Kommunikationer

För länets invånare och näringsliv liksom för de hundratusentals personer som varje år besöker länet är goda kommunikationer av yttersta vikt. Offensiva satsningar behövs för såväl bra och trafiksäkra vägar som snabba och konkurrenskraftiga tåg- och flygförbindelser.

Kollektivtrafiken

Länets kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning för att hålla ihop. Genom ett väl utbyggt linjesystem erbjuder den större arbetsmarknadsregioner och möjligheter till studier och fritidsaktiviteter. Den är också en av de viktigaste byggstenarna för att klara klimatutmaningen och för att öka resandet måste såväl utbudet som marknadsföringen vara ändamålsanpassade. Pandemin har förändrat resandet och det kommer att vara nödvändigt för kollektivtrafiken att förhålla sig till en högre grad av distansarbete även framöver. Därför behöver kollektivtrafiken fortsätta utvecklas i hela länet och vara flyfotad för att möta de behov och de krav som resenärer och arbetsgivare ställer.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       En utbyggd kollektivtrafik i hela länet

-       Att utveckla kollektivtrafiken utifrån förändrade resmönster

Gods- och postkommunikationer

Jämtlands län är produktivt och entreprenörsrikt. Företag och människor bor i precis hela länet. Detta ställer höga krav på att gods- och postgång fungerar väl och utan vita fläckar. Oaktat om det är lanthandeln som behöver varor, maskinentreprenören som behöver reservdelar eller arkitekten som behöver kunna skicka ritningar, måste detta vara möjligt till en rimlig kostnad och inom acceptabel tid. Därför är en aktiv politik nödvändig för att se till att flödena fungerar!

För att säkra godstransporter och varudistribution i glest befolkade områden behöver nya former för detta utvecklas. Gods- och persontrafik behöver samordnas för att bidra till hållbara och billiga resor.

Järnvägen

Norra stambanan med sin förlängning västerut i Mittbanan är den snabbaste tågförbindelsen mellan länet och Stockholm. Med i sammanhanget relativt små medel är det möjligt att rusta upp norra stambanan för att möjliggöra restider Östersund-Stockholm under fyra timmar; och Åre-Stockholm under fem timmar. En sådan investering skulle dramatiskt förbättra tillgången på hållbara pendlingsmöjligheter och stimulera fler att bosätta sig i länet och stärka besöksnäringen. De miljardinvesteringar som sker i Norge på Meråkerbanan gör det ännu mer angeläget att satsa på Norra stambanan och Mittbanan. Här finns möjlighet att knyta samman person- och godstransporter över svensk-norska gränsen.


Inlandsbanan är strategiskt placerad i förhållande till svensk basnäring inom stål- och gruvindustri, skogsnäring, vind- och vattenkraftproduktion samt till besöksnäring i området. Inlandsbanan
har länge varit en underutnyttjad resurs. En upprustning av banan skulle innebära förbättrade logistikflöden i norra Sverige och samtidigt förenkla pendling mellan orter längs med banan. Med nödvändiga investeringar skulle Inlandsbanan, med dess anslutande tvärbanor, bli en integrerad del i ett sammanhållet nationellt järnvägssystem – en grön godskorridor som avhjälper nuvarande kapacitetsbrister på järnvägen i Norrland, brister som beräknas förvärras under kommande år.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

- Att upprusta Norra Stambanan och Mittbanan för att möjliggöra snabba persontransporter mellan länet och Stockholm
-
Att upprusta Inlandsbanan till modern standard för att möjliggöra ökad gods- och persontrafik

- Att kapaciteten i järnvägsnätet dimensioneras för att hantera och säkerställa en växande efterfrågan på person-och godstransporter

- Att värna nattågstrafiken till och från länet

- En samordnad och väl fungerande godstrafik

Vägarna

Det statliga vägnätet i Jämtlands län är mycket omfattande; de drygt 600 milen statlig väg kan delas in i två grupper, de nationella vägarna och övriga statliga vägar. Särskilt viktiga stråk för länet är E14 som, i likhet med E45, är en nationell stamväg – finansierad via nationell plan – och en viktig förbindelse Sundsvall–Östersund–Trondheim. E14 är en del av Mittnordenstråket som därutöver innefattar Mittbanan och dess förlängning i Norge, Meråkerbanan.

Jämtland är det län som har störst andel av befolkningen boende i glesbygdsområden. Omkring en tredjedel av befolkningen bor i glesbygdsområden. Befolkningsstrukturen ställer således krav på ett vitt förgrenat och fungerande vägnät i länets alla delar. Med tolv procent av landets yta och med begränsade möjligheter att välja andra transportslag, är länets behov av bra, snabba och säkra vägar särskilt stort. Anslagen till det finmaskiga vägnätet måste därför öka.

Nollvisionen i trafiken ska förverkligas med investeringar i förbättrad vägstandard i stället för genom generella hastighetssänkningar. Därtill krävs en mer rättvis fördelning av resurser mellan länstransportplanerna. Beräkningsmodellen för tilldelningen mellan länen utgår från befolkningsmängd, vilket gör att länet blir kraftigt underkompenserat. Exempelvis tas inte hänsyn till den omfattande godstrafiken som kör – och sliter – på länets vägar.


Socialdemokraterna i Jämtlands län
ska arbeta för:

- Att förändra beräkningsmodellen mellan länstransportplanerna att anslagsnivåerna beräknas utifrån den faktiska trafikmängden
-
Riktade statliga satsningar för att säkerställa bärighet och tjälsäkring av det finmaskiga vägnätet
- Trafiksäkerhetshöjande insatser – i stället för hastighetssänkningar – på länets mest trafikerade vägar

Flyget
Flygtrafiken till Åre-Östersunds flygplats och Svegs flygplats är fortsatt viktiga för fjärrtransporter till och från länet. Flyget kan och behöver ställa om för att bli ett hållbart transportslag för framtiden. Utvecklingen går snabbt framåt med bland annat flygplan som drivs av el och vätgas. Därtill breddas möjligheterna att använda drönare i olika verksamheter, exempelvis för att transportera blodprover och postförsändelser. Möjligheterna i moderna flygtransporter ska bejakas
. Är det någonstans man verkligen kan dra nytta av snabba och hållbara transporter är det i Jämtlands vidsträckta län.

Bredband och mobiltelefoni
Tillgång till snabbt bredband skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt, bedriva en modern skola, sjukvård och omsorg liksom innovativ produktion. Goda uppkopplingsmöjligheter öppnar vägar till omställning samt nya sätt att kombinera arbetsliv och fritid, vilket inte minst blivit tydligt under coronapandemin.
Skillnaderna i tillgången till snabbt bredband är emellertid mycket påtagliga; i glesbygd har endast omkring 70 procent av hushållen antingen bredband anslutet eller är
väg att få det; i enskilda kommuner är täckningsgraden ännu lägre.

Trots miljardsatsningar från den
S-ledda regeringen kvarstår utmaningen att säkra finansiering för de områden i landet där intresse saknas för kommersiella aktörer att gräva fiber.
Ett problem i sammanhanget är utformningen av Post- och Telestyrelsens bredbandsstöd. Trots att kommuner kan söka full kostnadstäckning tillkommer en stor kostnad för stora glesbygdskommuner för att det ska gå att ansluta
enskilda hushåll, då anslutningspunkten i respektive fastighet kan ligga långt från stomnätet och inte är stödberättigad.

Hela landet är beroende av en fungerande mobiltelefoni för att människor ska kunna leva och verka var man än bor. Idag finns flera vita fläckar i länet som helt saknar täckning. En bristande mobiltelefontäckning utgör en otrygghet för befolkningen och ett hinder för tillväxt. Det får inte vara på det viset! Möjligheten till mobiltelefoni bör vara en grundläggande samhällsservice som staten ska garantera alla invånare, oavsett bostadsort.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

- Att staten säkerställer finansiering för bredbandsutbyggnad i områden där intresse saknas bland kommersiella aktörer att gräva fiber

- Att staten säkerställer en fungerande mobiltelefoni för alla