NYHET

Minskad hyrbemanning och ökade resurser till vårdcentralerna i budget 2024

Rachel De Basso, Thomas Gustavsson, regionråd Socialdemokraterna i Jönköpings län

Måndagen den 29 maj presenterade Samverkan Region Jönköpings län sitt förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025 - 2026 för Region Jönköpings län.

Samverkan Region Jönköpings län kommer att ta ett stort ansvar för att hela Jönköpings län ska vara levande även i en orolig tid. Med utveckling av kollektivtrafik, hållbarhet och arbetspendling i fokus samt en attraktiv landsbygdsutveckling. Hälso- och sjukvården ska fortsätta vara i toppklass och samarbetet med länets kommuner utvecklas. Vi ska fortsätta att utveckla våra tre akutsjukhus, ge förutsättningar för omställning till nära vård, ta krafttag mot den psykiska ohälsan, öka grundbemanningen och minska beroendet av hyrpersonal.

Rysslands invasion av Ukraina har skapat stora konsekvenser för hela världsekonomin. Region Jönköpings län har ett tufft ekonomiskt läge vilket beror på värdesäkring av medarbetarnas pensioner vilket påverkar resultatet som gör ett minusresultat i budget 2024. Trots det har Region Jönköpings län bäst utgångsläge jämfört med landets övriga regioner, tackvare en långsiktigt god ekonomisk ställning. Det möjliggör att Region Jönköpings län inte behöver gå i besparingar och kan indexuppräkna alla kostnadsökningar i verksamheterna. Långsiktigt kommer det vara avgörande att få en hållbar ekonomi. Det är med stort ansvarstagande som Region Jönköpings län gör en avvägning mellan att vara restriktiv och att möta de utmaningar regionen har. Det är för länsinvånarnas bästa.

– Trots ett mycket svårt ekonomiskt läge gör vi satsningar för att möta de utmaningarna som finns genom att tillsätta resurser för att öka grundbemanningen och minska hyrberoendet, ökade resurser till vårdcentralerna och snabbare vård för de med psykisk ohälsa samt att vi inför kostnadsfri TBE-vaccination till alla barn. Region Jönköpings län ska ta ledartröjan i kompetensförsörjningsfrågorna för att stötta näringslivet och skydda de enskilda hushållen mot arbetslöshet och samverka med andra aktörer för regionalt strategiskt viktiga frågor, säger Rachel De Basso (S), Regionstyrelsens ordförande.

– I budget 2024 ligger fokus på att öka resandet inom kollektivtrafiken och långsiktigt arbeta för en ekonomi i balans. Vi tillför nya resurser till Länstrafiken för att utveckla kollektivtrafiken med nya eldrivna tåg som ska fasa ut de fossildrivna nu när järnvägarna blir elektrifierade i länet, säger Tommie Ekered (M), ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

– För att säkra en väl fungerande akutvårskedja gör vi satsningar både inom ambulansen, med en ny transportambulans och permanentar ett inre befäl på SOS alarm. Samt fortsätter satsningen för att säkra vårdplatser till dom som behöver. Vi gör även fler andra förstärkningar till exempel tillförs resurser för att förbättra postpartumvården och utöka barntandvårdspengen, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA), 1:e vice ordförande i Nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Många företag och arbetsmarknaden i stort har svårt att rekrytera personal. Arbetsmarknaden i länet står inför stora utmaningar att få en mer jämställd arbetsmarknad och att modernisera industrin för att skapa fler gröna jobb. Region Jönköpings län ska ta ledartröjan i kompetensförsörjningen, stötta näringslivet och driva på för en ökad samverkan mellan aktörer inte minst i regionalt strategiska utvecklingsfrågor. Region Jönköpings län ska arbeta aktivt för en attraktiv landsbygdsutveckling och att alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur i vårt län.

Budget 2024 från Samverkan Region Jönköpings län läggs formellt som ett förslag på sammanträdet med regionstyrelsens arbetsutskott den 7 juni. Regionstyrelsen tar beslut om budget den 16 augusti. Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026 fastställs på regionfullmäktige den 29 augusti

Läs pressmeddelandet och medföljande faktaunderlag. Pdf, 636.9 kB, öppnas i nytt fönster.