Gå till innehåll

Region Jönköpings län

Socialdemokraterna ingår under mandatperioden 2019-2022 i en majoritetsledning för Region Jönköpings län. Sex partier verkar tillsammans under benämningen Koalition för Region Jönköpings län. Rachel De Basso och Marcus Eskdahl är regionråd för Socialdemokraterna.

Vad vill Socialdemokraterna med regionpolitiken?

De övergripande målen handlar om vilken form av samhälle vi vill leva i. Men på kortare sikt handlar det om olika fokusfrågor som främst bestäms genom den budget och verksamhetsplan som läggs fram inför varje nytt år.

KOALITION FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Region Jönköpings län styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet. Koalition för Region Jönköpings län kommer att ha det övergripande perspektivet. Under mandatperioden ska Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, näringslivet, civilsamhället, arbetsmarknadens aktörer, Jönköping University, Science Park, Länsstyrelsen och kringliggande regioner skapa förutsättningar för bättre regional utveckling.

ÖKA LÄNETS ATTRAKTIVITET

Jönköpings län har som många andra län utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Bristen på personal hotar den regionala utvecklingen. För att få folk att trivas och vilja flytta till vårt län krävs krafttag inom flera områden. Jämställdheten behöver förbättras, kulturutbudet behöver bli starkare och företag behöver få bättre förutsättningar för att växa. Som organisation och som länets största arbetsgivare kommer Region Jönköpings län att gå i bräschen för att intensifiera arbetet med att öka länets attraktivitet.

Satsningar i budget 2021

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer även att göra en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården i budget för 2021. Koalitionen satsar 176 nya miljoner kronor för att kunna möta behovet av vård hos länets invånare. Vårdpersonalen får ta del av en ny riktad satsning på 50 miljoner kronor som ska gå till att höja löner. Kollektivtrafiken ska bli smidigare och mer anpassad efter individuella behov. Länets näringsliv och kulturliv har varit hårt drabbat av coronapandemin och ska få bättre stöd.

Hälso- och sjukvård

Uppskjuten vård

Hälso- och sjukvården har en stor utmaning i att ta hand om alla som väntar på sin undersökning eller operation. Under 2021 fortsätter planeringen av och arbetet med att ta igen den uppskjutna vården. Koalitionen satsar 75 miljoner kronor för att kunna ta hand om den uppskjutna vården. Planeringen anpassas efter det rådande smittläget samt medarbetarnas situation och arbetsmiljö.

Omställning till nära vård

Coronapandemin har skyndat på förändringsarbetet och medfört effektivare samarbete med länets kommuner och civilsamhället. Målet är att länets vårdcentraler ska få större frihet och utökat mandat att driva och utveckla förändringsarbete i projektform samt utveckla nya digitala vårdtjänster. Bättre folkhälsoarbete och förändringsarbete inom primärvården ska kunna frigöra händer som behövs för hjälpa till att klara av den uppskjutna vården.

Psykisk hälsa

Region Jönköpings län genomför med start 2021 en stor och kraftfull treårig satsning för att bygga ut den egna kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Barn- och ungdomshälsans uppdrag utökas och arbetssättet med ”En väg in” fortsätter och ska utvecklas vidare under 2021. Även äldre som lider av ofrivillig ensamhet ska få bättre stöd genom ett utökat uppdrag till länets vårdcentraler.

Hälsocenter och livsstilsförändring

Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet ska fortsätta under 2021. Under 2020 startade arbetet med att arbeta fram ett nytt koncept för hur hälsocenter ska kunna finnas i hela länet, likt hur Värnamo hälsocenter har arbetats fram och fungerar. Det arbetet pausades på grund av under coronapandemin men ska fullföljas under kommande år.

Cancervård

Under 2021 påbörjas en flerårig satsning på att förbättra cancervården. Arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) ska öka tillgängligheten och erbjuda länets invånare en jämlik cancervård. Arbetet med att erbjuda patienter personcentrerade och avancerade läkemedelsbehandlingar i hemmet eller på länets tre sjukhus ska fortsätta att utvecklas. Under 2021 ska Region Jönköpings län påbörja införandet av organiserad testning för prostatacancer i projektform.

Vård i livets slutskede

Under 2021 ska en utredning visa hur den specialiserade vården i livets slutskede kan utformas så att alla länsinvånare har tillgång till jämlik palliativ vård dygnet runt. Det kommer även att skapas nya vårdplatser för specialiserad palliativ vård på länets tre sjukhus. Även den specialiserade sjukvården som utförs i hemmet kommer att utökas.

Kollektivtrafik

Utredning ny busslinje

Under 2021 ska Region Jönköpings län göra en utredning om en bussförbindelse mellan Eksjö-Sävsjö-Värnamo. Det ska vara enkelt att resa mellan Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus och linjen kan bli en förbindelse mellan Värnamo och Sävsjö. Det ska ta högst 60 minuter att pendla mellan två kommunala huvudorter både för arbetsresor och studier.

Utveckla egna priszoner

Region Jönköpings län ska utveckla en modell med personliga zoner inom kollektivtrafiken. Det behöver bli lättare för länets invånare att lösa biljetter. Priset för resan ska vara mer oberoende av var resenären åker i länet. Ny teknik gör det möjligt att skapa mer kundvänliga betallösningar.

Bättre tillgänglighet

Personer med synskador eller andra funktionsvariationer ska ha goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken. En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor med funktionsvariationer ska kunna använda ett motsvarande kort som seniorkortet.

Anropsstyrd trafik

För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik. Invånare på landsbygden ska ha mer likvärdiga möjligheter att kunna bo och verka som i övriga länet. Om konceptet faller väl ut och förbättrar tillgängligheten kan det innebära att anropsstyrd trafik kommer att ersätta linjelagd trafik som har minskande reseunderlag.

Nya stambanor

Nya stambanor för höghastighetståg där Jönköping utgör ett nav är en nödvändig nationell investering för att utöka arbetsmarknadsregionerna och bidra till regional utveckling. Region Jönköpings län har startat en särskild projektgrupp för höghastighetståg och ska driva på arbetet för att Sverigeförhandlingens överenskommelse ska hållas och bli verklighet.

Näringsliv och kultur

Beredskap för riktade insatser

Med anledning av coronapandemin och det osäkra läget i samhället kommer Region Jönköpings län att ha speciella medel avsatta under 2021 för att kunna göra riktade insatser till branscher som behöver stöd. Arbetslösheten kan öka och Region Jönköpings län ska ha beredskap för att möta framtida konsekvenser av pandemin.

Smålands turism

Från 2021 tar Region Jönköpings län över hela ansvaret och finansieringen för Smålands turism. Bolaget ska vara en resurs för utvecklingen av besöksnäringen. Målet är att utveckla fler upplevelser i länets 13 kommuner för turister och länets invånare.

Fria kulturlivet

Region Jönköpings läns kulturbidrag utökas med två miljoner kronor i budget 2021. Smålands musik och teater ska aktivt bidra till utvecklingen av det fria kulturlivet och skapa förutsättningar för dess kulturutövande i Kulturhuset Spira.

Medarbetare

Utökad lönesatsning

Koalitionen gör en utökad lönesatsning på 50 nya miljoner kronor för 2021. Målet är att höja lönen för vårdpersonal. Utökningen är en fortsättning på satsningen som påbörjades 2020 och är utöver ordinarie lönerevision och indexuppräkning.

Medarbetarlöfte

Personalen är Region Jönköpings läns största tillgång för att klara det breda samhällsuppdraget. Målsättningen är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att uppnå det ska Region Jönköpings län under 2021 arbeta fram ett medarbetarlöfte i syfte att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga kollegor.

Historisk utökning 2021

Satsningar i miljoner kronor

  • Hälso- och sjukvård: 176
  • Beredskap riktade insatser: 60
  • Lönebildning: 50
  • Utbyggd kollektivtrafik: 25
  • Smålands turism: 5,5
  • Projektbidrag kultur: 2
  • Sammanlagt: 318,5

Region Jönköpings län