Skola

Skolor där lärandet kan stå i fokus

För Sundbybergs barn och unga ska lärandet alltid stå i fokus. Skolan förlorar i dag alldeles för mycket tid och resurser på saker som inte gynnar barnens lärande. Genom en hög personaltäthet och stödpersonal inom både administration och elevhälsa ska lärarna känna att de kan lägga all sin energi på undervisningen.

Barn lär sig på olika sätt och har olika behov vilket skolan behöver anpassa undervisningen för. Det kan handla om att ge möjlighet till undervisning i mindre grupper, att ha tillgång till extra resurser och stödpersonal eller att införa ett flerlärarsystem där det finns fler vuxna i klassrummet att ta hjälp utav. Att ha lokala vikariepooler som dels underlättar när lärare är sjuka men som också finns att tillgå när det tillfälligt behövs extra förstärkning är ännu ett sätt att gynna barns lärande.

Vi socialdemokrater vill tillskjuta skolan mer resurser för att kunna ge utrymme åt satsningar som exemplifieras ovan. Skolan ska vara en plats som utjämnar skillnader. Alla barn har inte lika möjligheter till stöd och hjälp hemifrån men det ska inte spela någon roll då barn ska få det stöd de behöver av pedagoger på plats i skolan. Läxor bör därför kunna göras i skolan eller på fritids med stöd av pedagoger. Om en elev riskerar att inte klara målen i skolan ska denne erbjudas at gå lovskola och därmed minska risken att behöva gå om ett skolår.

Även om skolan får ökade resurser för att höja kvaliteten på undervisningen så finns det elever som redan har halkat efter och där blotta tanken på att gå till skolan ibland kan vara för svår. Samhället måste fånga upp så kallade hemmasittare och göra allt för att de ska kunna komma tillbaka till skolan. Att tillföra skolan mer resurser kommer underlätta för extra stöd och möjligheten till mindre undervisningsgrupper i skolan är en förutsättning men det räcker inte. Sundbyberg behöver tillskapa en skolakut, en arbetsgrupp som aktivt jobbar med att få hemmasittare tillbaka till skolan. Det behövs en uppsökande verksamhet, att man ständigt håller kontakt med barnen och familjerna samt eller att man sällskapar barnen till skolan. Dessa insatser ska inte enskilt ses som en satsning på barns lärande och bildning utan också som en brottsförebyggande insats för att barn i tidig ålder inte ska hamna utanför samhällsgemenskapen.

Psykisk ohälsa och stress är något som allt fler ungdomar drabbas av. Ökade krav och prestationsångest gör att skolan inte alltid förknippas med glädje och kunskapstörst. För att fånga upp elever som behöver stöd behövs fler vuxna inte bara i klassrummen utan också i korridorerna och på skolgården. Fler närvarande vuxna är också bra för att snabbare kunna upptäcka och agera mot mobbning. Elevhälsoteamen behöver stärkas så att alla skolor har tillgång till både skolsköterskor och kuratorer under stora delar av skoldagen. Studievägledarnas uppdrag är också viktig för att motivera och vägleda eleverna.

De senaste åren har de flesta av oss fått erfara digitaliseringens betydelse i samhället. Eleverna behöver ha tillgång till bra digitala verktyg för att kunna följa med i utvecklingen. Genom att ge elever och lärare ett utökat inflytande över inköpen av digitala verktyg och läromedel så höjs också kvaliteten. Lärandet i skolan begränsar sig inte enbart till undervisningen i klassrummen; utan lärandet följer under hela skoldagen, även på raster och fritids. Skolan måste därför ta ett ansvar för att inspirera och motivera elever även under sådan tid. För det krävs rätt verktyg så som att ha ett bra skolbibliotek, att tillsammans besöka kulturella evenemang eller göra gemensamma friluftsaktiviteter. Att alla elever får delta i fritidshemmens aktiviteter är också en viktig del. Ett gott samarbete mellan stadens skolor och kulturskolan för att underlätta för elever att ta del av kulturskolans aktiviteter är också ett bra verktyg. Att skolans alla aktiviteter ska vara avgiftsfria är en självklarhet för oss socialdemokrater, detta gäller även vid utflykter.

I takt med att Sundbyberg växer så ökar också behovet av skolor. Kommunen ska erbjuda attraktiva skolor med en hög standard. Ingen skola ska tillåtas halka efter och inga elever ska behöva känna sig tvungna att söka sig utanför kommunen eller till friskolor för att stadens skolor inte skulle anses bra nog. Bristen på högstadieplatser både i de centrala delarna av Sundbyberg och i Ursvik behöver åtgärdas med en ny högstadieskola i staden. Vi ser också att kommunen bör starta en gymnasieskola med både teoretiska och yrkesförberedande program. Inga elever och vårdnadshavare ska känna sig tvingade att söka sig till skolor utanför kommunen. Befintliga skolor behöver en tydlig renoveringsplan där renoveringen av de mest eftersatta lokalerna och en upprustning av dess gårdar påskyndas.

För att ta oss an skolans utmaningar behöver vi locka hit och behålla kompetent personal. En del i att nå detta är att personalen ska ha möjlighet till relevant fortbildning genom hela sitt arbetsliv, dels behöver lärare ges en större egenmakt i hur man lägger upp undervisningen och vilka läromedel man vill köpa in. Skolornas inkomster består idag av en peng för varje inskriven elev samt en socioekonomisk peng för att kompensera för elevers olika förutsättningar. För att detta ska fungera hade den socioekonomiska pengen behövts räknas upp än mer i de socioekonomiskt utsatta områdena än vad den har.

Ett ytterligare problem är att kommunala skolor och fristående skolor kompenseras med lika stor skolpeng samtidigt som de kommunala skolorna har ett större uppdrag. Kommunerna är bland annat skyldiga att ordna skolplats till alla barn, det 10 innebär att kommunala skolor måste ha en ständig överkapacitet men det är inget som de kompenseras för i nuvarande system. Det är inte rättvist. Skolpengssystemet behöver förändras och Sundbyberg bör utreda möjligheten att införa ett resursfördelningssystem i stället. Alla elever ska ha lika rätt till en bra utbildning.

Socialdemokraterna vill att:

• Elevassistenternas status ska höjas.

• Ett pilotprojekt med flerlärarsystem i grundskolan ska genomföras.

• Barn i behov av särskilt stöd ska ges utökade möjligheter till undervisning i mindre grupper och med extra stödresurser.

• Alla barn ska nå kunskapsmålen. Vi har inte nått vårt uppdrag förrän varje niondeklassare går ut med godkända betyg i alla ämnen.

• Möjligheterna till läxhjälp utökas, också med hjälp av föreningslivet.

• Rätten till lovskola utökas för elever som riskerar att ej uppnå målen.

• Försök med schemalagd frukostservering för högstadieelever genomförs.

• En skolakut startas som arbetar med att få hemmasittare tillbaka till skolan.

• Elevhälsoteamen ska förstärkas, särskilt i skolor med större socioekonomiska utmaningar.

• Lärare och elever ges större inflytande över inköp av läromedel och digitala verktyg.

• Alla barn ska ges samma rätt till fritids, oavsett föräldrarnas aktuella sysselsättning.

• En målsättning sätts om att de kommunala skolorna ska öka sin attraktionskraft, med särskilt fokus på de högre årskurserna.

• En ny kommunal högstadieskola etableras i Sundbyberg.

• En kommunal gymnasieskola i Sundbyberg med både yrkesförberedande och teoretiska program startas.

• Alla skolor ska ha en renoveringsplan. Renoveringen av de mest eftersatta lokalerna och upprustning av dess gårdar ska påskyndas.

• All skolpersonal ges möjlighet till fortbildning genom hela arbetslivet.

• Lärarna ges större inflytande över sin arbetstid.

• Möjligheterna att införa ett resursfördelningssystem i stället för skolpeng utreds.

• För att skapa jämlika villkor för alla skolor bör alla ingå i samma kösystem, ersättningen till skolorna baseras på kvalitetskrav och samma krav på transparens och hållbarhet ska gälla för alla skolor.

• Kommunen bör ges möjlighet att ge veto eller anstånd i två år med att godkänna etableringen av en ny skola eller en utökning av antalet platser på befintliga skolor om det finns ett överskott av platser i staden. Detta för att motverka risken för att skolor måste läggas ner med kort varsel.

Skola och fritid – trygghet skapas tillsammans

Forskning visar tydligt på att bra och likvärdiga skolor är den allra viktigaste förutsättningen för att förebygga rekrytering till de kriminella gängen. Det behövs därför ett målinriktat arbete och satsningar där de gör störst nytta. Rektorer och skolpersonal ska ges möjlighet att fokusera på kvalitativ undervisning och god elevhälsa. Därtill behöver skolorna ges möjlighet till att bistå med välfungerande fritidsverksamhet för våra elever.

Fritidsverksamheten är en viktig förlängning av skolans uppgift att förebygga och även fånga upp signaler i de fall elever faller utanför ramen och där valmöjligheterna till att forma sin framtid begränsas. Dessvärre möts fritids ofta av svårigheter att uppnå dessa mål då de inte har de medel som krävs: till att i behovsstyrd omfattning rekrytera kompetent personal och skapa mindre elevgrupper. Skolornas fritids ska få utveckla sin verksamhet. Vi socialdemokrater tycker att dessa ska samverka med varandra och med föreningslivet för att skapa ett brett utbud av aktiviteter.

Alla barn ska ges samma möjligheter att delta oavsett socioekonomisk bakgrund. Vår ambition är att det i varje skola eller stadsdel ska finnas fritidsklubbar med mellanmål, därtill bör föreningslivet ges stöd för att kunna bedriva verksamheter med mellanmål för våra elever. Det skulle kunna handla om idrott- och kulturutövande.

En viktig del av det brottsförebyggande arbetet är barn och ungas fritid. I vår kommun finns många barn och unga som inte har ett positivt nätverk kring sig i sin familj och bland sina vänner. Detta måste samhället kompensera genom att erbjuda en rik fritid och ett stort utbud som kan locka unga till en trygg och fostrande fritid. Vi behöver ha aktiva fritidsgårdar med fältassistenter som arbetar uppsökande i alla våra stadsdelar. Det är viktigt att vi satsar på insatser som syftar till att bygga relationer och tillit.

Socialdemokraterna vill att:

• Bättre möjligheter ges till föräldrar att engagera sig mer i sina barns skolgång.

• Personaltätheten på fritids ökar.

• Barn och ungdomar som riskerar att inte uppnå målen ges tidigare insatser för att förhindra gängens nyrekrytering av unga. Möjligheterna till lovskola utökas.

• Skolornas fritidsverksamhet samarbetar i högre grad med andra föreningar och verksamheter.

• Det ska finnas en fritidsgård i varje större stadsdel.

• Ett skol- och familjeteam startas som kan stötta innan socialtjänst kliver in, både som samverkan och även stöd till familjer i svåra situationer.

• Tidiga insatser för att fler barn och ungdomar ska nå skolmålen.

• Staden anställer fler inom fritidssektorn som skapar en värdig fritid för- och tillsammans med unga.

• Lämpliga lokaler som endast används dagtid, exempelvis skolor, öppnar upp för föreningar att boka under kvällstid. Fler människor som rör sig i ett område skapar trygghet.