NYHET

Örebro växer - ett nytt bostadsområde bereds

Kemal Hoso kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

En ny detaljplan för Bettorpsområdet har antagits. Därmed möjliggörs utvecklingen av ett nytt bostadsområde med bland annat 450 bostäder, grundskola och förskola i den nordöstra delen av Örebro.

Genom att detaljplanen för Olaus Petri 3:84 med flera (Bettorp) nu antagits kan utvecklingen av området fortsätta.


- Det nya Bettorpsområdet är en viktig del för Örebros utveckling och kommer bidra till att det fortsatt är attraktivt för människor att bo, leva och verka här, säger Kemal Hoso (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

I området planeras för en blandad bebyggelse med både fler bostadshus och småhusbebyggelse i form av par- och kedjehus samt friliggande villor. Längs Skottvägen möjliggörs även handel, besöksnäring och centrumverksamheter. Det omgivande skogslandskapet är karaktärsgivande för området och planförslaget har i möjligaste mån anpassats efter befintlig terräng och naturvärden.


För att bevara de natursköna omgivningarna planeras för flera grönstråk, vägar och stigar genom bebyggelsen. På så vis bibehålls känslan av närhet till naturen samt blir det en överblick över det omgivande skogslandskapet.

 

I västra och östra delen av området bevaras större grönstråk för dagvattenhantering och rekreation och här kommer våtmarker att skapas. I områdets mitt skapas en naturnära park, inspirerad av den lekfulla skogsmiljön där bland annat ett stort stenblock bevaras centralt i parken. För boende och besökare ska skogen alltid kännas närvarande oavsett var man rör sig i området.