NYHET

Var med på tåget nu – sätt fart på satsningarna

Infrastruktursatsningar måste påskyndas för att norra Sverige ska kunna bli föregångare i den gröna omställningen. Det anser Anders Öberg och Richard Carstedt, regionråd i Norrbotten respektive Västerbotten.

Inom kort redovisar Trafikverket sitt uppdrag till regeringen om möjligheten att påskynda infrastrukturprojekt i Västerbotten och Norrbotten. Senare i höst kommer regeringens strategi för norra Sverige. Utvecklingen har under flera år har varit exceptionell i de båda länen. Det som sker här är till nytta för hela Sverige och blir en föregångare i den gröna omställningen för Sverige, Europa och världen. Men då måste infrastrukturen i de båda länen komma på plats.

 

”Vi befinner oss i slutet av början”, skriver regeringens samordnare Peter Larsson i sin slutrapport om samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Vi instämmer i detta. De fem kommande åren är avgörande för hur väl etableringarna och expansionerna lyckas.

Vid sidan om företagen vilar också ett stort ansvar på kommunerna, länsstyrelserna och regionerna i Västerbotten och Norrbotten. De arbetar i ett högt tempo och investerar miljardbelopp för att bereda plats för den gröna omställningen, ta hänsyn till lagar och regler och samtidigt se till att ta till vara de positiva effekterna som faller ut i den andra änden.


Regeringen arbetar nu med en strategi för norra Sverige och har gett ett uppdrag till Trafikverket om att bl.a. redogöra för möjligheten att tidigarelägga infrastrukturåtgärder i de båda länen. Det är välkomna insatser – inte minst om de ökar takten på infrastrukturinvesteringarna.

 

Vi förutsätter att både Trafikverket och regeringen, i de båda uppdragen, inte ställer de båda länen mot varandra eller prioriterar mellan de fem infrastrukturprojekt som Trafikverket pekat ut som de mest angelägna att skynda på Malmbanan, Norrbotniabanan, dubbelspår Boden-Luleå och E4:an genom Skellefteå samt Malmporten. Istället hoppas vi på ett nationellt perspektiv för att frigöra resurser och forcera färdigställandet av samtliga fem projekt.

 

De långa ledtiderna och det begränsade finansiella utrymmet i den Nationella transportinfrastrukturplanen gör att de fem objekten avancerar för långsamt framåt med stora osäkerheter om deras färdigställande som följd. Nationella transportinfrastrukturplaner i all sin ära, men exceptionella händelser kräver exceptionella åtgärder.

 

Vi har vid flera tillfällen framfört ett önskemål om att lånefinansiera projekten för att snabbare få dem på plats och få ut nyttorna så tidigt som möjligt. Medfinansiering finns även att söka från EU, vilka intresserat följer hur Sverige tar sig an att färdigställa samtliga objekten i den Botniska korridoren som numera ingår i den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien – Medelhavet.
Medlemsstaterna, däribland Sverige, har tillsammans kommit överens om att de ska stå klara till år 2030, men vi kan konstatera att utan statens hjälp får vi inte de fem infrastrukturprojekten på plats inom rimlig tid.


Liksom regeringen anser vi att norra Sverige kan bli ledande i den globala klimatomställningen när nya hållbara industrier etablerar sig här. För att klara detta behöver samtliga fem nämnda projekt påskyndas för att underlätta för arbetspendling och godstrafik. Vi anser att de är lika viktiga och ska löpa parallellt.

 

Förväntningarna på regeringens båda uppdrag är höga. Med rätt insatser kan vi fortsätta bygga Sverige starkt.

 

Anders Överg, Regionråd Norrbotten

Richard Carstedt, Regionråd Västerbotten

 

Klicka här för att läsa artikeln hos NSD Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.