2024-04-24: Årsredovisning 2023

På regionfullmäktigesammanträdet 23-24 april 2024 behandlades Region Västerbottens årsredovisning för 2023, som följdes av en lång debatt. Nedan finns inledningsanförandet av regionstyrelsens ordförande Peter Olofssons (S) som sammanfattar både det gångna läget och sen svåra sits regionen sitter i vad gäller ekonomin.

"Jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Situationen för regionerna är den svåraste som man någonsin upplevt och bottnar i två stora problem.

Det första problemet är att vi har länge pratat om att vi kommer att få stora problem med personalförsörjning på grund av att vi lever allt längre och det föds att färre, och gruppen i arbetsför ålder blir allt mindre. Tyvärr är Västerbotten inget undantag utan tvärsom är vi det län i landet med minst arbetslöshet och en mycket stark tillväxt i den gröna omställningen.

Bristen på personal resulterar i att vi idag inte kan leverera den vård som vi önskar, och vi får en situation där patienter tvingas vänta. Detta är på inget sätt acceptabelt och alla åtgärder som är möjliga måste prövas.

Utmaningarna för personalförsörjningen i hälso och sjukvården bygger bland annat på att den statliga nivån inte tagit sitt ansvar, staten har och skall ansvara för att högskolan är dimensionerad utifrån framtida behov, tyvärr ser vi allt mer att staten lämpar över detta på vårdgivarna.

Det andra problemet är ekonomin där årets resultat landar på minus 12 miljarder för regionerna och svensk hälso och sjukvård, resultatet hjälps upp på grund av en bra utveckling på börsen. Innevarande år ”2024” är prognosen 24 miljarder.

Jag tror på inget sätt att staten och regeringen kan lösa hela problemet, jag vill vara tydlig med här har vi som region ett ansvar och vi måste fortsätta vårt arbete med prioriteringar.

Men det kan ju inte finnas någon som kan tro att regionerna skall lyckas skära ner sjukvården med 24 miljarder. Nu skall vi vara ärliga med att vi har fått 6 miljarder, så det är bara 18 miljarder som krävs.

Men som den nuvarande SD-regeringen att fullständigt blunda för sjukvårdskrisen i Sverige är djupt provocerande och ett svek mot sjukvården, patienter och vår personal.

Skall regionerna ha en real chans att klara den ekonomiska utmaningen så måste man ta beslut om att värdesäkra de generella statsbidragen, skulle statsbidragen ha varit värdesäkrat skulle kommunsektorn mellan 2011 till 2023 haft 25 miljarder mer, till detta skall läggas de pålagor som olika regeringar med olika färg lagt på regionerna genom riktade statsbidrag som efter att sjukvården genomfört förslagen och anställt personal flyttats till andra områden, kvar står regionerna med kostnaden och personalen.

Vidare måste vi hitta ett sätt att beskriva utvecklingen i vården där vi enligt SKR utvecklar vården varje år med ca 1,5% av vår omsättning i nya mediciner, nya behandlingsmetoder och demografi, bara för Västerbotten om vi räknar lågt så är det över 100 miljoner per år.

Så alla förstå sig påare som säger att inga rationaliseringar sker i sjukvården är direkt felaktigt.

Utvecklingen i vården är i grunden positiv, men skall den klaras behöver vi fundera på om vi skall satsa på lyx RUT och sänkta skatter för höginkomsttagare eller ha en fungerande hälso och sjukvård.

En synpunkt som nuvarande regering med sjukvårdsminister framför är att Regionerna och sjukvården slarvar bort pengarna på icke värdeskapande saker, vilket brukar betyda sådant som inte är patientnära, i denna lokal brukar det omsättas till att vi jobbar med bland annat jämställdhet och vårt uppdrag vi har från staten vad det gäller regional utveckling, nu tror jag inte att det är det som sjukvårdsministern menar utan skall nog ses som populistiska utspel i denna församling.

För sjukvården i Västerbotten är en av de största utmaningarna det stora behovet av investeringar i våra sjukhus. Större delen av våra sjukhus byggdes från 50-talet till ca mitten av 70-talet och förutom att husen är i behov av upprustning så är lokalerna i många fall inte anpassade till den vård vi idag bedriver. Utifrån det ansträngda ekonomiska läget så har vi ingen annan möjlighet än att låna till dessa nödvändiga investeringar. Hade vi inte haft det behovet skulle det ekonomiska läget vara enklare.

Vi kan i denna församling välja att avstanna alla investeringar och ta konsekvenserna av att arbetsmiljön kraftigt försämras och att universitets sjukvårdsuppdraget äventyras.

Så är det dessa investeringar som bedöms som onödiga saker så måste frågan bli om vi skall bedriva framtidens vård i 70 år gamla lokaler.

Vi har nu kommit en bit in i 2024 och vi kan se en del av resultaten av de beslutade åtgärderna vad det gäller ekonomin.

Om inte arbetet med hyrpersonal går att utvärdera än kan vi se positiva signaler från våra regiongrannar och andra delar av Sverige, efter sommaren bör vi kunna se tydligt åt vilket håll denna fråga går. Jag vill rikta ett tack till alla gruppledare för att vi kunnat manifestera en enighet i denna fråga.

Vi ser även att antalet vårdplatser har ökat och det ger oss möjlighet att minska kostnaderna och öka intäkterna.

Vi ser även att arbetet med att minska administrativpersonal ser ut att gå i mål under juni. Kvar att göra är att se vilka områden vi kan samverka i Norrland för att ytterligare kunna göra besparingar inom detta område.

Arbetet med kloka kliniska val har påbörjats men jag vill vara tydlig med att detta är ett svårt och genomgripande arbete, som inte blir enkelt att utvärdera fullt ut efter detta år, men är ett mycket viktigt område att jobba vidare med.

Vi skall även jobba vidare med ledning och styrning, trots att mycket är påbörjat och gjorts behöver vi ha fortsatt fokus på detta område. Men tro att vi kan administrera bort de ekonomiska utmaningarna genom bara en bra ledning och styrning är inte med verkligheten överstämmande.

Men trots att det är en orimlig situation att klara ett plusresultat under 2024 måste vi fortsätta att jobba med både stora och små frågor. Jag hade hoppats att vi kunnat göra detta i samverkan med oppositionen, men tyvärr kan jag konstatera att detta inte var möjligt.

Trots den nationella vårdkris vi har att hantera finns det många positiva saker som händer i vårt län. Vi är i dag ledande inom den gröna omställningen och många önskar ta del av hur vi i länet lyckas med denna framgång. Detta skulle inte varit möjligt utan ett framgångsrikt arbete inom regionalt utvecklingsarbete.

Vi får vidare fortsatt höga betyg av våra patienter och vår vårdkvalité står sig bra i jämförelse med övriga regioner. Detta skulle inte vara möjligt utan vår personal i regionen

Jag vill därför avsluta med rikta ett särskilt tack till all personal för det gånga året."