NYHET

Norrbotniabanan måste ges klartecken

Fredrik

Foto: Patrick Degerman

Norrbotniabanan kantas av pågående byggproblem och överklaganden som hotar projektet. Det avgörande nu är att regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson agerar skyndsamt, skriver S-politiker.

Vi socialdemokrater i Norrbotten kräver att regeringen skyndar på beslutet om laga kraft och byggstartsbeslut för Norrbotniabanans första etapp till Skellefteå samt resterande byggkostnader på fem miljarder. Planeringen för den andra etappen till Luleå har påbörjats av Trafikverket, men medel och målår saknas. Detta trots att EU, i samband med medfinansieringen av järnvägsplanerna, pekat ut att projektet i sin helhet ska stå klart till 2030. Regeringen måste agera skyndsamt och se till att ge Trafikverket de resurser som saknas.

Sveriges är känt för sin långa tradition av stark industri- och exportsektor, och för att kunna fortsätta vara ett ledande land behöver vi möjliggöra gods- och persontrafik på ett effektivt och hållbart sätt. En av de mest kritiska aspekterna av Norrbotniabanan är dess potential att underlätta export av våra viktiga naturresurser. Med detta infrastrukturprojekt blir det möjligt för våra företag att effektivt transportera stål och skog längs kusten, vilket ger en konkurrensfördel på den globala marknaden.

I ljuset av de gröna industrietableringarna i Norrbotten är utbyggnaden av järnvägen en nyckelfaktor. Utöver Norrbotniabanan så gäller det för oss även Malmbanan och järnvägen mellan Luleå och Boden. Det är olika projekt, men de står inför liknande frågeställningar: När är järnvägsplanerna färdigställda och hur ska byggnationerna finansieras? Ett utvidgat järnvägsnät skulle förbättra transportinfrastrukturen i regionen och därmed underlätta frakt och leverans av de råvaror som de nya produktionsanläggningarna efterfrågar för att sedan hållbart distribuera ut varor till kunder och marknader.

För att möjliggöra Norrbotniabanan har vi i regionerna och kommunerna medfinansierat järnvägsplanerna mellan Umeå och Skellefteå med åtskilliga miljarder för att möjliggöra den statliga infrastrukturen. Dessutom har egna investeringar gjorts från oss i region och kommuner för att stödja den pågående expansionen och industrins gröna omställning de kommande 5–10 åren. Kommunerna har också åtagit sig att finansiera resecentrum. Trots detta saknar vi fortfarande den viktiga infrastrukturen i form av Norrbotniabanan, vilket påverkar orternas attraktivitet och tillväxtpotential.

Med Norrbotniabanan ökar orternas attraktivitet avsevärt genom förbättrad tillgänglighet och närhet till regioncenter som Luleå och Umeå. Pendlingsmöjligheterna för arbete och utbildning över större områden skapar en integrerad arbetsmarknad och öppnar upp för diversifierad arbetskraft, vilket i sin tur lockar både boende och företag till området. Pendlingen och kompetensförsörjningen blir centrala faktorer för en blomstrande och hållbar framtid i norra Sverige. Dessutom öppnar Norrbotniabanan upp för besökare som för första gången får möjlighet att njuta av en tågresa längs norrlandskusten, vilket även stärker turismen i regionen.

Projektet Norrbotniabanan har stött på flera utmaningar, bland annat överklaganden från samebyar och privatpersoner. Dessa överklaganden måste tas på allvar, samtidigt som vägar framåt måste hittas för att processen ska fortsätta och det kan inte dröja längre. Problemet är regeringens och infrastrukturminister Andreas Carlsons passivitet i processen. Vi kräver att regeringen snabbt fattar de beslut som krävs för att ge grönt ljus till fortsatt byggande. Vi kan inte längre acceptera en passiv hållning – det är dags att visa handlingskraft och förverkliga detta viktiga infrastrukturprojekt.

Anders Öberg (S)
regionstyrelsens ordförande Region Norrbotten
Carina Sammeli (S)
kommunstyrelsens ordförande Luleå kommun
Patric Lundström (S)
kommunstyrelsens ordförande Piteå kommun

 

https://www.svd.se/a/P4Blk5/norrbotniabanan-maste-ges-klartecken-skriver-s-politiker