att fler får chansen att delta. Den vård och omsorg som ges på äldreboendena ska naturligtvis hålla en hög kvalitet men arbetet med att ge varje dag en mening för de boende ska prioriteras mer. Det kan bland annat ske genom fler utflykter, fler kulturaktiviteter och fler friskvårdsinsatser.

Alla på stadens äldreboenden ska ha tillgång till internet både i gemensamhetsutrymmen och i de boendes bostäder. Ett brett TV-utbud ska erbjudas i TV-rum med möjlighet att även beställa det till det egna boendet. Staden ska inte splittra kärlekspar utan i de fall där den 13 ena bedöms uppnå kriterierna för att få flytta till äldreboende så ska den andre få följa med och även ha rätt att bo kvar om partnern avlider. De boende i kommunens äldreboenden och brukare av den kommunala hemtjänsten ska ha en större möjlighet att få disponera sin tid och vad de vill ha hjälp med. De ska även kunna välja mellan ett större utbud av aktiviteter. Maten som serveras ska vara näringsrik, vara av hög kvalitet och vara tillagad så nära boendet som möjligt. I hemtjänsten ska brukare även få en fast omsorgskontakt för att kunna få en högre kontinuitet. Har man behov av andra vårdkontakter ska kontakten samordnas till en fast kontakt för att få en obruten vårdkedja. Staden bör bygga fler trygghetsboenden och mellanboenden för äldre som inte är i behov av omfattande omsorg men som behöver en social samvaro. Hit bör även de med låga inkomster ha möjlighet att flytta. Vid byggnation av nya stadsdelar måste planeringen garantera tillräckligt med trygghetsboenden, mellanboenden eller äldreboenden.

För att säkerställa kvalitet och resurseffektivitet ska äldreboenden och hemtjänst i första hand bedrivas i kommunal regi men andra verksamheter kan handlas upp för att erbjuda valmöjligheter och komplement. Då lagen om valfrihet inom äldreomsorgen gång på gång visat sig öppna upp för ljusskygga verksamheter och fusk vill vi socialdemokrater se att tjänster snarare upphandlas genom lagen om offentlig upphandling (LOU). Vi menar att rätten till val av vårdgivare är viktig och ska värnas men att vi bättre kan säkra omsorgens kvalitet vid upphandlingar genom LOU. De som vårdar anhöriga i hemmet ska erbjudas stöd och avlastning. Anhöriga till boende på äldreboenden bör också erbjudas en fast kontakt för att öka tryggheten för de boende. Personalens villkor och möjligheter till kompetensutveckling är central för kvaliteten inom äldreomsorgen. Inga delade turer ska förekomma och heltid ska vara norm. Precis som för alla andra sektorer vill anställda känna meningsfullhet och att man utvecklas i arbetet. Att ha möjlighet till fortbildning under hela arbetslivet gör att kompetensen och i sin tur kvaliteten ökar.

För personal som saknar utbildning ska det vara möjligt att studera till exempelvis undersköterska under arbetstid. För en värdig ålderdom och en trygg omsorg krävs att man som vårdtagare kan göra sig förstådd, personal som har bristande kunskaper i svenska ska därför gå språkutbildning. För äldre med annan språkbakgrund än svenska ska omsorg på hemspråket erbjudas i så stor utsträckning det är möjligt. Kunskap om HBTQ-frågor ska vara självklar för all personal inom äldreomsorgen för att alla ska känna sig trygga och välkomna.

Socialdemokraterna vill att:

• Äldre ska ges möjligheter att lära sig ny teknik så att de själva kan ta del av de tjänster som erbjuds alla medborgare av såväl de offentliga som det privata näringslivet.

• Fler mötesplatser och aktiviteter för äldre och gärna över generationsgränser skapas. Information till stadens äldre om utbudet av aktiviteter och omsorg förbättras, till exempel genom en uppsökande verksamhet.

• Extra stöd ges till pensionärsorganisationer och andra föreningar som verkar för äldres möjligheter till ett utåtriktat liv.

• Ansökningsprocessen för äldre över 85 år som anser sig vara i behov av stödinsatser eller boende förenklas.

• Det kommunala pensionärsrådet utvecklas för att öka samarbetet med Sundbybergs pensionärsorganisationer.

• Antalet platser på stadens seniorkollo utökas.

• Alla på stadens äldreboenden ska ha tillgång till internet och möjlighet att utöka sitt TV-utbud. De gemensamma TV-rummen ska ha ett större utbud av TV-kanaler.

• Generösare möjligheter att flytta till äldreboende ges med en pargaranti så att äldre par där bara en har vårdbehov inte ska behöva separera.

• Brukarna får en större egenmakt över vilken hjälp till exempel hemtjänsten ska ge.

• Maten inom äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och måltidsupplevelsen i samvaro med andra bör utvecklas.

• Fler trygghetsboenden och mellanboenden ska byggas i Sundbyberg.

• Fler sjuksköterskor anställs och en bättre tillgång till läkare på äldreboendena ges.

• En fast vårdkontakt införs för att få en obruten vårdkedja.

• Vid upphandling av äldreboenden och hemtjänst ska det ställas motsvarande krav på kvalitet och arbetsvillkor för personalen som i den kommunala verksamheten. Upphandlingarna bör regelbundet utvärderas. Val av vårdgivare ska erbjudas enligt LOU för att bättre kunna säkerställa kvaliteten.

• De som vårdar anhöriga i hemmet ska få ökat stöd och utökade möjligheter till avlastning.

• Heltid ska vara norm och inga delade turer ska förekomma inom äldreomsorgen.

• Personal inom äldreomsorgen ges möjlighet att studera till undersköterska eller annan relevant utbildning delvis under arbetstid.

• Språk- och samhällskunskapsutbildning ska ges till personal efter behov. För äldre med annan språkbakgrund än svenska ska omsorg på hemspråket erbjudas i så stor utsträckning det är möjligt.