NYHET

Vi tar ansvar för Örebros framtid

Anders Åhrlin (M), vice ordförande i Kommunstyrelsen, John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jimmy Nordengren (C), kommunalråd

Ett halvår har nu passerat sedan vi i Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet ingick ett samarbete för att styra Örebro kommun. Vi gick in i detta samarbete med fokus på ansvar och trygghet i en tid av oro. Vårt gemensamma mål är att Örebro ska vara starkt och motståndskraftigt även i svåra tider.

Ett starkt motståndskraftigt Örebro är en attraktiv plats där människor vill bo, arbeta och besöka. Örebro är en kommun där nyetableringar sker, arbetslösheten är fortsatt låg och med en turismnäring vars sommar ser ljus ut med många evenemang som väntar. I Örebro finns företag inom olika sektorer, såsom tillverkning, forskning, hälso- och sjukvård samt turism. Här finns också ett universitet, vilket ger möjligheter till forskning och innovation. Den geografiska placeringen mitt i Sverige ger också goda förutsättningar för logistik och distribution. Näringslivet fungerar som en motor och bidrar till skatteintäkter som i sin tur skapar förutsättningar för det offentligas uppgifter.

Kommunen har en fantastisk landsbygd och är fylld av parker, skogar och sjöar som erbjuder möjligheter till friluftsliv och rekreation. Dessutom finns ett brett utbud av föreningar som bidrar till samhällsgemenskap. Vår citykärna lockar kommunens invånare och besökare med ett stort antal evenemang och konserter.

En trygg skola där elever når måluppfyllelsen är avgörande av flera aspekter. Våra elever ska växa upp och få ett bra liv där de kan försörja sig själva. Men det är också av allra största vikt för oss att ha en välfungerande skola, om vi vill vara en kommun som människor vill etablera sig i. Nyligen presenterades Skolinspektionens årliga enkät som tittar på en mängd olika parametrar såsom bland annat; studiero, bemötande, trygghet och pedagogiskt ledarskap. Resultatet visar att Örebros skolor presterar väl i jämförelse med rikssnittet, men vi är inte nöjda förrän alla barn och unga når målen och trivs i skolan. Med en ansvarsfull och långsiktig politik vill vi skapa goda förutsättningar för våra lärare och skolpersonal för att möta våra elevers behov.

Under hösten 2022 tog vi beslut om vår första gemensamma budget och nyligen har vi tagit beslut om den övergripande budgeten för 2024 med plan för de kommande två åren. Under den kommande hösten kommer varje nämnd att besluta om sina politiska prioriteringar. Grundskolenämnden ska bland annat revidera sin resursfördelningsmodell, så att resurser fördelas mellan skolorna för att skapa lika möjligheter för alla elever att nå kunskapsmålen.

Vi har under våren påbörjat arbetet med att införa ett narkotikateam. Vi har också inlett ett samordnat arbete mot välfärdsbrott, inspirerat av Södertälje där man tidigare bekämpat fusk mot välfärdssystemet. Vi i kommunledningen menar att detta kommer att vara avgörande för att frigöra resurser till de verksamheter som är i störst behov.

Nu är det sommar. Barnens sommarlov ska fyllas med spännande aktiviteter och vi vill varmt rekommendera alla de kostnadsfria aktiviteter som Lov Örebro tar fram varje år tillsammans med föreningar. För studenter i Örebro kan ett sommarjobb vara aktuellt och för dig som arbetar väntar kanske en välförtjänt semester. Oavsett var i livet du befinner dig, finns en mängd attraktioner och platser att utforska runt om i Örebro.

John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun

Anders Åhrlin (M), vice ordförande i Kommunstyrelsen

Jimmy Nordengren (C), Kommunalråd