NYHET

Regionfullmäktige 23/4

Under Regionfullmäktiges sammanträde den 23 april i Jönköping fattades flera beslut för en fortsatt hälso- och sjukvård i toppklass. Flera investeringsbeslut om förstärkningar för hälso- och sjukvården i länet. Regionfullmäktige behandlade och godkände även årsredovisningen 2023 som beskriver hur verksamheterna förhåller sig till de mätetal och mål som fastställs.

Exempelbild

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. Det är här som regionpolitikerna beslutar om frågor inom hälso- och sjukvård och den regionala utvecklingen. Regionfullmäktige har 81 ledamöter och den politiska ledningen i Region Jönköpings län består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Vårddemokraterna.

Investeringsärenden

Regionfullmäktige har fattat beslut om flera investeringsärenden:

1) Beslut om att förbättra ögonvården vid Länssjukhuset Ryhov. Med en investering på 39 miljoner kronor, kommer ögonkliniken att genomgå en ombyggnad som möjliggör en flytt av kataraktoperationer (gråstarroperationer) direkt till ögonmottagningen.

2) Beslut om att godkänna ombyggnation av lokaler för hjärtverksamheten på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 177 000 000 kronor. Det här är ett steg framåt för att erbjuda hjärtpatienter på Ryhov den bästa möjliga vården, med fokus på tillgänglighet och kvalitet.

3) Beslut om investering i förstärkt elkraftsystem på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad om 66 000 000 kronor. Denna förstärkning är nödvändig eftersom kraven på en säker elförsörjning kraftigt har ökat på senare år.

4) Beslut om investering i automationsbana till laboratoriemedicin till en maximal kostnad på 60 000 000 kronor. För ett modernt laboratorium är automatisering nödvändigt.

5) Godkänna revisioner av Itinotåg till en maximal kostnad på 28 000 000 kronor. Tågrevisioner är omfattande renoveringar där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner återställs till nyskick och måste utföras för att fordonen inte ska beläggas med körförbud.

 

Årsredovisningen

Årsredovisningen visar hur resultat förhåller sig till de mätetal och mål som fastställs i Budget med flerårsplan. Under 2023 har 87 procent av de mål som fastställts av regionfullmäktige för en effektiv och kostnadseffektiv verksamhet uppnåtts, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Region Jönköpings län har en stark ekonomisk position tack vare god resurshushållning över tid, vilket har hjälpt till att hantera ekonomiska svängningar. Året 2023 visade dock ett negativt budgetresultat på -27 miljoner på grund av tillfälligt ökade pensionskostnader orsakade av inflationen. Trots detta behöver inte underskottet justeras eftersom regionen har tillräckligt eget kapital.

När vi tittar i årsredovisningen kan vi utläsa en hälso- och sjukvård som håller hög kvalitet, med en första placering i hälso- och sjukvårdsbarometern och topplacering i nationella patientenkäter. Det är glädjande att förtroendet är högt hos invånarna. Viktiga frågor har bland annat varit att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och att förbättra den psykiska hälsan i samhället. Tillgängligheten till sjukvården är bland den bästa i landet och det har varit ett högt prioriterat område att upprätthålla denna nivå.

I årsredovisningen kan vi läsa om att fler är anställda idag än för ett år sedan. Andra ljusglimtar är läsningen om utvecklingen av regionens egen Bemanningsenhet som fortsätter att växa. När vi tittar på mätetalen kan vi se en märkbar förbättring i andelen heltidsanställda och arbetstillfredsställelse. Vi når inte målsättningen vad gäller kostnader för hyrbemanningen men det arbetar verksamheterna med att minska och det är för att vi värnar medarbetarnas arbetsmiljö och patienternas kontinuitet. 21 regioner har nu enats om att kraftigt minska hyrbemanningen. Vi har parallellt med detta ett arbete med att öka grundbemanningen och förbättra arbetsmiljön.

Resandet med kollektivtrafiken har återhämtat sig efter pandemin. Under årsskiftet 23/24 färdigställdes den nya tågdepån i Nässjö för förbättrat underhåll och nya tågfordon planeras vara i gång 2025. Region Jönköpings län når en andra placering i öppna jämförelser för miljön och vi har antagit en ny regionala cykelplan som syftar till att främja vardagscyklingen och infrastrukturen för cyklister. Andra fokusområden har under året varit grön omställning, digital omställning och smart specialisering. Detta är viktiga förutsättningar för att göra arbetsmarknaden ännu mer robust och attraktiv. Vi har också beslutat om en regional besöksnäringsstrategi som visar på vårt engagemang i att göra Jönköpings län till en ännu mer attraktiv plats för både invånare och turister.

Under 2023 investerade Regionen 617 miljoner kronor i fastigheter och inventarier. Vi bygger och investerar i hela länet för att bättre kunna ta emot våra invånare och skapa en god arbetsmiljö med attraktiva arbetsplatser för våra medarbetare. Exempel på investeringar är: en ombyggnation av hus 06/25 vid Höglandssjukhuset i Eksjö, nybyggnation av hus 21 Psykiatri vid Värnamo sjukhus, ombyggnation av hus D3/D4 vid Länssjukhuset Ryhov, trafikplan Länssjukhuset Ryhov, Folktandvårdsklinik i Nässjö samt lokaler för hjälpmedelscentralen vid Länssjukhuset Ryhov.

 

Ytterligare information

Vill du ta del av regionfullmäktiges handlingarna i sin helhet kan du göra det här: Regionfullmäktige 23 april 2024, Region Jönköpings län (rjl.se) Länk till annan webbplats.

Ta del av Regionfullmäktige Webb-TV här: Fullmäktige via webb-tv, Region Jönköpings län (rjl.se) Länk till annan webbplats.