NYHET

Kommunpolitiskt handlingsprogram inför mandatperioden 2018-2022

Exempelbild

Socialdemokraterna i Sundbyberg har på dagens årsmöte fastställt sitt kommunpolitiska handlingsprogram för perioden 2018-2022. Det kommunpolitiska handlingsprogrammet är det politiska manifest vi går till val på.

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2018-2022

Sundbyberg – en stad för alla

En stad för alla

Sundbyberg ska vara en möjligheternas stad. Här ska det finnas plats för alla. Här ska alla, oavsett bakgrund, ges möjlighet att växa och ha möjlighet att lyckas. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – stora som små.

Om du växer upp i Sundbyberg, eller ser ditt barn eller barnbarn bli vuxen här ska du med stolthet kunna konstatera att skolan uppmuntrade alla barn att anstränga sig, och att du som förälder fick vara med att påverka. Du ska också kunna säga att det fanns möjligheter till en rik fritid och att det fanns kamrater från alla stadsdelar och alla världens hörn. Det var möjligt att ha kul tillsammans var än du kom ifrån. Att du och ditt barn lärde er att respektera alla människor och att det var självklart att alla fick vara med. Att ingen stod ensam mitt i livet och att du, även som senior, känner dig trygg och delaktig.

För att detta ska var möjligt måste också staden utvecklas för alla. Vi ska vara stolta att vi kan ge våra ungdomar en bostad. Vi ska sträcka på oss att vi har lyckats att ta fram tusentals bostäder på några få år. Men det räcker inte. För att alla ska få plats här måste vi både satsa framåt och värna det vi har. Vi vill inte sälja ut kommunens billiga bostäder! De måste vårdas. Men vi måste också bygga nya bostäder. De ska finnas i alla våra stadsdelar. Ditt ursprung, inkomst, utbildning, ålder eller arbete ska inte avgöra om du kan bo i Sundbyberg. Du ska få plats oavsett. Vi ska bevara stadens mångfald.

Sundbyberg är en stad som behöver sina människor. Du som vill sätta din prägel på staden ska ges möjlighet till det. Det är viktigt att du är med och påverkar, att vi alla deltar och gör vår stad ännu bättre. Gammal som ung – bygger vi framtiden tillsammans.

Ett Socialdemokratiskt Sundbyberg värnar allas behov och ser till att alla kan bidra.

Alla ska ha samma möjligheter till utbildning

Det är livsviktigt att barnen får en bra start i skolan och det är samhällets roll att garantera att alla barn ges samma chanser. Det betyder att de barn som har små möjligheter att få hjälp med sitt skolarbete hemma ska få det av skolan. Vi måste se till att alla föräldrar kan stötta sina barn. Alla kan inte göra lika mycket men alla föräldrar kan göra sitt bästa för att underlätta sitt barns skolgång. Det är också samhällets gemensamma uppgift att skapa förutsättningar för alla föräldrar att hjälpa sina barn genom skolan.

Därför måste vi tillsammans; föräldrar, barn, lärare, fritidsledare, skolledare och politiker arbeta för en kunskapsskola, där lust till att lära är i fokus. Vår skola ska omfamna mångfald, präglas av nyfikenhet och lära ut tolerans.

Framtiden börjar i förskolan

Våra barn förtjänar uppväxtvillkor som rustar dem för ett liv där de kan förverkliga sina drömmar. Vi välkomnar därför att FN:s barnkonvention blir lag. Barnkonventionen kommer genomsyra all kommunal verksamhet.

I hela staden ska det finnas välskötta och lättillgängliga förskolor. Utbudet av olika pedagogik ska vara stort så att det blir lätt att välja rätt skola utifrån barnets behov. Staden ska utveckla arbetet med information om förskolor. Bättre information och aktivt arbete som till exempel samverkan med föreningar ska öka inskrivningsgraden så att förskolans roll i att skapa goda uppväxtvillkor för barn stärks.

Att den fysiska förskolemiljön ska vara hälsosam för både barn och vuxna är en självklarhet och gäller allt från byggmaterial och städning, till mat och leksaker. Vi ska minimera förekomsten av miljögifter i barnens vardag. Sundbybergs förskolor ska dessutom erbjuda mat av hög kvalitet som i så stor utsträckning som möjligt tillagas på barnens förskolor.

I förskolan ska alla barn ges möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med andra barn. Alla förskolor ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och erbjuda barnen att lära sig räkna, experimentera och utveckla det svenska språket – Allt under lekfulla former. För att stimulera lärande bland barn med annat modersmål än svenska vill vi erbjuda modersmålsstöd. Den kommunala förskolan ska ge alla barn en bra skolstart.

Grunden för hög kvalitet i förskolan är engagerad och kompetent personal. Förskolorna ska ges förutsättningar att planera sin verksamhet på bästa sätt, barngrupperna ska vara anpassade för att ge barnen en bra pedagogisk utveckling och personalen ska ha en bra arbetsmiljö och rätt till kompetensutveckling. För att klara det pedagogiska uppdraget i Sundbybergs förskolor behövs både barnskötare och förskolelärare. Det är viktigt att all personal ges goda förutsättningar för att klara uppdraget.

Socialdemokraterna vill att:

 • antalet förskoleplatser ökar i hela staden i takt med befolkningsutvecklingen,
 • inskrivningsgraden ökar och ett jämnare deltagande i förskolan skapas över staden,
 • den pedagogiska verksamheten ska utvecklas i våra förskolor,
 • alla barn ska ha tillgång till en utemiljö som är anpassad för att främja kreativitet och jämställdhet,
 • personaltätheten i de kommunala förskolorna ökar,
 • storleken på barngrupperna i förskolan ska vara anpassade efter barnens behov,
 • uppföljningen av och kvalitetsarbetet i, kommunala och fristående förskolor förbättras,
 • barnomsorg på obekväma arbetstider ska utökas,
 • alla barn ska ha rätt till 40 timmars barnomsorg i veckan.

En modern grundskola för alla

För att lyckas med att ge barn bra förutsättningar i livet krävs en skola som fokuserar på kunskapsmål och på kvalitet. Alla barn ska få det stöd som krävs för att nå godkända resultat. I de lägre årskurserna är det också viktigt att barngruppernas storlek minskar.

Alla skolor ska vara tillgängliga för alla sökande, målet är att alla elevers förstahandsval ska tillgodoses. Sundbyberg ska förbättra samarbetet med friskolorna i kommunen. Vi vill därför införa kvalitetsredovisningar och ett gemensamt kösystem för alla skolor.

Skolan har i uppdrag att ge varje generation rätt förutsättningar för att skapa en demokratisk och utvecklingsinriktad framtid. För att klara det behöver varenda skola vara bra. Bra skolor byggs gemensamt och kräver ett stort engagemang från såväl lärare, rektorer och tjänstemän som föräldrar, elever och politiker. Alla behövs och alla behöver få komma till tals för att skolan ska klara sitt uppdrag.

Resurstilldelningen i skolan ska vara ändamålsenlig. Det betyder att den grundpeng som alla elever tilldelas måste kompletteras med extra resurser för de elever som behöver det mest. Den socioekonomiska peng som nu finns är alldeles för trubbig. Vi behöver därför både försäkra oss om att alla barn ges stöd efter deras behov, men också om att de satsningar vi gör, faktiskt gör nytta. Effekterna måste kontinuerligt utvärderas och resurserna styras så skolan blir jämlik.

Slitna lokaler och undermålig utrustning hindrar lärande! Många av stadens skolor är i behov av renovering. Vi kommer därför att satsa på att förbättra den fysiska miljön. Det är självklart att våra skolor ska moderniseras för att ge så goda förutsättningar som möjligt för lärande och goda resultat.

Ett viktigt redskap för barnens nyfikenhet är tillgången till böcker, därför ska samarbetet med stadens bibliotek bli bättre och vi vill se ett skolbibliotek på varje skola – oavsett huvudman. Skolan ska också erbjuda ett brett utbud av kulturupplevelser. Alla barn ska under sin skoltid erbjudas möjlighet att besöka kulturella evenemang och att få delta i kulturaktiviteter.

Den viktigaste resursen i skolan är personalen. Pedagogiken ska vara i centrum för lärarnas arbete. Alla lärare i Sundbybergs skolor ska vara behöriga och ges möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Våra rektorer ska ha möjlighet att fungera som pedagogiska ledare, med tydligt ansvar och mandat. Vi tycker att en hög lärartäthet är lika viktigt som höga lärarlöner. Skolor med många lärare per elev har bättre arbetsro. Våra lärare ges då också möjligheten att utveckla sin expertis.

Våra skolor ska präglas av en kreativ arbetsmiljö, lust och arbetsglädje, både för barnen och för personalen. Därför vill vi att läxornas roll ska minska till förmån för kvalitativ utbildning i skolan. Alla barn ska dessutom erbjudas möjlighet att få göra sina läxor på skolan med stöd av pedagoger på plats. För de elever som inte klarar av att nå de grundläggande målen ska sommarskola och lovskola erbjudas. Det är en fråga om rättvisa.

Socialdemokraterna vill att

 • en kommunal högstadieskola byggs i Stora Ursvik.
 • klasstorleken i grundskolan ska anpassas efter elevernas behov,
 • kvalitetsutveckling och uppföljning av kommunala och fristående skolor ska införas,
 • alla Sundbybergs skolor ska ha moderna lärmiljöer och lärverktyg,
 • alla skolbyggnader ska ha en renoveringsplan,
 • alla barn ska ha tillgång till en utemiljö som är anpassad för att främja barnens kreativitet och jämställdhet,
 • alla skolor ska ha ett skolbibliotek,
 • alla elever ska kunna erbjudas hjälp med sina läxor på plats i skolan med stöd av pedagoger,
 • öppettiderna utökas och att verksamheten utvecklas på fritidshemmen,
 • Lärartätheten ökas och att lärarnas administrativa börda minskas.

Alla barn ska vara trygga i Sundbyberg

Trygghet är en förutsättning för inlärning. Det behövs därför ett nära samarbete mellan föräldrar, skola och sociala myndigheter för ökad trygghet. Staden ska tidigt fånga upp och hjälpa de barn som behöver det. Sundbyberg ska ha ett av landets mest ambitiösa föräldrastöd, det ska vara enkelt och kostnadsfritt att vill lära sig mer om barns utvecklingspsykologi och hur man kan hantera konflikter med sina barn.

Elevhälsovården är viktig för barnens välbefinnande och möjlighet att utvecklas i sin skolgång. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och annan resurspersonal på alla våra skolor. Den psykosociala hälsan bland eleverna ska stärkas och stillasittande motverkas genom ökad fysisk aktivitet.

Alla barn och ungdomar ska under hela sin uppväxt ges stöd och uppmuntran genom en undervisning anpassad efter deras behov. Skolan ska alltid stimulera elevernas utveckling – oavsett om det gäller teoretiska ämnen, praktiska ämnen eller det sociala samspelet. Våra barn ska inte tvingas till val som stänger dörrar till framtiden. Politikens roll är att möjliggöra stöd så att alla elever klarar av gymnasiet.

Socialdemokraterna vill att

 • alla elevers val av skola ska kunna tillgodoses,
 • extra satsningar på stödpersonal och kringresurser i skolan för att underlätta för elever med särskilda behov görs,
 • elevhälsovården på alla våra skolor stärks,
 • föräldraföreningar arbetar aktivt så att föräldrar ges möjlighet att stötta sina barn.

En gymnasieutbildning i toppklass

Sundbyberg ska erbjuda gymnasieeleverna en skolgång i toppklass med attraktiva utbildningar som kombinerar elevernas önskemål med det lokala näringslivets behov. Högre utbildning ska dessutom vara ett realistiskt val efter gymnasiet för våra elever. Vi vill att en yrkeshögskola etableras i Sundbyberg. Det är viktigt att kunna gå vidare från sina studier eller kunna vidareutbilda sig efter ett par år av yrkesverksamhet.

Vår stad ska ha ett yrkesgymnasium som rustar elever för framtidens arbetsmarknad. Det är viktigt att utveckla nya utbildningar utifrån behoven på arbetsmarknaden och att svara på de utmaningar som mer traditionella yrken står inför.

Det är av yttersta vikt att vi startar ett teoretiskt gymnasium i Sundbyberg. I Sundbyberg ska alla få chansen att gå vidare till högre utbildning. Ett teoretiskt gymnasium nära skapar fler sådana möjligheter.

Socialdemokraterna vill att

 • S:t Martin ska vara ett gymnasium med attraktiva utbildningar och ett gott samarbete med det lokala näringslivet,
 • samarbete med regionens yrkeshögskolor etableras.
 • teoretiskt gymnasium startas.

Möjligheter hela livet

Vi värnar rätten till vuxenutbildning och karriärväxling under hela livet. När företagen växer måste den rätta kompetensen finnas tillgänglig. Vuxenutbildning är också en nyckel för att tillvarata Sundbybergs mångfald som idag är en underutnyttjad kompetenskälla. Vi vill under kommande mandatperiod satsa mycket på våra invånare med rötter i andra länder. Vi vet att bristande språkkunskaper utgör ett hinder för att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi utveckla SFI-undervisningen genom samarbete med lokala företag och företagarorganisationer.

Staden ska erbjuda människor mitt i livet nya möjligheter. Vi ska utbilda för framtiden. Det kan vara allt från att lära ut digital styr- och reglerteknik till fastighetsskötare till att vidareutbilda undersköterskor i ny teknik för att förbättra vård och omsorg. Vi ska ge våra invånare möjlighet att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden idag och imorgon.

Socialdemokraterna vill att

 • vuxenutbildning ska ge möjlighet till ett långt yrkesliv,
 • fler yrkesutbildningar startas utifrån behoven på arbetsmarknaden.

Aktiv politik för alla seniorer

I Sundbyberg krävs en positiv och framåtsyftande seniorpolitik som tar vara på de resurser som seniorerna i samhället har att erbjuda. Livet som senior kan vara långt och genomgå många faser. Därför är det viktigt att erbjuda olika aktiviteter och möjligheter för alla. Seniorerna ska kunna vara aktiva och hjälpa till med samhällsutvecklingen. När behoven finns ska de få den hjälp och vård som de behöver.

Seniorernas behov handlar om så mycket mer än att bara hemtjänst. Det handlar om individens integritet, självständighet, hälsa och samhällsinflytande. Men den som blir sjuk ska veta att hen blir omhändertagen på bästa möjliga sätt. I det ingår att alla, oavsett bakgrund, ska ges möjlighet att göra sig förstådda och kunna förstå.

Socialdemokraterna vill att

 • pensionärsföreningarnas arbete med att aktivera pensionärer och bryta ofrivillig social isolering ges stöd,
 • ett handslag tas med pensionärsorganisationerna för en bättre fritid för alla med unga och äldre i fokus,
 • information om stadens aktiviteter och tjänster för seniorer ska vara lättillgänglig och finnas på träffpunkterna,
 • alla ska erbjudas att delta i fysiska aktiviteter för att öka sin hälsa och välbefinnande.

Mötesplatser

Många seniorer upplever ensamhet i sina hem när de inte längre har ett arbete att gå till på dagarna och barnen för länge sedan är utflugna. Samtidigt finns det få platser att gå till för att möta sina vänner eller lära känna nya. Vi vill därför öka antalet mötesplatser i hela staden. Biblioteksfilialer med café, boulebanor i parkerna och fler kulturscener är några av våra förslag. Dessutom vill vi öppna upp nya möjligheter för unga, nyanlända och seniorer att mötas på olika sätt i staden.

Socialdemokraterna vill att

 • fler mötesplatser för samtal, aktiviteter och kulturella aktiviteter skapas,
 • antalet aktiviteter på träffpunkterna blir fler,
 • antal platser på seniorkollo ökar,
 • seniorer ska erbjudas möjligheten att arbeta med barn och ungdomar,
 • föreningsstödet till pensionärsorganisationerna utvecklas.

Seniorboenden i alla stadsdelar

Vi vill att det ska finnas särskilda seniorboenden och gemensamhetsboenden i alla stadsdelar. Äldre par som lever ihop ska självklart kunna fortsätta bo ihop och det ska vara möjligt att välja ett boende även utanför Sundbyberg. Även äldre personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva självständigt och integrerat i eget boende eller i gruppboende. Alla har rätt till en meningsfull daglig verksamhet.

En viktig del av seniorernas boendevillkor är att kunna bo kvar i sin lägenhet efter renovering. Därför kommer vi se över de renoveringserbjudanden som nu finns i det kommunala bostadsbeståndet för att skapa möjligheter för de som riskerar flytt på grund av kostnadsökningar, att bo kvar. Trygghet och en god boendemiljö ska inte vara förbehållet endast de som har råd.

Vi vill se valfrihet för äldre. För oss är det självklart att både privata kommunala äldreboenden ska kunna bedriva verksamhet i Sundbyberg. Men det är lika viktigt att både kommunen och de företag som bjuds in ska ha bra villkor för de anställda och hålla en hög kvalitet på omsorgen.

Socialdemokraterna vill att

 • trygghetsboenden byggs i alla stadsdelar,
 • ett kommunalt bostadstillägg ger en ”bo kvar garanti” för seniorer,
 • så kallade mellanboenden och studentboenden/ungdomsboenden ska blandas,
 • trivseln och kvaliteten stärks på alla våra boenden,
 • privata och kommunala äldreboenden blandas.

Ökad egenmakt och kvalitet

Valfriheten inom hemtjänsten ska öka genom större inflytande för brukaren över hur den biståndsbedömda tiden i hemtjänsten används.

Mål, uppföljning och dialog inom och mellan seniorverksamheterna ska utvecklas för att säkerställa hög kvalitet. Resultaten ska vara lättillgängliga för seniorer och anhöriga. Politiken ska ta ansvar och vara en garant för en trygg valfrihet och att den kommunala såväl som privata äldreomsorgen ska erbjuda en hög servicenivå.

Personalen är avgörande för kvaliteten på hemtjänsten. Därför ska staden aktivt arbeta med att förbättra personalens arbetsvillkor och ledarskapet ska stärkas inom verksamheterna. Det ska vara tryggt och utvecklande att jobba med att underlätta vardagen för seniorer i Sundbyberg stad.

Socialdemokraterna vill att

 • brukaren får större inflytande över sin vardag,
 • alla äldre ska få njuta minst en måltid om dagen i sällskap med andra,
 • maten som erbjuds genom hemtjänsten ska hålla hög kvalitet,
 • utförare med olika inriktningar ska erbjudas, däribland olika språk,
 • upphandling av hemtjänst enligt LOV ska utvärderas,
 • anställda inom hemtjänst och särskilt boende, som så behöver, ges möjlighet att stärka sina kunskaper i svenska,
 • anhöriga ges utökat stöd av kommunen,
 • kontinuiteten för både brukare och personal inom äldreomsorgen förbättras,
 • hemtjänstens personal ges möjlighet att lägga mer av sin arbetstid på omsorg.

Sammanhållen vård och omsorg

Valfriheten inom hemtjänsten ska öka genom större inflytande för brukaren över hur den biståndsbedömda tiden i hemtjänsten används.

Vi socialdemokrater menar att ingen sundbybergare ska kunna hamna mellan stolarna och att detta är vårt ansvar att se till. Vi vill därför att staden ska ingå ett partnerskap med en motpart som kan erbjuda båda omsorg och sjukvård så att staden tillsammans med denna partner, och dig som brukare och patient, genom att tillsammans planera din omsorg i hemmet, att säkerställa att du får din behandling, besök i vården eller i hemmet när du ska ha det. Du ska kunna vara trygg med att dina behov är tillgodosedda. Vi vill helt enkelt säkerställa att det finns någon som tar ansvar för ditt samlade behov, inte bara för enskilda delar.

Socialdemokraterna vill att

 • sammanhållen vård, omsorg och hemtjänst ska möta dina behov.

En stad för livet

Sundbyberg ska vara en stad där människor möts, där det alltid är nära till attraktiva grönområden och där det är lätt och tryggt att promenera eller ta cykeln dit du ska. Staden ska förnyas, förbättras och utvecklas av sina invånare. Det är bara tillsammans som vi kan vi klara våra sociala utmaningar. Tillsammans kan vi klara klimatutmaningen. Sundbybergs stad ska därför ha ambitiösa och engagerande medborgardialoger.

Klimatsmart Sundbyberg

I Sundbyberg ska det vara enkelt att leva klimatsmart. Det ska vara enkelt att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik. Funktionella cykelstråk och utvecklad kollektivtrafik är viktiga ingredienser i detta arbete.

Stadens egna verksamheter ska vara föregångare och minimera utsläpp från transporter och ta ansvar för hållbarhetsarbete genom effektivare energianvändning. Vi måste ha giftfria och resurssnåla kretslopp samt hushålla med mark och vatten. Alla sundbybergare ska ha nära till återvinningsstationer och miljörum. Det är viktigt för oss att staden tillsammans med andra prövar nya metoder och tekniker för att förbättra miljöarbetet.

Vi vill inrätta ett skönhetsråd som ska granska byggnationen så att stadens kulturvärden utvecklas för framtida generationer. Skönhetsrådet ska granska nybyggnation så att den passar i befintlig bebyggelse samtidigt som den präglas av innovation och nytänkande. Skönhetsrådet ska ta fram principer för hur staden ska planeras och bebyggas och med beaktande av de boendes livsmiljö.

Alla våra nybyggen ska vara klimatsmarta och göra Sundbyberg mer ekologisk hållbart. I de byggnader som staden äger ska energieffektivisering prioriteras. Som köpare genom offentlig upphandling har staden ett stort ansvar att ställa tuffa miljökrav. Lika viktigt är det att satsa på ny teknik, nya miljövänliga material och innovativa processer.

Socialdemokraterna vill att

 • gångtrafikanter och cyklisters framkomlighet prioriteras i staden,
 • det inrättas ett skönhetsråd som granskar nybyggnation och beaktar de boendes livsmiljö,
 • Sundbybergs stad ska vara fossilbränslefritt och övergå till förnybar energi så snart som möjligt – senast 2030,
 • allt avfall från hushåll och restauranger tas om hand och används för att utvinna miljövänlig biogas,
 • all nybyggnation ska genomföras med höga miljökrav,
 • staden ska utveckla förmåga att producera energi lokalt, exempelvis genom att bygga solpaneler, lågenergihus och nyttja spillvärme och kyla på effektivt sätt,
 • staden utvecklar ett system för bättre återvinning av matavfall i flerfamiljshus,
 • staden upphandlar miljövänligt och aktivt främjar innovation.

Stadsdelarnas utveckling

Hallonbergen ska utvecklas. Socialdemokraterna kommer att gå vidare med den utvecklingsplan som finns för Hallonbergen. Staden ska flytta sina verksamheter från dagens centrumbyggnad till nya lokaler som staden uppför och äger. Där ska bland annat bibliotek, kulturcentrum och fritidsgård inrymmas. I den nuvarande centrumbyggnaden skapas nya arbetstillfällen bland annat genom ett hotell. Nya och befintliga kommersiella verksamheter kommer att få renoverade och moderniserade affärslokaler att verka i. Det nya Hallonbergen centrum blir en mötesplats dit människor enkelt kan ta sig och ta del av ett stort utbud av butiker, kultur, idrott och service.

Rissne centrum behöver utveckling. Det är viktigt att den offentliga servicen förbättras. Det är viktigt att Rissne ambassadörerna återinförs. Vårdcentral och fritidsgård är två viktiga verksamheter måste få en plats i nya Rissne centrum. Det behövs också möjligheter till bättre kommersiell service. Butiker och restauranger är ett omistligt inslag i ett välfungerande centrum. Självklart måste nya Rissne centrum ha lokaler för föreningslivet.

Ör ska bli ännu bättre. Här ska ett äldreboende byggas helt trä. De nya byggnaderna kommer kunna tjäna som ett lokalt centrum med butiker och samlingslokaler. Levande centrum med offentliga platser, lokala butiker och lokal service skapar trygghet mellan husen.

I de centrala delarna av Sundbyberg kommer nya möjligheter skapas när stadskärnan omvandlas. Utgångspunkten för oss socialdemokrater har varit att det är bra för Sundbyberg att bygga ihop staden. Därför har det varit självklart för oss att gräva ner järnvägen så att centrala Sundbyberg knyts ihop till en sammanhållen stadskärna. Sturegatan ska utvecklas som shoppinggata men också länkas samman med Signalfabriken och området kring Landsvägen. Arbetet med att utforma vår nya stadskärna ska ske i samarbete med kringboende, näringsidkare och fastighetsägare.

Ursvik och Brotorp är två nya attraktiva stadsdelar och även där är målet att skapa god kommersiell och offentlig service. Kollektivtrafiken ska vara välutbyggd med tvärbana till Kista och Bromma och förbättrad busstrafik. I denna del av Sundbyberg kommer vi att påbörja förnyelsen av Enköpingsvägen. Där kommer en stadsdel som knyter i ihop Järvastaden med Rissne och Hallonbergen att byggas. Även här bygger vi klimatsmart och socialt hållbart.

Staden ska vara tillgänglig för alla medborgare och vara planerad på ett sätt som möjliggör för alla att delta i samhällslivet på lika villkor. Hindras detta ska det åtgärdas i nära dialog med berörda, grönområden, parker, stadens restauranger och service ska självklart vara tillgängliga för alla. Oavsett årstid och väder ska förvaltningen göra sitt yttersta för att staden ska vara framkomlig för alla invånare.

Vackra planteringar, välskötta gator och gångvägar ska fortsatt vara ett signum för staden. Vi ska också värna om vårt välbesökta och välrenommerade friluftsområde i Ursvik. Staden ska också utveckla arbetet med urban odling. Vi vill att staden ska bli ännu grönare!

Det kommunala bostadsbolaget, Förvaltaren AB, är en viktig resurs för att kunna tillgodose behovet av bra bostäder i alla stadsdelar. Förvaltaren har ett särskilt ansvar för att erbjuda unga människor bostäder. Den nuvarande bostadsgarantin, att som ung ha rätt till bostad före 26 års ålder ska finnas kvar och stärkas. Staden ska ha en fungerande ”Tak över huvudet-garanti” så att ingen tvingas ut i hemlöshet. Förvaltaren och privata hyresvärdar ska tillsammans med staden säkra att garantierna efterföljs.

Vi vill att Förvaltaren ska utvecklas som fastighetsbolag. Förvaltaren ska både genom förvaltning och nybyggnation av bostäder bidra till ett klimatsmart och socialt hållbart Sundbyberg. Renoveringar ska göras i samråd med de boende och den fyrstegsmodell som införts ska utvärderas och förbättras. Bolaget ska få i uppdrag att bygga bostäder som människor med låga inkomster har råd att bo i. Förvaltarens verksamhet måste också hantera de utmaningar som klimatförändringarna medför. Alltså måste en aktiv upphandling där nya tekniker, material, samarbetspartners och byggprocesser provas vara en väsentlig del av Förvaltarens verksamhet.

Socialdemokraterna vill att

 • Hallonbergen utvecklas till en stadsdel där kultur, samhällsservice och kommersiella verksamheter tillsammans bildar en dynamisk mötesplats,
 • bostadsbristen bekämpas genom att nybyggnationsambitionen höjs,
 • nya mötesplatser utvecklas för att knyta samman stadens olika delar,
 • Sundbybergs torg blir en tillgänglig och inbjudande mötesplats,
 • resecentrum i centrala Sundbyberg blir ett landmärke,
 • städning och underhåll av våra gemensamma miljöer förbättras,
 • Ursviks friluftsområde, som är ett attraktivt område för olika typer av idrotter och motionsformer, utvecklas,
 • Förvaltaren utvecklas, inte avvecklas,
 • Förvaltarens bostäder renoveras – inte säljas ut,
 • Förvaltarens ungdomsgaranti stärks,
 • Förvaltaren tillsammans med lämpliga aktörer bygger kostnadseffektivt.

Ett levande samhälle är ett tryggt samhälle

Det är självklart för oss socialdemokrater att trygghet byggs både på kort och lång sikt. Staden måste samverka effektivare med polisen för att hindra grova brott och ge förutsättningar för snabbt ingripande vid akuta tillbud. Att agera snabbt och tydligt när brott begås är nödvändigt för att människor ska känna en grundläggande trygghet. Men för att kunna känna tillit och vilja till att vara en aktiv samhällsmedborgare krävs ett långsiktigt trygghetsarbete.

Lika viktigt är att satsa på att människor kommer i arbete, har bra boendeförhållanden, får hjälp att leva hälsosamt och ges möjlighet till en drogfri tillvaro.

Jobben först – full sysselsättning

Att arbeta fyller ett grundläggande behov hos människor. Alla i Sundbyberg har rätt att vakna på morgonen och känna att arbetsgemenskapens delaktighet lockar till jobb eller utbildning. Alla behövs och fler måste komma i arbete. För att nå dit krävs aktiva åtgärder, framför allt på nationell nivå. Med en socialdemokratisk regering skapas stabila förhållanden på arbetsmarknaden och det bedrivs en aktiv arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning.

Även på kommunal nivå krävs en aktiv politik för jobb. Förändringar i omvärlden kommer snabbt, både arbetstagare och företag måste få hjälp att utvecklas. Tidigare arbetsuppgifter kanske inte finns kvar, eller så klarar man inte längre av att utföra dem. Då ska kommunen kunna erbjuda karriärväxling för att lotsa människor till nya kompetenser och arbeten. Vi vill driva en näringspolitik för innovation och snabb omställning för framtidssäkra jobb. Målet är att även på kommunal nivå att nå full sysselsättning.

I samband med att Enköpingsvägen utvecklas till en ny stadsdel ska vi etablera en företagsby. Dit ska vi locka miljöprofilerade företag. Vi ser framför oss både små och stora företag som kompletterar Xylem och stärker bilden av Sundbyberg som en klimatsmart och innovativ stad.

Sundbybergs stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi vill att stadens personal har en god arbetsmiljö, god löneutveckling och känner sig stolt över att arbeta i Sundbyberg. Det ger en hög kvalitet i alla verksamheter. Tilltro till personalens kompetens och förmåga ska genomsyra kommunens verksamhet och organisation. Personalen ska trivas och ges möjlighet till relevant kompetensutveckling. Vi vill ge de anställda inflytande över sin arbetsplats och sina arbetstider. Flerspråkighet ska vara en merit vid anställningar i Sundbybergs stad. Vi vill också fortsätt satsa på jämställdhet.

Socialdemokraterna vill att

 • heltid ska vara norm och deltid ska vara en möjlighet för stadens anställda,
 • validering av utbildningar och kompetens förbättras i syfte att underlätta vägen in på arbetsmarknaden,
 • småföretagare och familjeföretag ska få hjälp att hitta nya ägare vid generationsväxling,
 • alla som vill ska få hjälp att starta företag,
 • möjligheter skapas för företag med miljöprofil att flytta till den nyetablerade företagsbyn,
 • meddelarfrihet ska gälla i stadens verksamheter och omfatta all personal inom skola, vård och omsorg,
 • möjligheten till jobb genom att satsa på språk- och samhällsutbildning förbättras,
 • staden ska ställa krav på kollektivavtal och god arbetsmiljö vid alla upphandlingar,
 • sommarjobbsatsningen utökas för att omfatta nya målgrupper och fler lov,
 • fler ska erbjudas praktik genom kommunen och arbetsförmedlingen,
 • ingen som kan jobba ska behöva leva på försörjningsstöd,
 • kommunal visstidsanställning kan erbjudas istället för försörjningsstöd.

Bekämpa droghandeln!

Mycket av brottslighet och otrygghet har sin grund i drogmissbruket. Vi måste därför bekämpa droghandeln samtidigt som krafttag tas för att hindra såväl barn och ungdomar som vuxna från att fastna i drogmissbruk.

För den som utvecklar ett beroende eller har fastnat i ett missbruk så måste kommunen ha rutiner och resurser för att hjälpa. En viktig åtgärd är att skapa samverkan inom kommunala förvaltningar och med utomstående aktörer. Det är viktigt att staden även arbetar strategiskt tillsammans med landstinget i det drogförebyggande folkhälsoarbetet.

Genom utbildning och upplysningsarbete ska kommunala verksamheter som skola, bibliotek och fritidsgårdar liksom föreningslivet bidra till ett arbete för bättre folkhälsa och mot drogmissbruk.

Socialdemokraterna vill att

 • vår närpolis ska vara mer synlig och aktiv i samhället,
 • trygghetsfrågor prioriteras i all samhällsplanering,
 • ett kommunalt trygghetsnummer inrättas,
 • brottsofferjourer och kvinnojourer samt föreningar som arbetar brottsförebyggande ska få mer resurser,
 • samarbetet mellan restaurangägare och staden ökar,
 • folkhälsoarbetet som riktar sig till grupper i riskzonen för att fastna i missbruk stöds,
 • resurserna till fältarbetare och fritidssysselsättning för barn och ungdomar ökar,
 • staden ska ta ansvar för aktiv nattvandring.

Föreningsliv och skaparglädje

Alla människor behöver få utlopp för sin energi och skaparglädje. En del idrottar, andra målar eller spelar musik. Samtidigt får vissa aldrig chansen. För att värna demokratin och en god folkhälsa måste alla få möjlighet till en aktiv och rik fritid. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla.

Föreningslivet spelar en viktig roll för att bidra till ökad livskvalitet. I Sundbyberg ska alla föreningar ges goda förutsättningar för att utföra sin verksamhet. Det är därför viktigt att föreningarna involveras i stadens beslutsfattande.

Utifrån ett handslag med idrotts- och kulturlivet ska ett antal viktiga satsningar göras. Utöver de överenskomna satsningarna inom ramen för handslaget vill vi socialdemokrater också fortsätta utveckla stadens fritidsanläggningar och göra särskilda satsningar på att öka flickors deltagande i idrotten.

Socialdemokraterna vill att

 • stödet till föreningslivet förbättras,
 • ungas inflytande och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen ska tastillvara genom ett starkt föreningsliv och kulturliv.

Ett levande kulturliv

Skolan, bibliotek och kulturplatser samt andra platser där stadens medborgare interagerar ska vara mötesplatser öppna för alla sundbybergare. Självklart ska alla platser också vara tillgänglighetsanpassade.

I Hallonbergen finns stadens Kulturcentrum med ett brett utbud av aktiviteter. I musikskolan får barn och ungdomar lära sig spela olika instrument och utveckla sina talanger. Sundbybergs kulturverksamhet Aggregat finns för att ge äldre ungdomar utlopp för sin energi och skaparglädje.

Vi vill frigöra mer yta och erbjuda fler föreningar och studieförbund att bedriva verksamhet i Hallonbergen. Kulturcentrum ska vara en plats tillgänglig för alla sundbybergare. Det nya Kultur- och sport som kommer byggas och ägas av staden blir en viktig arena för utveckling. Där kommer Kulturcentrum, fritidsgården, biblioteket och sporten hitta nya samverkansmöjligheter.

Centrala Sundbyberg präglas av historiska och kulturella platser som till exempel Bristol, Folkets hus, Betlehemskyrkan och inte minst Marabouparken som väcker intresse och uppmärksamhet långt utanför stadens gränser. Vårt mål är att Marabouparken ska locka ännu fler genom att göra platsen tillgänglig för fler aktiviteter.

Socialdemokraterna vill att

 • stödet till kulturföreningar i alla våra stadsdelar förbättras,
 • bibliotekens öppettider ska bli mer generösa,
 • tillgängligheten till bibliotek i hela staden ska förbättras,
 • tillgängligheten till vårt kulturarv ökar genom stöd till exempelvis Sundbybergs museum och Marabouparken,
 • Marabouparken fylls med kulturaktiviteter, bl.a. genom samarbete med Parkteatern,
 • stödet till studieförbunden är generöst,
 • Allaktivitetshuset blir en vital samlingspunkt för Sundbybergs förenings- och kulturliv,
 • nolltaxa i kulturverksamheten ska införas eftersom ett kostnadsfritt kulturliv för våra barn och unga är en självklarhet.

En idrottsstad för alla

Sundbyberg växer och kommer fortsätta att göra det. Dels flyttar det människor till Stockholmsregionen som vill slå sig ner här, dels får sundbybergarna själva barn som i sin tur ska gå på förskola, få plats på ridskolan eller i fotbollsklubben. Fritidsaktiver är omistlig del för människans utveckling. Vi måste göra den tillgänglig för alla sundbergare, oavsett bakgrund. Handslaget med idrottsrörelsen ska utvecklas. Vi vill bygga en ridanläggning i Sundbyberg. En av Sveriges största idrotter ska få plats hos oss. Det är självklart att Sundbybergs IP ska ha en central roll för idrotten i staden. En ny ishall och flera sporthallar behövs för att möta sundbybergarnas behov. Staden ska utveckla ett fotbollscentrum på Örvallen. I Ursvik byggs en ny klubbstuga på idrottsplatsen. Stora Ursvik behöver en ny idrottshall och flera spontanidrottsplatser.

Socialdemokraterna vill att

 • spontanidrotten utvecklas, bl.a. genom en isbana på Sundbybergs torg,
 • ett aktivitetshus för ungdomar i Lilla Alby och centrala Sundbyberg öppnas.
 • fler boulebanor anläggs för möten över generationsgränser,
 • en e-sportarena inrättas i Hallonbergens nya kultur-och sporthus.

Framåt tillsammans!

Sundbyberg ska vara Sveriges bästa stad att leva och bo i. För att nå dit krävs det ett samarbetsorienterat och idogt arbete. Det här dokumentet vittnar om våra ambitioner. Vi Socialdemokrater vill att alla sundbybergare ska känna frihet och framtidstro. Det är därför vi vill investera i en bättre skola, ökad service, kvalitativ äldreomsorg och en levande stad.

Med ökade satsningar på skolan, en trygg och lärande uppväxt vi skapar ett välfärdssamhälle att lita på. Följden av en tryggad barndom gör att många människor mitt i livet ser Sundbyberg som en självklar kommun att bo i. Det är därför vi måste se till att tillsammans möta behoven av god service och tjänster, levande stadsdelar, hållbarhet, bostäder och utökad kollektivtrafik.

Att bli äldre idag är för många förenat med oro. Vi tycker att det är självklart att våra mångåriga skattebetalare ska få den äldreomsorg de är förtjänt av. Pigga och friska äldre ska ha möjlighet att utvecklas och bidra till samhället – samtidigt som alla ska känna trygghet om man blir sjuk eller svag och behöver omsorg eller vård. Det är inget vi någonsin kommer att tumma på.

Vår gemensamma välfärd ska utvecklas. Det är den svenska modellen med en stark och inkluderande arbetsmarknad, ett innovativt näringsliv och stabila institutioner som ger människor möjligheter. Det är därför vi tycker det är dags att öppna verktygslådan och investera i människor. Därför ska gemenskap och tolerans genomsyra vårt Sundbyberg.

Sundbyberg ska fortsätta expandera. Vi ska vara med och lösa bostadskrisen. Att bygga stad och forma rummet mellan husen är för oss en möjlighet att öka medborganas delaktighet och inflytande över stadens utveckling. Det är därför vi som socialdemokrater i Sundbyberg lägger fram det här handlingsprogrammet.

Sundbyberg är en möjligheternas stad.