Position: Sverige behöver nationell kompetensförsörjningsplan och återinfört flyttbidrag

Samtidigt som vi har en växande arbetslöshet i Sverige letar arbetsgivare i Norrbotten med ljus och lykta efter kompetenta medarbetare. Den som är arbetslös måste vara beredd att flytta men måste också kunna räkna med samhällets stöd för att kunna byta yrke eller göra sig anställningsbar. Sverige behöver en nationell kompetensförsörjningsplan. 

Regeringen måste leverera åtgärder för ökad rörlighet på arbetsmarknaden och förbättrad kompetensförsörjning. Vi socialdemokrater kräver ett återinförande av flyttbidrag samt tydlig reformering av dagens system med exempelvis resestöd vid anställningsintervjuer och andra åtgärder som i grunden syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden, men som idag inte är anpassat för den flyttvåg som nu måste stödjas från söder till norr. 

I Sverige pågår för närvarande en grön revolution. Hela världens blickar är vända mot inte minst norra Sverige, där tiotusentals nya jobb kommer att växa fram de kommande åren till följd av nya företagsetableringar och expansioner. Utöver det tillkommer en stor mängd jobb som skapas i andra branscher och i offentlig sektor när industrier och kommuner växer.

Detta skapar i nästa led stora kompetensförsörjningsbehov som i allra högsta grad är en nationell angelägenhet. Att både företag och offentlig sektor får tag i rätt utbildad arbetskraft är helt avgörande för att Sverige ska kunna behålla ledartröjan i klimatomställningen.

I detta läge är det helt centralt att vi har ett utbildningssystem som svarar upp mot arbetsmarknadens behov men också en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik, med en närvarande och framåtlutad arbetsförmedling, i länets samtliga kommuner. En välfinansierad välfärd och ett ändamålsenligt regelverk för arbetskraftsinvandring – byggt på behovsprövning – är andra viktiga delar.

Kompetensförsörjningsfrågan är en stor utmaning och här behöver staten tydligare kliva in och ta ett större ansvar. Vi socialdemokrater vill se en nationell plan i syfte att bättre överblicka, kartlägga och samordna arbetet för en bättre fungerande kompetensförsörjning.

Sammanfattande text: 

”Den gröna revolutionen som pågår i Sverige kräver en nationell plan för att hantera kompetensförsörjningen. Med tusentals nya jobb som kommer att växa fram, både inom nya företagsetableringar och expansioner, samt inom andra branscher och offentlig sektor, är det viktigt att regeringen agerar beslutsamt för att stödja den nödvändiga flyttvågen från söder till norr som nu behöver till. Detta är avgörande för att Sverige ska behålla sin ledande roll i klimatomställningen. 

För att möta utmaningarna kring kompetensförsörjningen krävs ett utbildningssystem som svarar upp mot arbetsmarknadens behov och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Staten behöver ta ett större ansvar för att lösa kompetensförsörjningsfrågan genom en nationell plan för bättre samordning och vårt krav på regeringen är att man också leverera åtgärder för ökad rörlighet, inklusive återinförande av flyttbidrag och reformering av dagens system för att stödja den nödvändiga flyttvågen från söder till norr.”

Publicerad