Brottsbekämpning och gränskontroll

Den organiserade brottsligheten och terrorismen vet inga gränser. Därför behöver vi ett tätt och effektivt samarbete inom EU. Samarbete är en förutsättning för att vi ska kunna skapa mer trygghet och få bort möjligheterna för de kriminella nätverken att tjäna pengar.

För att uppnå detta vill vi öka det rättsliga och polisiära samarbetet inom EU. Medlemsstaterna har mycket att vinna på en tätare samverkan. Vi ser positivt på ökat engagemang som organiseras genom de europeiska myndigheterna för polis och rättsligt samarbete samt genom den europeiska åklagarmyndigheten. Samtidigt ska samarbetet mellan åklagare och polismyndigheter även fortsättningsvis ske på mellanstatlig nivå. Vi vill också se ett bättre informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter med full respekt för ett fullgott personuppgiftsskydd. En nyckelåtgärd för att skydda den inre säkerheten blir att bättre koppla ihop de befintliga informationssystemen på EU-nivå.

Vi anser att EU bör agera kraftfullt för att sätta stopp för alla former av människohandel. EU måste ha ett helhetsperspektiv där fokus ligger både på prevention och på bekämpning av de ligor som ligger bakom människohandeln. Det är ofta redan utsatta människor som utnyttjas i människohandel. Att minska utsattheten för offren och minska incitamenten till utnyttjande genom att kriminalisera användandet av människor, i till exempel prostitution eller tvångsarbete, är nyckelfaktorer. Det gränsöverskridande samarbetet mellan polis, åklagare och tull måste förstärkas. Skyddet av offer för trafficking måste också förbättras och stärkas. Detsamma gäller åtgärder för återintegrering och stöd i hemländerna för att offer inte åter ska hamna i klorna på traffickingligorna, däribland rätten till uppehållstillstånd för offer under utredningens gång.

Majoriteten av människohandel för sexuella syften drabbar kvinnor och flickor. Jämställdhetsperspektivet inom området måste stärkas. En central del i att bekämpa människohandel för sexuella ändamål är att motarbeta prostitutionen. Om efterfrågan på sexuella tjänster dämpas minskar också människohandeln. Vi tror att vi skulle nå större framsteg om fler medlemsstater beslutade om att följa den svenska modellen inom detta område.

Vi vill se bättre kontroll vid EU:s yttre gränser och vi välkomnar de förändringar som gjorts för kontroll av inresande mot relevanta databaser samt utökningen av mandatet för EU:s gränsmyndighet Frontex. En förbättrad yttre gränskontroll är förutsättning för att Schengensystemet ska fungera. Yttre gränskontroller får under inga omständigheter inskränka rätten till att ansöka om asyl.

Brottsbekämpning och gränskontroll

En miljö- och klimatpolitik för vanligt folk

Miljö- och klimatarbetet inom EU är ett bra exempel på hur EU-länderna tillsammans kan ta hand om problem som de inte kan lösa på egen hand. Eftersom EU förhandlar gemensamt i de globala klimatförhandlingarna som följer upp Parisavtalet är det extra viktigt att hela EU visar vägen för en ambitiös och socialt inkluderande grön omställning.

Socialdemokraterna vill

 • Driva på för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senaste år 2050 och för att minska utsläppen med 55 procent till år 2030.
 • Införa skärpta sanktioner mot företag som inte lever upp till EU:s miljökrav.
 • Stoppa hormonstörande ämnen som finns i till exempel plast och vårt dricksvatten. Ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö i Europa och göra insatser för att bekämpa miljöpåverkan av läkemedelsrester och den ökade resistensen mot antibiotika.
 • Minska användandet av onödig plast och stoppa spridningen av mikroplaster. Plast- produkter ska fasas ut när det finns hållbara alternativ. All plast ska vara fri från gifter och återvinningsbar år 2030.
 • Ställa högre krav på produkter för att öka återvinningen. Mixen av material och ämnen måste ta hänsyn till hur materialet ska kunna återvinnas på ett effektivt sätt.
 • Minska övergödningen i sjöar och hav med gemensamma EU-mål för att minska spridningen av kväve och fosfor.
 • Lagstifta om ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger i hela EU.

En rättvis omställning är enda vägen framåt

Förutom att driva på för så höga ambitioner som det bara är möjligt, jobbar vi för att säkra att omställningen sker på ett socialt inkluderande sätt. Socialdemokraterna har varit drivande i arbetet med den ”schyssta omställningsfonden” som särskilt kompenserar de arbetare som riskerar hamna i kläm. Vi har också drivit på för att den sociala klimatfonden bättre ska hjälpa hushåll att ställa om när utsläppshandeln för fossila drivmedel i fordonssektorn införs. Allt fler stora studier visar att det skapas betydligt mycket fler jobb än som försvinner, men det är ändå viktigt att ingen halkar efter på vägen.

Det här har vi gjort:

 • Förhandlat den historiska klimatlagen som ska ta EU från en kol- och stålunion till en hållbar och grön union.
 • Förhandlat för att EU ska minska sina utsläpp med 55 procent till 2030.
 • Instiftat ett vetenskapligt expertråd på europeisk nivå för att utvärdera klimatarbetet.
 • En växthusgasbudget som sätter ett exakt tak för hur mycket EU kan fortsätta släppa ut utan att riskera Parisavtalet.
 • Fler bindande åtgärder för sjöfarten, att alla växhusgaser räknas, inte bara koldioxid och att en effektiviseringsfond ska upprättas för att öka gröna innovationer inom sjöfarten.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Läs vidare på vår hemsida