Gå till innehåll
Kemal Hoso, socialdemokraterna Örebro kommun

Kommunledningen föreslår lättnader för byggaktörer under 2024

På grund av det rådande konjunkturläget är det flera byggaktörer som har svårt att byggstarta sina projekt. För att underlätta för byggaktörerna så föreslås ett antal åtgärder för markanvisningar under 2024.

Anledningar till att byggaktörer har svårt att starta projekt är bland annat faktorer såsom räntor, byggkostnader och det rådande konjunkturläget. Svårigheterna med att byggstarta gäller både för byggnation av bostäder och verksamheter. De åtgärder som föreslås är att sänka reservationsavgiften från 10 % till 5 % per år, erbjuda längre reservationstider och möjlighet till delbetalning av reservationsavgiften samt att indexregleringen av markpriser pausas under 2024.

- Vi har flera aktörer som flaggat för svårigheter med byggstart under 2024 och där behöver vi ha ett förhållningsätt till hur vi ska hantera dessa avtal i en svagare konjunktur. Vi behöver ha en god avvägning till hur vi kan stimulera marknaden med bra förutsättningar samtidigt som vi har en likabehandling och se till hur vi agerat i tidigare situationer, säger Kemal Hoso (S) ordförande i markplanerings- och exploateringsnämnden.

Förslaget som läggs fram till Markplanerings- och exploateringsnämnden för att sedan tas vidare till Kommunstyrelsen är:

Under 2024 görs följande avsteg från ”Riktlinjer för exploatering” för att hantera markanvisningar i en svagare konjunktur:

  1. Reservationsavtal som tecknas under år 2024 ska ha en reservationsavgift på 5 % av fastighetens köpeskilling per år.
  2. Reservationsavtal som tecknas under 2024 kan tecknas med slutdatum 2025-12-31 där kommunen anser det vara lämpligt. Det ska finnas möjlighet till delbetalning av reservationsavgiften i de fall då reservationstiden överstiger 12 månader.
  3. Indexreglering av markpriserna pausas under år 2024. 2023 års markpriser ska gälla även år 2024. År 2025 ska indexregleringen återupptas och då återgår man till 2025 års index.

Konsekvenser för verksamheten är att det blir en lägre intäkt för Exploateringsenheten under 2024 vad gäller reservationsavgifter och för köpeskilling av mark för bostadsmark jämfört med om en indexreglering sker. Reservationsavgiften kan ses som en handpenning eller delbetalningen av fastighetens köpeskilling, vilket gör att den totala intäkten för varje fastighet är oförändrad av att reservationsavgiften sänks. År 2025 så återupptas indexregleringen igen och då utgår kommunen ifrån det index som gäller för 2025.

 

I nuläget har exploateringsenheten cirka 1 200 bostäder och 84 hektar i pågående markanvisningar. Förslaget som läggs nu innebär stora lättnader för att stimulera marknaden under 2024 trots det svagare konjunkturläget som vi befinner oss i.

Konsekvenser för verksamheten är att det blir en lägre intäkt för Exploateringsenheten under 2024 vad gäller reservationsavgifter och för köpeskilling av mark för bostadsmark jämfört med om en indexreglering sker. Reservationsavgiften kan ses som en handpenning eller delbetalningen av fastighetens köpeskilling, vilket gör att den totala intäkten för varje fastighet är oförändrad av att reservationsavgiften sänks. År 2025 så återupptas indexregleringen igen och då utgår kommunen ifrån det index som gäller för 2025.

Genom att pausa indexregleringen kan vi hjälpa marknaden och byggaktörerna att byggstarta och köpa mark i ett läge där både räntor och byggkostnader redan har ökat. Vi vill inte försvåra genom att höja våra markpriser med en indexreglering på 6,6%.