NYHET

Kampen för rättigheter och förbättringar måste fortsätta

Daniel Ekblad, vice ordförande funktionsstödsnämnden

Fackförbundens maktposition på den svenska arbetsmarknaden har länge varit en grundpelare för arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande. Deras styrka ligger i den kollektiva förhandlingskraft som medlemmarna i ett fackförbund utgör, att tillsammans påverka arbetsvillkor, löner och andra förmåner. Men på senare tid har det observerats en nedgång i medlemskap, särskilt bland unga arbetstagare. Detta trendskifte har väckt oro kring fackförbundens framtid och påverkan på den svenska arbetsmarknaden.

När jag var ung så var det en självklarhet att man skulle ansluta sig till ett fackförbund, men den bilden ser inte ut så i dag. Man möts av tveksamhet och tvivel på att fackförbunden besitter den makt de en gång hade.

En möjlig förklaring till att fler unga väljer att stå utanför fackförbunden är kanske den förändrade arbetsmarknaden och arbetsvillkoren. Många unga arbetstagare har hamnat i mer flexibla anställningsformer, som visstidsanställningar eller deltid, där de inte ser samma nytta med ett fackligt medlemskap. Dessutom kan vissa unga arbetstagare uppfatta fackförbunden som omodern eller mindre relevanta i dagens digitala och globala samhälle.

En annan faktor kan vara bristande kunskap om fackförbundens roll och betydelse. Utbildning och information om hur fackförbunden arbetar och vilken inverkan de har på arbetsmarknaden är avgörande för att övertyga unga om att ansluta sig. Här har både fackförbunden, skolan och andra organisationer arbete att göra.

Det är dock viktigt att understryka att fackförbundens betydelse på den svenska arbetsmarknaden inte bör underskattas. De utgör den enda motvikten till arbetsgivarnas makt och ekonomiska intressen. Att tro att man som individ kan förhandla fram likvärdiga avtal är ofta naivt, eftersom arbetsgivarna oftast har betydligt större resurser och ekonomiskt utrymme för förhandlingar.

Det som fackförbunden har byggt upp under lång tid är en samling av framförhandlade rättigheter och skydd för arbetstagare. Det är något som alla arbetstagare, både fackliga medlemmar och icke-medlemmar, har nytta av. En stark facklig rörelse har historiskt sett bidragit till att skapa en mer jämlik arbetsmarknad och förhindrat försämringar av arbetsvillkor och att löner sänks.

För att bibehålla fackförbundens maktposition på den svenska arbetsmarknaden är det nödvändigt att fortsätta kämpa för rättigheter och förbättringar. Det kräver aktivt engagemang från medlemmarna, och att fler ansluter sig.

Det handlar också om att öka medvetenheten om de framsteg som uppnåtts genom facklig kamp och de hot som finns mot dessa framsteg.

Det är hög tid att betona vikten av att ansluta sig till ett fackförbund och bidra till den fortsatta kampen. Varje medlem är en viktig del av den kollektiva styrkan, och tillsammans kan vi fortsätta förhandla för bättre arbetsvillkor, ökad jämlikhet och ett starkare skydd för oss arbetstagare.

Att låta fackförbunden tappa sin maktposition på den svenska arbetsmarknaden skulle vara att förneka det värdefulla arbete som de har utfört genom åren och riskera att förlora de rättigheter och möjligheter som vi har kämpat för att uppnå. Så låt oss inte ta fackförbundens roll för given, utan istället se till att vi gemensamt fortsätter att stödja och stärka deras position på den svenska arbetsmarknaden för en mer rättvis och hållbar framtid för oss alla.

Daniel Ekblad (S)

facklig förtroendevald SEKO Klubb 503 Häktet Örebro