Bostäder

För att kunna bo i hela Jämtlands län behövs bostäder för vanligt folk. För att fler ska kunna bosätta sig i länet behövs hyresrätter med rimliga hyror, fler byggbara tomter och rimliga möjligheter att bli beviljad banklån.

Högerpartiernas slopande av det statliga investeringsstödet för hyresbostäder har allvarligt försämrat möjligheterna att bygga prisvärda hyresrätter, inte minst på landsbygd. På flera håll i länet ställs nu projekt in eller skjuts på framtiden. Det är mycket angeläget att ett investeringsstöd för byggande av hyresrätter återinförs.

Regleringen av strandskydd har under lång tid försvårat utvecklingen av landsbygden. Det är inte rimligt när en sinande bäck eller dike sätter stopp för en familjs nya drömboende. I länet finns över 5000 mil strand. Det är orimligt att hela denna strandlinje ska omfattas av ett generellt byggförbud. Det måste bli betydligt enklare att bygga bostäder på attraktiva platser på landsbygden.


Socialdemokraterna i Jämtlands län
ska arbeta för:

-         Förenklade regler för byggande i strandnära läge på landsbygd

-         Att tillgången till hyresrätter ska vara god i hela länet

-         Att stödet för nybyggnation av hyresrätter återinförs

Tillgång till kapital på landsbygd

Människor och företag i många landsbygdsområden drabbas hårt av bankers ovilja att bevilja lån för byggande och andra investeringar. Den negativa utvecklingen har accelererats av storbankernas omfattande nedläggningar av lokalkontor. God person- och lokalkännedom krävs hos bankerna för att kunna göra riktiga bedömningar av affärsplaner och återbetalningsförmåga. Den S-ledda regeringen har skärpt kraven på storbankerna när det gäller att tillhandahålla service för uttag av kontanter. Men det räcker inte. För att driva utveckling, oavsett om det gäller att bygga ut företagets maskinpark eller byta tak på huset, behövs tillgång till kapital. När bankerna stryper utlåningen kortsluts en bärande del av ekonomin. Konsekvensen blir en stagnerande utveckling; gårdar förfaller, företag som kunde ha expanderat tvingas bromsa – och riskerar att bli förbisprungna av konkurrenter.

Det är därför helt avgörande att politiken sätter ett hårt tryck på de kommersiella bankerna att uppfylla sitt viktiga samhällsuppdrag. Mot bakgrund av att staten vid ett flertal gånger ställt ut mångmiljardgarantier för att rädda storbanker på fallrepet är det inte mer än rimligt att
staten ställer krav på bankernas kreditgivning i hela landet.

Därutöver behöver särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem och lägenheter införas, i likhet med förslaget från den parlamentariska landsbygdskommitteen. Liknande system finns i Norge där statliga Husbanken erbjuder så kallade grunnlån som bottenlån upp till kravet på eget kapital.

På motsvarande sätt behövs åtgärder för att sluta det finansiella gap som framför allt drabbar nya och växande företag på landsbygden. Staten måste ta ett ökat ansvar för att säkerställa att livskraftiga företag har likvärdiga möjligheter till kapitalförsörjning oavsett var i landet de verkar.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-         Införande av ett landsbygdslån för att främja byggandet av bostäder på landsbygd

-         Att säkra tillgången på investeringskapital för företag i landsbygd