NYHET

Kultur är en faktor som håller ihop vårt samhälle

Kultur är ett begrepp som alla känner till men få kan förklara när de blir ombedda att göra det.

Det beror antagligen på att ordet är så omfångsrikt och kan innehålla mycket vilket gör det än svårt att förklara vad det är. NU ska man inte göra det onödigt svårt heller. Enligt min uppfattning handlar det främst om den miljö och gemenskap som vi vill vara en dela av.

Socialdemokraterna fick en fråga från lokaltidningen Ystads Allehanda vilken den viktigaste lokala kulturfrågan är i valet? Nedan kommer det svar som fanns med i tidningen den 2 september.

”Det finns många frågor som på sitt sätt är mycket viktiga men en fråga är hur kulturpolitiken kan förbättra livskvaliteten för så många som möjligt. Vi vill att kultur ska vara tillgängligt för alla och ett viktigt sätt är att använda en kombination av förenings och projektstöd gentemot kulturarbetare i olika former samt att kommunen gör egna arrangemang där ett behov kan fyllas. Ett led i detta är att berika och stimulera människors liv, minska ensamhet, motverka ohälsa och skapa gemenskap. Kultur ska inte bara användas för konsumtion utan även för utövande och upptäckande av talang som leder till utveckling av KKN (Kulturella Kreativa Näringar)”

Många av de frågor som vi lyfter fram i vårt handlingsprogram handlar just om att skapa bättre livskvalitet för människor. Det är därifrån allt börjar när vi pratar om kulturpolitik.

Därefter ser vad vi kan göra med det resurser som finns i kommunen. När vi var i majoritet 2015-2018 gjorde vi flera lyckade satsningar på biblioteken, inte minst landsortsbiblioteken som hade varit nedläggningshotade föregående mandatperioden. Där gjorde vi satsningar så att alla fyra biblioteken fick s.k. meröppet. D.v.s. att låntagarna kan själv gå in och låna och lämna tillbaka böcker. I denna mandatperiod har vår budget i kommunen vunnit gehör tre av fyra gånger vilket betytt att vi fått igenom ytterligare satsningar så att biblioteken ska fungera som mötesplats, föreläsningssal och en plats som man bara kan finnas på.

En del av arbetet med att göra kultur mer tillgänglig är att stötta föreningslivet med olika typer av stöd som gör det lättare att de kan bedriva sin verksamhet. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa gemenskap och meningsfull sysselsättning i en miljö där man få utvecklas och bli inspirerad av andra kulturutövare. Ett ökat föreningsstöd är något som vi vill satsa mer på då det ger så mycket medborganytta tillbaka.

Våra museer har både spets och bredd. Främst är det konstmuseet som står för spetsen med ibland utställningar som kan vara smala men som ger intryck och eftertanke. Klostret är tyvärr endast öppet under sommaren då viktiga renoveringar och underhållsarbete behöver göras. Under sommaren har t.ex. Alfons Åberg utställningen varit mycket omtyckt.

Här är några andra punkter som vi vill genomföra under nästa mandatperiod:

  • ett återkommande kulturevent arrangeras varje år.
  • kommunen utvecklar projekt för arbetsmarknads-/sysselsättningsskapande åtgärder på kulturområdet,
  • ett återkommande kulturevent arrangeras varje år.
  • kommunen tar fram ”kulturella kommunala sommarjobb”.
  • Kulturskolan ska söka ökat samarbete med andra verksamheter.
  • det ska finnas fler mötesplatser för barn och unga i hela kommunen.

Inför nästa mandat period så kommer Kulturnämnden att gå samman med Fritid och bilda en egen nämnd. Det betyder att samordningsvinster kan göras och flera områden inom kultur och fritid kan lyfta varandra då förutsättningarna för föreningslivet behöver stärkas på alla områden!

Mårten Mårtensson

2 vice ordförande i kulturnämnden

Mårten Mårtensson