Gå till innehåll

Ledamöterna

Navigera på sidan
 • Heléne Fritzon
 • Jytte Guteland
 • Evin Incir
 • Erik Bergkvist
 • Ilan de Basso

Heléne Fritzon

Om Heléne

Heléne Fritzon var Socialdemokraternas toppnamn i valet till EU-parlamentet 2019. Hon har haft ledande uppdrag inom politiken under många år på flera olika nivåer: lokalt som kommunalråd, nationellt inom dåvarande SKL och också som statsråd.

I EU-parlamentet är hon delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna, vice ordförande i den europeiska socialdemokratiska gruppen samt sitter i jämställdhetsutskottet (FEMM), utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och kulturutskottet (CULT). Heléne Fritzon är också ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott.

I Europaparlamentet har Heléne följande uppdrag:

 • Delegationsledare för Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Vice ordförande, Progressiva gruppen av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
 • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
 • Suppleant i utskottet för kultur och utbildning (CULT)
 • Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Kort om Heléne

 • Född: 1960
 • Bor: Skåne
 • Familj: Make, barn och barnbarn
 • Bakgrund: Lågstadielärarexamen

Politik & vision

Ett grönt och jämställt Europa – för våra barn och barnbarns skull

Coronakrisen innebär stora utmaningar och arbetet för en omstart är igång. Denna omstart ger oss en unik möjlighet att skapa den nya gröna ekonomin där hållbarhet och jämställdhet blir styrande. EU-kommissionen har sjösatt ett ambitiöst program, en ”Green Deal”, där hela EU ska klara av att bli klimatneutralt till 2050. Jag har drivit på för kopplingen mellan jämställdhet och den gröna given och EU:s klimat och miljöpolitik. Den gröna omställningen och jämställdheten måste gå hand i hand.

Jämställdhet

60 år – så lång tid tar det att nå ett jämställt EU om vi fortsätter i samma takt som idag. Det visar beräkningar från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). Det kan jag inte acceptera.

En tredjedel av kvinnorna i EU saknar ett arbete. Andelen kvinnor med deltidsarbete samt visstidsanställning eller ofrivilligt deltidsarbete är högre än motsvarande siffror för män. En lön att leva på är en förutsättning för att kunna ha makt över sitt liv. Kvinnor som arbetar skapar inte bara en egen framtid. Det är också en förutsättning för att barn får en bra uppväxt. Det skapar också ekonomisk tillväxt och gynnar samhället i stort.

Därför är det välkommet att EU återigen har en jämställdhetsstrategi. Jag kommer att arbeta för att strategin efterlevs och att EU och dess medlemsländer uppfyller de mål som strategin omfattar. Med strategin som verktyg kommer jag trycka på för att minska ofrivilligt deltidsarbete och att förbättra situationen för kvinnor på arbetsmarknaden. Det behövs även skärpta åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt tydligare insatser för att komma åt destruktiva manliga normer. Kvinnors rätt till sin egen kropp är fundamental, inget land ska kunna inskränka kvinnors mänskliga rättigheter. Det handlar också om att få stopp på handeln med kvinnors kroppar. Sexköp och människohandel är en mörk del av EU:s inre marknad. Att säkerställa tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att säkerställa kvinnors rätt till abort är också avgörande delar i jämställdhetsarbetet.

Ett starkt socialt Europa – för fler och trygga jobb

I omställningen till ett klimatvänligt EU och i den pågående digitaliseringen av våra samhällen är det viktigt att ingen lämnas efter. Därför driver jag på för ett starkt socialt och rättvist Europa, där människors livs- och arbetsvillkor prioriteras och där vi genom EU också arbetar för att minska klyftorna mellan människor. Det är så vi skapar ett Europa som håller ihop. Där vi konkurrerar med kunskap och innovationer som grön teknik och inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor.

I det arbetet måste medlemsländerna höja ambitionerna utifrån den sociala pelaren som undertecknades i Göteborg 2017. Vi måste också säkerställa att företag som gör rätt för sig inte ska riskera att bli utkonkurrerade av företag som fuskar med skatten, slarvar med säkerheten eller struntar i att betala löner. Vi måste också sätta jobben först. Ett arbete är en förutsättning för gemenskap, personlig utveckling och friheten att forma sitt eget liv. Den pågående pandemin pressar upp arbetslösheten över i stort sett hela Europa. Att vidta kraftfulla åtgärder för att pressa tillbaka den måste därför ha högsta prioritet.

Kontakt

HELÉNE FRITZON

 • E-post: helene.fritzon@ep.europa.eu
  Telefon kontor: +32 2 284 54 37
  Postadress: Europaparlamentet, ASP 12 G 201, B-1047 Bryssel / Belgien
  Besöksadress: Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, Bryssel

KANSLI

 • Frida Rybo, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM)
  – stöd till Heléne Fritzons arbete som vice ordförande i den socialdemokratiska gruppen
  E-post: frida.rybo@ep.europa.eu
  Telefon kontor: +32 2 283 74 37
  Mobil: +32 471 61 22 31
 • Andreas Persson, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
  – utskottet för kultur och utbildning (CULT)
  E-post: andreas.persson@ep.europa.eu
  Telefon kontor: +32 2 284 74 37
  Mobil: +32 473 79 66 55

PRESS

SOCIALA MEDIER

Jytte Guteland

Om Jytte

Jytte Guteland är europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Europaparlamentet sedan 2014. Hon drivs av att skapa ett hållbart Europa som är bra för barn och bin. Om besluten är bra för barn och bin är de bra för klimatet, den biologiska mångfalden och samhället i stort.

I Europaparlamentet har Jytte haft många tunga förhandlingsuppdrag, bland annat EUs utsläppshandel och som huvudförhandlare för EU:s klimatlag. Sedan 2019 är hon koordinator (gruppledare) för den socialdemokratiska gruppen (S&D) i miljöutskottet, parlamentets största utskott.

Jytte Guteland föddes 1979 i Huddinge. Hon har tidigare varit ordförande för SSU. Hon har en magisterexamen i nationalekonomi från Södertörns Högskola. Tidigare har hon arbetat som politisk sakkunnig i Finansdepartementet och som projektansvarig på organisationen Global Utmaning.

I Europaparlamentet har Jytte Guteland följande uppdrag:

 • ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) & koordinator för Soc&Dem-gruppen
 • suppleant i utskottet för utrikesfrågor (AFET)
 • ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran
 • suppleant i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

 

Politik & vision

Jag vill att människa och miljö ska stå i centrum när besluten fattas. Jag är feminist och jag brinner för allas rätt till jämlika chanser – oavsett bakgrund eller nationell tillhörighet. Det krävs starka röster för människovärdet – det utmanas i vår tid. Därför är jag politiker och socialdemokrat.

Jag är europaparlamentariker för att jag vill vara med och påverka där de viktiga besluten fattas. För klimat- och miljöfrågorna är EU-besluten avgörande. Jag brukar tänka att beslut som är bra ”för barn och bin” leder EU i rätt riktning. Jag vill arbeta för att EU ska vara ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter.

Media & kontakt KANSLI

 • Marcus Lindeberg Goni, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
  E-post: Marcus.LindebergGoni@ep.europa.eu
  Kontor: +32 284 76 94
  Mobil: +32 479 96 09 71
 • Khaled Saibi Tanderup, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för utrikesfrågor (AFET)
  – underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)
  E-post: khaled.saibi@ep.europa.eu
  Kontor: +32 284 76 94
  Mobil: +32 471 94 00 18

PRESS

SOCIALA MEDIER

MEDIA & KONTAKT Länk till annan webbplats.


Evin Incir

Om Evin

Evin Incir föddes 1984 och är idag Europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Evin har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2019.

I Europaparlamentet har Evin Incir följande uppdrag:

 • Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
 • Suppleant i utskottet för utrikesfrågor (AFET)
 • Suppleant i utskottet för utveckling (DEVE)
 • Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Palestina
 • Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

 

Politik & vision

Ett demokratiskt Europa som inte daltar med unionens skurkstater

Vi måste agera med sanktioner mot de medlemsstater som nedmonterar demokratin och inskränker våra universella fri- och rättigheter. Därför kräver jag att EU omedelbart stryper det ekonomiska stödet till länder som Ungern och Polen.

De skattepengar som vi i hela Europa betalar ska aldrig bidra till skurkstaters nedmontering av demokratin. Istället vill jag satsa delar av resurserna på civilsamhället för att stärka de lokala motkrafterna. Misskötsel av universella fri- och rättigheter ska svida i statskassan och, om ingen förändring sker, leda till indraget EU-medlemskap.

Ett jämlikt Europa där upprustning och renovering av Europas miljonprogram sker som i ett led för att bryta segregationen

Ojämlikheterna ser inga gränser. Lika viktigt som det är att bygga ut järnvägen i Europa, lika viktigt borde det vara att renovera miljonprogramsområdena.

Rätten till en anständig bostad är inte bara grundläggande – i dag avgörs vår framtid till stor del av var vi kommer ifrån. Till och med medellivslängden skiljer sig idag mellan rika och fattiga bostadsområden. En ojämlikhet som effektivt släcker ungas framtidshopp. Det vet jag som är uppvuxen i Bergsjön.

Samtliga EU-stater måste ta fram konkreta reformer för att minska segregation och klassklyftor. Stater och kommuner som tar sitt ansvar borde stimuleras med riktade EU-anslag. För lika självklart som det är med miljöbonusar, lika självklart borde det vara med jämlikhetsbonusar.

Ett feministiskt Europa där kvinnor har hela lönen och halva makten

I dagens Europa kränks rättigheter som borde vara självklara. Kvinnofientliga partier växer sig starkare och deras förslag blir allt grövre. Hälften av EU:s 508 miljoner invånare är kvinnor – det är dags att vi höjer våra röster för ett feministiskt Europa. Kvinnans kropp tillhör enbart henne själv. Samvetsklausuler passar bäst i historieböckerna. En samtyckeslag bör införas i hela Europa och aborträtten ska vara självklar.

Idag har en tredjedel av Europas kvinnor utsatts för våld. Jag kräver att EU tar krafttag för att eliminera allt våld mot kvinnor – både direkt och strukturellt. Globalt sett utför kvinnor tre gånger mer obetalt arbete än män. Kvinnors löner är i genomsnitt 17 procent lägre. Och samtidigt hindras en av fyra kvinnor i Europa från att arbeta på grund av hushållsansvar. Vi ska ha rättvisa möjligheter till lönearbete – och lika lön för lika arbete ska vara en självklarhet i hela EU.

* * *

Media & kontaktKANSLI

 • Lisa Collste, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
  – tillfälliga utskottet Pegasus (PEGA)
  – konstitutionella utskottet (AFCO)
 • Edith Permén, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utvecklingsutskottet (DEVE)
  – utrikesutskottet (AFET)
  – underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)
  – underutskottet för säkerhet och försvar (SEDE)
  E-post: edith.permen@ep.europa.eu
  Mobil: +32 474 70 31 99

PRESS

SOCIALA MEDIER

MEDIA & KONTAKT Länk till annan webbplats.

 

Erik Bergkvist

Om Erik

Erik Bergkvist är socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet sedan 2019 och Norrlands röst i Europa. Hans fokus är att skapa ett mer jämlikt EU, både inom och mellan medlemsstaterna. Unionens regional- och tillväxtpolitik är grunden i det arbetet.

Som enda svensk ledamot norr om Gävle har Erik ett naturligt fokus på frågor som berör norra Sverige, där omställningen av industrin, hållbart skogsbruk och förnybar energi utgör viktiga delar. Områden där Sverige ligger i framkant jämfört med många andra EU-länder.

Erik föddes 1965 i Norsjö kommun och har en lång bakgrund inom politiken, bland annat som ordförande i Region Västerbotten och kommunstyrelseledamot i Umeå kommun. Erik har även doktorerat i nationalekonomi vid Umeå Universitet.

I Europaparlamentet har Erik följande uppdrag:

 • Ledamot i Utskottet för regional utveckling (REGI)
 • Suppleant i Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
 • Suppleant i budgetutskottet (BUDG)
 • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • Suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Prenumerera gärna på Erik Bergkvists nyhetsbrev Länk till annan webbplats. för EU-nyheter, alltid med Norrland i fokus.

Kort om Erik

 • Född: 1965
 • Bor: Umeå
 • Familj: Fru, barn och hunden Atos
 • Bakgrund: doktor i nationalekonomi

Politik & vision

Världen är i ständig förändring, till det bidrar vi alla.

Jag vill att regionerna ska vara i centrum när besluten fattas. Ett regionalt och jämlikt Europa, där alla EU:s hörn är med och leder utvecklingen, blir också ett fredligt Europa. All utveckling sker lokalt i en region. Min övertygelse är att en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla till del också minskar konflikter i alla Europas regioner. Att klyftor minskar istället för ökar är en förutsättning för en fredlig och demokratisk utveckling.

Det är i EU:s regioner som klimatomställningen sker och som företag växer, EU:s tillväxt är enbart summan av den utveckling som sker i regionerna. För mig är det viktigt att hela Europa ska leva och att ingen region lämnas på efterkälke.

Som den enda ledamoten från Norrland brinner jag lite extra för frågorna som berör oss i norra Sverige. Glesbefolkade områden ska ha samma möjligheter att leva och verka, trots att förutsättningarna kan skilja sig mellan regioner. Norrland är en förebild inom en rad områden i EU-sammanhang, inte minst om man ser till omställning av industrin, bredbandsutbyggnad och hållbart skogsbruk.

Jag är Europaparlamentariker för att skapa ett mer jämlikt och fredligt Europa. Jag vill visa att en rättvis omställning av tunga industrier är möjlig och att ett ökat samarbete med våra grannländer leder till ett bättre Sverige, ett bättre EU och en bättre värld. Allt hänger ihop.

 

Media & kontakt

ERIK BERGKVIST

E-post: erik.bergkvist@ep.europa.eu
Telefon kontor: +32 228 45472
Postadress: Europaparlamentet, ASP 12G 257 Bryssel / Belgien
Besöksadress: Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, Bryssel

KANSLI

 • Sandra Hult, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för regional utveckling (REGI)
  – utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
  E-post: sandra.hult@ep.europa.eu
  Kontor: +32 283 84 72
  Mobil: +32 470 89 01 18
 • Petra Söderqvist, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för:
  – utskottet för transport och turism (TRAN)
  E-post: petra.soderqvist@ep.europa.eu
  Mobil: +32 487 27 83 83

PRESS

SOCIALA MEDIER

Ilan de Basso

Om mig

Ilan De Basso (S) är uppvuxen i Stockholm och Örebro. Han flyttade till Jönköping i slutet av 90-talet och har bland annat arbetat som utredare, samt på Rädda Barnen och Arbetsförmedlingen. Sedan 2010 är han kommunalråd i Jönköpings kommun där han bland annat ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och omsorgsfrågor. Han är ordförande i Koncernstyrelsen Rådhus AB och är ledamot i SKR:s Kultur och Fritidsberedning. Sedan 2013 är han ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.

Ilan De Basso (S) tillträder som Europaparlamentariker efter att Johan Danielsson (S) lämnade parlamentet den 30 november. Ilan kommer att officiellt väljas in i mitten av december.

Politik & vision

– Jag känner mig otroligt glad och förväntansfull på uppdraget som Europaparlamentariker. Jag är övertygad om att EU, där nyliberalism, högerextremism och konservatism vuxit sig stark, behöver en stark socialdemokrati som fokuserar på hur vi tillsammans kan bygga ett jämlikt Europa som socialt och ekonomiskt håller ihop, säger Ilan De Basso (S).

Ilan är nummer sex på Socialdemokraternas lista till Europaparlamentet och där med första ersättare. Under valrörelsen 2019 kampanjade han under parollen för demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism, ett budskap han kommer att ta med sig in i sin nya roll.

– Jag kommer att jobba med frågor som är viktiga för oss socialdemokrater och för vanligt folk. Det handlar om fler, trygga jobb, en rättvis klimatomställning och att värna vår demokrati. Det är frågor vi alla socialdemokrater arbetar för, avslutar Ilan De Basso (S).

Kontakt

ILAN DE BASSO

E-post: ilan.debasso@ep.europa.eu
Postadress: Europaparlamentet, ASP 12G 209 Bryssel / Belgien
Besöksadress: Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, Bryssel

KANSLI

 • Tove Dahlberg, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för utskotten EMPL, CONT och FISC.
  E-post: tove.dahlberg@ep.europa.eu
  Mobil: +32 474 70 32 13
 • Max Hallstan, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för utskotten BUDG, ECON och INTA.
  E-post: max.hallstan@ep.europa.eu
  Mobil: +32 472 78 57 13

PRESS

 • Vakant
  E-post:
  Mobil:

SOCIALA MEDIER

Till toppen