Bättre arbetsvillkor i vård och omsorg

För att lyckas med sina uppdrag är vården och omsorgen helt beroende av att behålla och rekrytera personal. Personalförsörjningen är den största utmaningen för vården och omsorgen i länet. Avsaknad av duktiga medarbetare ökar väntetider och kvaliteten sjunker. I grund och botten måste fler vilja jobba inom vård och omsorg och de som redan gör det måste vilja vara kvar.


Tyvärr ser vi fortfarande att allt för många väljer eller tvingas till att arbeta deltid. I vissa verksamheter förekommer fortfarande delade turer som omöjliggör för personal att kombinera arbete på heltid med ett aktivt liv utanför jobbet. Omsorgens arbetsplatser präglas fortfarande i hög grad av den ojämlikhet som råder i samhället, där kvinnor och mäns arbete värderas olika. Ett symptom på denna ojämlikhet är att personal på kvinnligt dominerade arbetsplatser inte har tillgång till arbetskläder i samma utsträckning som på manligt dominerade. Detta måste förändras!

Den personalkris som råder vid Östersunds sjukhus är en direkt konsekvens av de försämrade arbetsvillkor som genomdrivits de senast åren. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön för sjukvårdens anställda behöver förbättras och frågan kräver högsta prioritet. Att arbeta med svårt sjuka kräver mycket av den enskilde. Det är av största vikt att alla medarbetare ska känna sig trygga på sitt arbete – även när belastningen är som störst och förhållandena som svårast. Det ställer också krav på att arbetet ska utformas på ett sådant sätt att all personal ges möjlighet till återhämtning.

När regionen saknar personal leder det till höga kostnader i form av inhyrd stafettpersonal och köpt vård i andra delar av landet. Men framför allt leder det till onödigt lidande för sjuka länsinvånare. Stora delar av vården är beroende av stafettpersonal för den dagliga verksamheten – detta beroende måste brytas! Fast anställd personal ger kontinuitet och trygghet för patienterna och är en förutsättning för en hållbar sjukvård. Region Jämtland Härjedalen måste bli en attraktiv arbetsgivare!

De kommande tio åren kommer antalet äldre över 80 år att öka kraftigt. Om andelen kommunala insatser ligger kvar på nuvarande nivå kommer det innebära en ökning med 53 procent. Detta ställer mycket höga krav på att fler i framtiden väljer att arbeta inom omsorgen. Det arbete som kunnat påbörjas tack vare den S-ledda regeringens äldreomsorgslyft måste fortsätta. Omsorgens personal behöver fler utbildade kollegor. Medarbetares kompetens och erfarenhet ska tas tillvara och omsorgen ska gå från detaljstyrning till tillitsbaserad styrning. Minutjakten i omsorgen måste upphöra!

Vården och omsorgen är helt beroende av alla sina kompetenta utlandsfödda medarbetare. Vården och omsorgen måste bli ännu bättre på att attrahera och välkomna utlandsfödd personal, utan att göra avkall på kravet på språkkkunskaper. En anställning inom vården och omsorgen ska aldrig innebära att språkutbildning avbryts. Arbetsgivaren ska erbjuda det stöd som krävs för att klara språkkunskaperna. Säkerheten och kvaliteten i verksamheten får aldrig riskeras.

Personalen inom vården och omsorgen har gjort hjälteinsatser under pandemin för att ta hand om några av samhällets mest utsatta. Men man ska inte behöva vara hjälte för att jobba i välfärden. Man ska ha rimliga arbetsvillkor, bra lön, tillräckligt med kollegor och man ska bemötas med respekt. Man ska hinna, orka och kunna ge en vård och omsorg av hög kvalitet.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

  • Förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö inom vård och omsorg
  • Att bryta vårdens beroende av stafettpersonal
  • Att möjliggöra för fler inom vården och omsorgen att kunna och vilja arbeta heltid
  • Att omsorgen ska gå från detaljstyrning till tillitsbaserad styrning
  • Att genomföra ett regionalt äldreomsorgslyft för fler utbildade inom omsorgen