Trygg och säker nära vård och äldreomsorg

Vården ska vara lätt att nå man behöver den oavsett var man bor eller vem man är. 1177 Vårdguiden ska utvecklas till en samlad första väg in i vården. Via telefon eller webb ska man snabbt lotsas rätt och därigenom få rätt vård vid rätt tidpunkt av rätt kompetens. Det är inte acceptabelt när vårdsökande måste köa länge för att få tala med sin hälsocentral eller möts av beskedet att telefonkön är full. Många lindrigare åkommor och besvär kan lösas genom snabb kontakt med legitimerad personal via telefon eller webben.

Att vården är lätt att nå är i sig något bra och positivt för invånare och patienter i ett stort och glest befolkat län. Vissa privata utförare har varit bra på att utveckla digitala vårdtjänster medan det offentliga har släpat efter. Region Jämtland Härjedalen behöver satsa på att utveckla de digitala vårdtjänsterna och göra dem tydliga och användarvänliga.

Länets hälsocentraler är grunden i arbetet med att främja god folkhälsa och underlätta för människor med stora vårdbehov. Den nära vården ska utvecklas genom digitala lösningar. Större del av vården ska kunna utföras i hemmet eller så nära hemmet som möjligt. Egenvård och egenkontroll för patienter med kroniska sjukdomstillstånd kan göra att förändringar upptäcks tidigare och försämringar som kräver sjukhusvård undvikas. På så sätt förenklas och förbättras vardagstillvaron. För ett glest befolkat län är dessa möjligheter särskilt viktiga.

Sjukvården behöver en genomgripande förändring - ett systemskifte. Från en vård där de olika delarna har fokus på den egna verksamhetens ansvar och budget till ett fokus på den som behöver vården. Det är särskilt viktigt när vården ges på olika vårdnivåer, när patienten har flera sjukdomar och när kommunens stöd också behövs.

Patienten eller dess närstående ska inte själva behöva ta ansvar för att vårdkedjan ska fungera. Vår samhällsmodell bygger på gemensamt ansvar för helheten. Samverkan i vården behöver utvecklas och förbättras mellan kommunerna och regionen och mellan den nära vården och sjukhusvården.

Genom mer resurser och personal samt tillgång till fler kompetenser ska hälsocentralerna ta ett utökat ansvar för patienternas väg genom vården. Vården behöver förbättra sin kontinuitet med fast vård- eller läkarkontakt för de som behöver det. Patientkontrakt är en viktig del av patienters trygghet.

Att mer av vården kan göras i hemmet får inte innebära att hemmet förvandlas till ett sjukhus. Det ska fortfarande vara, och kännas, som ett hem för patienten och närstående. Anhöriga och närstående utför en hel del vård men främst en mycket stor del av omsorgen i hemmen. Det är till största delen kvinnor, hustrur eller döttrar, som utför den obetalda anhörigvården och stödet till närstående. Statistik visar även att det finns skillnader mellan kvinnor och män vid bedömningen av behov av kommunala service- och omsorgstjänster. Omotiverade skillnader vid biståndsbedömning hör inte hemma i ett jämlikt och jämställt samhälle!

Utvecklingen går mot att fler och fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem, med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. Tillgången till särskilt vård- och omsorgsboende ska vara fortsatt god i länet. En person med behovet av och viljan att flytta till ett särskilt boende ska inte behöva vänta på en plats. Det finns stor potential för länets kommuner att utveckla alternativa boendeformer, exempelvis trygghetsboenden eller seniorboenden. Alternativa boendeformer för äldre som inte behöver särskilt boende kan leda till en ökad rörlighet i samhället och en större trygghet för den enskilde.

Under covid19-pandemin brast många särskilda boenden för äldre i läkarmedverkan och individuella medicinska bedömningar. Den som är äldre och har behov av mycket hjälp och stöd ska få en individuellt anpassad vård. Länets särskilda boenden ska ha tillgång till tillräckligt med läkartid, distriktsköterske- och undersköterskekompetens för att möta de boendes individuella behov av vård och omsorg.

Äldre behöver få motivation för- och tillgång till aktiviteter i vardagen. Många blir på ålderns höst ofrivilligt ensamma vilket kan leda till psykisk ohälsa och i värsta fall självmord. År 2019 begicks 40 procent av självmorden i länet av personer över 65 år. Vården och omsorgen behöver bli bättre på att uppmärksamma ensamhet och risk för psykisk ohälsa hos äldre som söker vård eller har kommunala insatser.

Samarbetet mellan äldreomsorgen och förskolorna ska stärkas och möten över generationsgränserna ska bejakas. Det berikar både äldreomsorgen och förskoleverksamheten. Mötesplatser och aktiviteter ska skapas för de äldre genom samverkan mellan det offentliga och ideella organisationer. Friskvård, att få röra sig och förebyggande aktiviteter är oerhört viktigt men även kultur och annat som stimulerar och engagerar. I Jämtlands län ska vi kunna leva livet hela livet!

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-         Att 1177 Vårdguiden blir en samlad första väg in i vården

-         Att utveckla den nära vården genom tillgång till fler kompetenser på hälsocentralerna, digital teknik och mobila vårdtjänster

-         En vård nära medborgarna genom ökade insatser på hälsocentralerna och i patienters hem

-         En mobil vård som möjliggör vård i hemmet för de mest sjuka

-         En fast vård- eller läkarkontakt för de som behöver det

-         Ett systemskifte i vården, från ett organisationsperspektiv till ett patiententperspektiv

-         Att förbättra samverkan mellan kommunerna och regionen och mellan den nära vården och sjukhusvården

-         En jämlik och jämställd biståndsbedömning

-         Att ge stöd till anhörigvårdare

-         Att säkra tillräckligt med läkartid, distriktssköterske- och undersköterskekompetens på särskilda boenden

-         Att uppmärksamma ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre

-         Att stimulera samarbete mellan förskola och äldreomsorg

-         Samarbeten med ideella organisationer för att erbjuda friskvård och aktiviteter för äldre