Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv

Tillväxt, välfärd och klimatomställning är inte bara förenliga med varandra, utan även varandras förutsättningar. För att skapa ett starkare samhälle behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Näringslivsklimatet i länet ska stärkas så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler. På så sätt skapas förutsättningar för fler jobb, inflyttning och en starkare välfärd.

Förutsättningarna för att bedriva företag i länet ska stärkas och samverkan mellan politik och näringsliv behöver utvecklas. För att småföretag och entreprenörer ska ges förutsättningar att växa och utvecklas ska man känna uppbackning från samhället. Bara genom dialog och samverkan kan näringspolitiska insatser träffa rätt. Det är centralt att regler för företag är ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Men även service, bemötande och korta handläggningstider är av stor vikt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Industrin

Industrin är en viktig tillväxtmotor och industrins omställning ska främjas ytterligare. Med en modern lagstiftning och en aktiv näringspolitik på både nationell och regional nivå ska tillståndsprocesser effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter. Reglerna ska vara tydliga, transparenta, långsiktiga och förutsägbara.

I Norrlands inland finns troligen Europas bästa förutsättningar för produktion av förnyelsebar el och grön vätgas. Elbehovet är stort och växande inte bara i Norrland utan i hela Sverige och Europa samtidigt som överföringskapaciteten är fortsatt begränsande under lång tid framåt. Behovet av el ökar markant samtidigt som förnybara energikällor som sol, vind och vatten ska stå för en allt större del av elproduktionen. I takt med att behovet av el ökar kommer även flexibilitet och lagringsmöjligheter som vätgas och batterier spela en allt viktigare roll. Vätgasproduktion i länet och distribution via väg och framförallt järnväg är en möjlighet som kan öppna upp för fler nya industriella satsningar i länet.

De historiskt stora industrisatsningar som planeras i norra Sverige ska ge tydliga effekter och avtryck även i Jämtlands län. I länet finns det som krävs för att vara en viktig pusselbit i omställningen till en grön industri och de nya jobben som växer fram. Men det räcker inte. Kompetensförsörjningen kommer att vara det som avgör var jobben hamnar. Kompetensbehovet i länet behöver kartläggas och det krävs ett aktivt arbeta för att de utbildningar som efterfrågas ska finnas regionalt då de nya gröna industrijobben växer fram.

En viktig del för att klara klimatförändringen är tillgången till mineraler för batteriproduktion och halvledare. I länet finns flera områden där de mineralerna finns i stora mängder som därför är högintressanta för prospektörer. Men även om klimatfrågan är akut måste miljön i områdena också skyddas och ingen brytning får därför ske om det innebär stora risker för länets vattentäkter. För att klara av balansgången och målkonflikten mellan miljö och klimat måste en stark lyhördhet och anpassningsförmåga finnas från tillståndsgivande myndigheter. Utveckling av gruvindustrin måste ske i tät dialog med lokalsamhälle. Brytning av mineraler är en nödvändighet, men får aldrig ske om den innebär stora risker för miljön.

De gröna näringarna

Skogen, det gröna guldet, spelar en central roll i klimatomställningen som ersättning för fossila produkter och som kolsänka. Miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras. Ett aktivt skogsbruk är klimatsmart och miljömässigt hållbart samtidigt som det skapar jobb och hållbar tillväxt. Förädlingsgraden ska öka och fler hus ska byggas i svenskt trä. Jobbpotentialen inom de gröna näringarna ska tas tillvara i länet. Det behövs en politik som främjar ökad tillväxt i skogen. Det är viktigt för länet men också för landet.

Livsmedelsproduktionen ska öka i länet och i landet. Länets lantbrukare skapar förutsättningar för invånarna att kunna äta bra och god närproducerad mat. Jordbruket skapar direkt och indirekt fler jobb på våra landsbygder och är en förutsättning för att hela länet ska leva. Samhället ska även fortsatt stötta jordbruket i att utvecklas och fortsätta bedriva sitt viktiga arbete. Utan jordbruket skulle de öppna landskapen växa igen och samhället skulle bli mer beroende av att importera livsmedel.

Besöksnäringen

Mängder av turister får varje år uppleva det fantastiska med Jämtlands län. Fantastisk natur, god mat, kultur och evenemang i världsklass. Många besökare attraheras av naturen med fjäll, vattendrag och skogar. Besöksnäringen är en av länets viktiga basnäringar och dess betydelse kan inte överskattas. Den skapar jobb, intäkter och gör länet mer attraktiv att leva i. Besöksnäringen har bidragit med många nya arbetstillfällen och kan med rätt förutsättningar bidra med väldigt många fler. För många ungdomar är besöksnäringen det första steget in på arbetsmarknaden.

Besöksnäringen är full av hårt arbetande entreprenörer, små- och stora företag som tar tillvara och utvecklar sin by, sin tätort och länet. Besöksnäringen har inte upplevt sig träffas likaväl som exempelvis industrin av de stödåtgärder som tillkommit under pandemin. Förutsättningar för offentligt stöd i kris såväl som vardag måste utformas för att effektivt stödja små turistföretag såväl som industrin. Arbetet med regelförenklingar för besöksnäringen måste intensifieras. Tillgången på god infrastruktur är av yttersta vikt för besöksnäringens möjlighet att utvecklas och växa. Samtliga transportslag är nödvändiga för att tillgodose besöksnäringens breda efterfrågan.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       Att småföretag och entreprenörer ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas i länet och öka möjligheterna för företagen att finansiera sin expansion

-       Att stärka förutsättningarna att driva företag i länet och utveckla samverkan mellan politik och näringsliv

-       Att förenkla regelverken för företag och ge råd och vägledning i myndighetsärenden

-       Att länet ska ha en bra innovationsmiljö där företagsidéer och företag får stöd i sin utvecklings- och tillväxtresa

-       Att skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i de gröna näringarna

-       Att intensifiera arbetet med att skapa förutsättningar för nya företagsetableringar