Bolagsrätt

Vi socialdemokrater vill komma till rätta med förekomsten av så kallade brevlådeföretag, som registrerar bolagssätet i ett annat land än där affärsverksamheten bedrivs, med syfte att undvika skatter och undergräva arbetstagares rättigheter.

På senare år har flera skandaler kopplade till skatteflykt avslöjats i Europa. Men Paradisläckan, LuxLeaks och andra skatteflyktskandaler är bara toppen av ett isberg. Oseriösa företag som verkar gränsöverskridande vittnar om dagens problem med kryphål i länders nationella lagstiftningar, vilket möjliggör missbruk både när det gäller att undvika skatt, arbetstagares rättigheter och avgifter för socialt skydd. Konstgjorda bolagsupplägg där företag flyttar sitt säte till ett annat medlemsland men har kvar sin huvudsakliga verksamhet i ursprungslandet är tyvärr tillåtet inom EU:s inre marknad i dag.

Vi menar att en stärkt konkurrenskraft inom EU inte kan bygga på en etableringsfrihet för företag som öppnar upp för en så kallad sätesshopping. Därför verkar vi aktivt för att rätta till denna obalans för mer sundare och mer rättvisa bolagsregler på den inre marknaden.

För oss socialdemokrater är det även angeläget med ett EU som verkar för mer demokratiska arbetsplatser och ökat arbetstagarinflytande. Vi anser att det är oerhört viktigt att alla planer på att flytta företags gränsöverskridande huvudkontor måste säkerställa att arbetstagares rätt till inflytande och representation i bolagsstyrelser inte kringgås. För att skydda anställdas intressen, i synnerhet deras arbetstagarrepresentation på styrelsenivå, som i olika former förekommer inom nationella regler, anser vi att det är av stor vikt att bevara och stärka skyddet för anställdas rättigheter till medverkan, information och samråd inom hela EU.

Bolagsrätt

En miljö- och klimatpolitik för vanligt folk

Miljö- och klimatarbetet inom EU är ett bra exempel på hur EU-länderna tillsammans kan ta hand om problem som de inte kan lösa på egen hand. Eftersom EU förhandlar gemensamt i de globala klimatförhandlingarna som följer upp Parisavtalet är det extra viktigt att hela EU visar vägen för en ambitiös och socialt inkluderande grön omställning.

Socialdemokraterna vill

 • Driva på för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senaste år 2050 och för att minska utsläppen med 55 procent till år 2030.
 • Införa skärpta sanktioner mot företag som inte lever upp till EU:s miljökrav.
 • Stoppa hormonstörande ämnen som finns i till exempel plast och vårt dricksvatten. Ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö i Europa och göra insatser för att bekämpa miljöpåverkan av läkemedelsrester och den ökade resistensen mot antibiotika.
 • Minska användandet av onödig plast och stoppa spridningen av mikroplaster. Plast- produkter ska fasas ut när det finns hållbara alternativ. All plast ska vara fri från gifter och återvinningsbar år 2030.
 • Ställa högre krav på produkter för att öka återvinningen. Mixen av material och ämnen måste ta hänsyn till hur materialet ska kunna återvinnas på ett effektivt sätt.
 • Minska övergödningen i sjöar och hav med gemensamma EU-mål för att minska spridningen av kväve och fosfor.
 • Lagstifta om ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger i hela EU.

En rättvis omställning är enda vägen framåt

Förutom att driva på för så höga ambitioner som det bara är möjligt, jobbar vi för att säkra att omställningen sker på ett socialt inkluderande sätt. Socialdemokraterna har varit drivande i arbetet med den ”schyssta omställningsfonden” som särskilt kompenserar de arbetare som riskerar hamna i kläm. Vi har också drivit på för att den sociala klimatfonden bättre ska hjälpa hushåll att ställa om när utsläppshandeln för fossila drivmedel i fordonssektorn införs. Allt fler stora studier visar att det skapas betydligt mycket fler jobb än som försvinner, men det är ändå viktigt att ingen halkar efter på vägen.

Det här har vi gjort:

 • Förhandlat den historiska klimatlagen som ska ta EU från en kol- och stålunion till en hållbar och grön union.
 • Förhandlat för att EU ska minska sina utsläpp med 55 procent till 2030.
 • Instiftat ett vetenskapligt expertråd på europeisk nivå för att utvärdera klimatarbetet.
 • En växthusgasbudget som sätter ett exakt tak för hur mycket EU kan fortsätta släppa ut utan att riskera Parisavtalet.
 • Fler bindande åtgärder för sjöfarten, att alla växhusgaser räknas, inte bara koldioxid och att en effektiviseringsfond ska upprättas för att öka gröna innovationer inom sjöfarten.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Läs vidare på vår hemsida