En meningsfull fritid
i Piteå kommun

Kultur, föreningsliv och näringsliv. Allt detta är vad som skapar en meningsfull fritid. Oavsett om du vill gå en kvällskurs i drejeri, träna hockey eller testa en ny restaurang. Utan en meningsfull fritid blir en Kommun väldigt fattig, hur stark välfärd eller arbetsmarknad vi än har. Det är fritiden som i stor mån avgör var vi väljer att bo, och för att Piteborna ska känna glädje och välmående dygnets alla timmar spelar fritidsaktiviteter en enormt stor roll. En meningsfull fritid är också, i kombination med skola, en grundsten i det brottsförebyggande arbetet.

En infrastruktur för stärkt folkhälsa

Fysisk rörelse, aktivitet och samarbete är något som stärker de flesta människors hälsa och mående, samtidigt som de förebyggande och hälsofrämjande insatserna gynnar samhället i stort. Är det enkelt att leva hälsosamt och hållbart i vår kommun kommer fler ta steget mot en bättre folkhälsa. Ett fritidsbibliotek där det går att låna fritidsutrustning kostnadsfritt, möjliggör för fler att kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och på ett klimatsmart sätt. Det ska inte handla om du har råd eller plats för fritidsutrustningen om du testar en ny aktivitet, utan alla ska ha möjlighet att ta del av det vår kommun har att erbjuda.

En utomhusmiljö som bidrar till att fler väljer att gå eller cykla som transportmedel och platser som parker, vandringsleder och friluftsområden med utrymme för spontanidrott bidrar till att stärka förutsättningarna för ökad folkhälsa och välbefinnande hos Piteåborna.

Utegym och platser för spontanidrott skapar möjlighet till fysisk aktivitet som är spontan och kostnadsfritt. Placeras dessa i trygga miljöer som är upplysta och där människor rör sig med närhet till fritidsanläggningar, lekplatser, bostadskvarter och i anslutning till kommunikationer möjliggör det för fler ska kunna ta del av utbudet i hela kommunen.

Piteå kan bättre - och därför vill Socialdemokraterna:

 • Förbättra och skapa naturliga grönområden för att öka den biologiska mångfalden.
 • I all planeringen se till att närhet till natur och skog får utrymme i nya områden
 • Skapa fler förutsättningar för spontanidrott genom att införa ett sökbart bidrag till olika typer av spontanidrottsprojekt.
 • Utveckla våra befintliga friluftsområden för att uppmuntra spontanidrott
 • Satsa på säkra gång- och cykelvägar som möjliggör alternativa transportsätt och binder samman hela kommunen och att dessa planeras med så få avbrott som möjligt
 • Öppna ett Fritidsbibliotek
 • Satsa på friluftsområden i hela kommunen

Norrbottens kulturhuvudstad

I Piteå tar vi hand om varandra. Vi är en stolt stad och i den starka andan så ligger en undermening att vi hjälper och lyfter varandra. Staden, landsbygden, människorna och kulturen tillsammans bildar hur vi identifierar oss som Piteåbor. Kulturen behövs för att vi ska växa, både som individers och som samhälle, då kulturen ger perspektiv och förståelse för det egna livet och omvärlden.

Runt om i världen och inte minst i Europa ser vi en utveckling där antalet fullvärdiga demokratier blir färre, där yttrandefriheten för författare, journalister samt konst- och kulturutövare försvinner. Kulturen har en frigörande förmåga och är en avgörande motvikt mot auktoritära krafters strävan att ta makten över tanken. Att kunna skapa fritt, vilken kulturgren det än gäller är viktigt för ett demokratiskt samhälle. Behovet av en fristad för kulturutövare i världen är inte mindre nu, och att Piteå ska fortsätta ta emot fristadsmusiker ser vi som en självklarhet.

I dag behöverPiteå mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Tillgång till kultur är ett tecken på ett rikt och demokratiskt samhälle. Vi vill se ett Piteå där kulturen ses som en del av välfärden och där satsningar på kulturen är en väg att växa. Ett Piteå där kulturen har tillgång till mötesplatser, fysiska och digitala, för att göra kulturen tillgänglig för alla.

Piteå kan bättre- och därför vill Socialdemokraterna:

 • Att kulturen får fler mötesplatser
 • Stärka och utveckla allmänna samlingslokaler och mötesplatser där föreningslivet, folkbildningen och folkrörelserna, trossamfunden, det professionella och ideella kulturlivet, biblioteken och kulturinstitutionerna kan bedriva sin verksamhet
 • Fortsätta med att erbjuda fristadsmusiker en plats i Piteå
 • Att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet