NYHET

Vi tar ansvar i en tuff tid

Anders Åhrlin (M), kommunstyrelsens vice ordförande, John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Nordengren (C), kommunalråd

Örebro kommun fortsätter att växa och utvecklas. Nya människor vill flytta hit, företag vill växa och etablera sig här och kvaliteten i vår välfärd är fortsatt hög. Samtidigt har den här kommunledningen bildats för att hantera de utmaningar och svåra tider som vi står inför och med den här budgeten tar vi nya steg på den vägen.

År 2024 är det mest utmanande året på mycket länge. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader gör det tufft att få pengarna att räcka till. Kommunledningen är överens om att god ekonomisk hushållning innebär att Örebro kommun ska ha ett resultat där intäkterna överstiger utgifterna och där investeringstakten ska vara långsiktigt hållbar. Inför det tuffa året som nu kommer har vi i den politiska ledningen enats kring att justera ned resultatmålet samt att jobba på ett delvis nytt sätt med effektiviseringarna. Istället för att lägga ut samtliga effektiviseringar generellt kommer kommundirektörens ledningsgrupp få återkomma med förslag som hämtar hem cirka hälften av det totala effektiviseringsuppdraget. Den totala effektiviseringen är 101 miljoner, motsvarande 1 % av kommunens totala budget.

Övergripande strategi och budget för år 2024 är den här politiska majoritetens andra budget. Den förra budgeten arbetades fram under hösten efter att våra tre partier förhandlat fram en gemensam plattform efter valet 2022. Det vi enades om var vår vilja att ta ansvar för Örebro kommun.

Vi enades om att tydligare utveckla det trygghetsskapande arbetet gentemot våra medborgare tillsammans med Polisen och civilsamhället. Vi enades kring att välfärdens kvalitet ska säkras så att alla barn kan nå kunskapsmålen i skolan och att alla som behöver ska få en trygg vård och omsorg. Vi var också eniga om att fortsätta att utveckla Örebro med nya etableringsområden för näringsliv och bostäder.

Vi vet att barnkullarna kommande år blir mindre inom både förskola och grundskola, samtidigt som eleverna på gymnasieskolan ökar. Det här är en ny utmaning för en kommun som är van vid att växa, van vid att bygga nya förskolor och skolor ofta. Under 2024 kommer arbetet inriktas mot att anpassa lokalbeståndet till en ny verklighet.

Samtidigt ser vi hur de långsiktiga behoven av vård- och omsorg ökar i takt med allt fler blir allt äldre. Inom äldreomsorgen pågår samtidigt det ett arbete med att effektivisera verksamheten för att komma till rätta med budgetunderskott och med att ta fram nya arbetssätt där välfärdstekniken måste användas i större utsträckning än idag för att personalen ska kunna göra det som de är bäst på – att ta hand om människor med behov av hjälp. Det har också påbörjats ett arbete för att upptäcka och förebygga välfärdsbrottlighet. Företag och individer som fuskar måste stoppas för att pengarna ska kunna gå till de som verkligen behöver samhällets hjälp.

Det här är en stram budget. Hög inflation och ökande kostnader för både livsmedel och el påverkar kommunen på olika sätt. Ökande pensionskostnader har en direkt och påtaglig påverkan på kommunens budget med en stor puckel 2024. Vi ser att vi har en tuff tid framöver, men förhoppningen är att det lättar redan under kommande år.

Vi är beredda att ta ansvar för Örebro i och genom en tuff tid.

John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande
Anders Åhrlin (M), kommunstyrelsens vice ordförande
Jimmy Nordengren (C), kommunalråd