Kallelse till årsmöte Stockholm Stad och Stockholms Län

Ett år går fort och nu är det dags för distriktsårsmöte! Vi kommer under årsmötet att gästat av Tro och Solidaritets förbundsordförande Sara Kukka-Salam för ett gemensamt seminarium med våra distrikt innan vi har våra respektive årsmöten. Innan årsmötet uppmuntrar vi medlemmar att nominera sig själv och kamrater till respektive styrelse. Nomineringar kan skickar till info@trosolidaritet.se senast den 18/3. Motioner skickas även dem in senast 18/3 till info@trosolidaritet.se. Märk med namn på distrikt som ni önskar skicka motionen till.

 

Tid och datum: Den 23/3 2024, kl. 11.00

Plats: Sveavägen 68

Dagordning: .

  1. Årsmötet öppnas
  2. Fastställande av dagordning
  3. Årsmötets behöriga utlysande
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av mötesfunktionärer

a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Två justerare tillika rösträknare

6. Styrelsens verksamhets berättelse

7. Styrelsens ekonomiska berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgift för 2024

11. Motioner

12. Antagande av stadgar

13. Val av uppdrag inom föreningen

a) Val av ordförande

b) Val av kassör

c) Val av x st ledamöter

d) Val av två reviSorer, samt revisorersättare

e) Val av valberedning (varav en sammankallande)

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Ni hittar länk till FB-evenemang för årsmötet här. Anmäl gärna deltagande.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Tro och Solidaritet Stockholm och Stockholms Län

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Sveavägen 68