NYHET

100 bra beslut som tagits under mandatperioden i Region Jönköpings län

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län tagit många bra beslut för bättre sjukvård och hållbar regional utveckling sedan valet 2018. Ledning med Socialdemokraterna gör skillnad för länets invånare! Kolla listan på 100 bra beslut som tagits under mandatperioden!

 1. Fastställt en långsiktig plan för att förändra vården och möta framtidens behov av hälso- och sjukvård hos länets invånare.

 2. Genomfört en historisk satsning på hälso- och sjukvården med utökning på över 300 miljoner kronor under perioden 2020-2023 för att möta framtidens behov av vård hos länets invånare.

 3. Infört lokala sjukhusledningar på respektive akutsjukhus för ett mer lokalt och närvarande chefskap.

 4. Säkerställt länets tre akutsjukhus på lång sikt genom en definition som fastställer vilken vård akutsjukhus ska erbjuda invånarna dygnet runt årets alla dagar.

 5. Fastställt att alla tre akutsjukhusen ska ha särskilda vårdplatser för specialiserad palliativ vård.

 6. Gett uppdrag om att utreda om antalet vårdplatser inom intensivvården på länets akutsjukhus motsvarar länsinvånarnas behov av intensivvård.

 7. Tillfört stora resurser för både sjukhusvård mot covid-19 och vaccinering på länets vårdcentraler för bästa möjliga vård för länets invånare under coronapandemin.

 8. Infört avgiftsfri vaccinering mot covid-19 för länets invånare.

 9. Infört arbetssättet med patientkontraktet på alla vårdcentraler där äldre och kroniskt sjuka patienter med stora behov erbjuds en plan med alla planerade vårdinsatser samt en fast vårdkontakt att ringa till.

 10. Infört arbetssättet ”En väg in” för att barn och unga med psykisk ohälsa lättare ska hänvisas till rätt vårdnivå som elevhälsan, barn- och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna eller barn- och ungdomspsykiatrin.

 11. Vårdcentralerna har fått i uppdrag att arbeta för att minska äldres ofrivilliga ensamhet.

 12. Kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar har byggts ut och barn- och ungdomshälsan har fått ett nytt uppdrag för att barn och unga med psykisk ohälsa ska få kortare väntetid till vården.

 13. Familjecentralerna har fått ett utökat uppdrag om att arbeta uppsökande med riktade insatser till familjer med behov av extra stöd, ofta socioekonomiskt svaga grupper.

 14. Arbetet med Alternativ till våld (ATV) har utvidgats till att omfatta hela länet och erbjuda stöd till de som utövar våld, de som utsätts för våld och de som tvingas bevittna våld.

 15. Mullsjö har fått en familjecentral och det pågår arbete för att etablera en i Gnosjö.

 16. Infört två nya dagambulanser som utgår från Mullsjö och Aneby.

 17. Skickat skrivelse till regeringen och drivit på för att Jönköpings University ska starta en ny tandläkarutbildning i samarbete med Region Jönköpings län.

 18. Infört aktiva hälsocenter i hela länet tillsammans med alla kommuner för bättre lokalt arbete med folkhälsa.

 19. Köpt in en ny mammografivagn för kvinnor som genom kallas till mammografiscreening på Höglandet.

 20. Köpt in en ny blodbuss där invånare runt om i länet kan lämna blod och säkra blodlagret i Region Jönköpings län.

 21. Investerat i ny utrustning och ombyggnation för 18 miljoner kronor för att kunna göra undersökningar med datortomografi (skiktröntgen) i Nässjö genom ett nytt CT-labb.

 22. Köpt en fastighet i Mullsjö för att kunna bygga ett nytt centralt vårdcentrum.

 23. Investerat i en tillbyggnad av Värnamo Folktandvård för över 10 miljoner kronor för fler behandlingsrum, bland annat för sjukhustandvård.

 24. Investerat i ombyggnation av folktandvården och familjecentralen på Nässjö vårdcentrum för över 82 miljoner kronor

 25. Inköp av ny utrustning för CR-labb i Tranås, Vetlanda, Värnamo och på Ryhov för att upprätthålla god klinisk standard och kunna fortsätta utveckla bilddiagnostiken med låga stråldoser och hög bildkvalitet för sammanlagt 23 miljoner kronor.

 26. Inköp av ny utrustningen för 6 miljoner kronor som ska analysera både prover från mottagningar och via självtest för klamydia och gonorré samt för att upptäcka livmoderhalscancer.

 27. Tagit bort patientavgifterna för tvångsvård.

 28. Sänkt kostnaden för digitala vårdbesök från 250 till 100 kronor.

 29. Fastställt ett bemanningsmål på max 1500 listade patienter per distriktsläkare i primärvården.

 30. Infört larmsystem med SMS-livräddare för snabbare hjärt- och lungräddning genom privatpersoner.

 31. Infört screening för tjock- och ändtarmscancer i länet.

 32. Infört vaccinationsprogram för att utrota livmoderhalscancer.

 33. Infört organiserad testning av prostatacancer.

 34. Tagit beslut om investering på 210 miljoner kronor för att bygga nya lokaler för psykiatrin på Värnamo Sjukhus.

 35. Investerat i ombyggnation av köket på Värnamo sjukhus för 24 miljoner kronor som en del i att förändra matproduktionen och öka samverkan mellan länets sjukhuskök.

 36. Investerat i ny utrustning och ombyggnation av lokaler för bland annat strokevård och neurologisk vård på Ryhov (plan 5 och 6 husen i D3 och D4) för sammanlagt 256 miljoner kronor.

 37. Investerat för att bygga ut lokalerna hos barn- och ungdomspsykiatrin med en paviljongsbyggnad för att kunna öka kapaciteten på Ryhov för över 5 miljoner kronor.

 38. Investerat i ombyggnation, teknik och ny röntgenutrustning för tre labb vid Ryhov för sammanlagt över 137 miljoner kronor.

 39. Investerat i ombyggnation av infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov för över 18 miljoner kronor.

 40. Ambulansgaraget vid Ryhov ska byggas ut och få plats med två ytterligare ambulanser samt ha större utrymme för kommunikationsyta och förråd.

 41. Investering i utrustningen MR 1,5-Tesla och MR 3-Tesla (magnetresonanskameror) till Höglandssjukhuset samt ombyggnation för en kostnad av över 60 miljoner kronor.

 42. Investerat i ny utrustning och ombyggnad av akutmottagningen och platser för uppvaknande på Höglandssjukhuset för sammanlagt över 320 miljoner kronor.

 43. Investerat i ombyggnation för lokaler till öron-, näs- och halsmottagningen vid Höglandssjukhuset för 12 miljoner kronor.

 44. Investerat över 15 miljoner kronor för att skapa en trygg och individanpassad tvångsvårdsmiljö genom ny sänghiss och inhägnad av innergård för psykiatriska kliniken vid Höglandssjukhuset.

 45. Antagit ett nytt hållbarhetsprogram som fastställer att alla nya anställningar ska utgå från heltid, alla medarbetare ska kunna påverka sin arbetsmiljö och ha rätt till kompetensutveckling samt att Region Jönköpings län ska ha miljö- och klimatsmart verksamhet.

 46. Satsat 150 miljoner kronor under tre år för att höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper som arbetar kliniskt i både sjukvård och tandvård utöver ordinarie lönerevision.

 47. Utökat antalet utbildningstjänster för att fler sjuksköterskor ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen lön.

 48. Infört möjligheten för andra akademiska yrkesgrupper än sjuksköterska att läsa specialiserad vidareutbildning med bibehållen lön.

 49. Undersköterskor kan studera specialiserad vidareutbildning utifrån verksamhetens behov med bibehållen lön.

 50. Fastställt ny policy för bättre jämställdhetsarbete i Region Jönköpings län för anställda och chefer.

 51. Utvecklat formerna för bättre samverkan mellan Region Jönköpings län som arbetsgivare och fackförbunden.

 52. Fastställt en ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa för alla medarbetare som en del i arbetet att Region Jönköpings län ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

 53. Infört ny länsöverskridande bemanningsenhet för vårdpersonal som ska minska beroendet av hyrpersonal.

 54. Friskvårdsbidraget har höjt från 1200 till 2200 kronor för alla medarbetare i Region Jönköpings län.

 55. Fastställt en ny regional utvecklingsstrategi tillsammans med länets kommuner som siktar mot 2035 som utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

 56. Satsat 100 miljoner kronor för att bygga ut kollektivtrafiken under en treårsperiod.

 57. Fastställt målet att större andel ska resa med framtidens kollektivtrafik genom ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram med sikte på 2035.

 58. Infört ett prisvärt seniorkort för 200 kronor (nu 205 kronor) per månad för de som är 70 år eller äldre och som ger ett obegränsat antal resor med linjelagd kollektivtrafik i hela länet under 30 dagar.

 59. Utökat seniorkortet till att även inkludera personer med funktionsnedsättning som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan.

 60. Investerat i och beställt 28 nya och längre Krösatåg som ska levereras senast 2024.

 61. Börjat bygga en ny större tågdepå i Nässjö som ska garantera service och punktlig tågtrafik i och runt länet när de nya Krösatågen börjar användas.

 62. Infört avgiftsfria sjukresor till vaccinering mot covid-19 för prioriterade grupper.

 63. Länstrafiken har ordnat speciella transporter för personer med feber och/eller luftvägssymtom eller bekräftad smitta av covid-19 som inte själv kan ordna transporten till eller hem från vårdbesök.

 64. Stadsbusstrafiken i Jönköping har fått nya linjer och utökat trafikutbud med 50 helt elektrifierade bussar.

 65. Byggt ny större och hållbar bussdepå på Ljungarum för stadsbusstrafiken i Jönköping.

 66. Stadsbusstrafiken i Jönköping har fått nya och ombyggda terminaler på Råslätt, i Huskvarna och på Ekhagen.

 67. Infört ett nytt biljett- och betalsystem inom kollektivtrafiken som bland annat underlättar för resor över länsgränserna.

 68. Regionbusstrafiken har fått utökade antal turer och avgångar runt om i länet.

 69. Infört att passagerare kan ta med cykel och/eller barnvagn på regionbussarna.

 70. Barnvagnskortet har ändrats från att bara ha kunnat användas i Jönköpings stadsbusstrafik till att gälla även regionbussar och tåg i hela länet.

 71. Cykel kan tas med avgiftsfritt på tåg eller regionbussar i länet i mån av plats.

 72. Serviceresor har utökat antalet åkningar för att möta behovet hos länsinvånarna.

 73. Tagit fram regler och kostnader för att husdjur ska kunna åka med under färdtjänstresor.

 74. Byggt sammanlagt 132 laddpunkter på parkeringarna vid Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus samt vid vårdcentraler och Stora Segerstad för att personal, patienter och besökare ska kunna ladda elbilar.

 75. Investerat i bättre trafikmiljö vid Ryhov för över 70 miljoner kronor genom ombyggnation av entré, busstråk, hållplatser och gång- och cykelvägar för bättre tillgänglighet.

 76. Tecknat en avsiktsförklaring med Trafikverket och Jönköpings kommun för att bygga en ny tågstation vid Asecs-/Ryhov-områden i Jönköping.

 77. Tagit fram förslag på en ny regional cykelstrategi för Jönköpings län som i förlängningen ska få fler att använda cykel som transportmedel.

 78. Region Jönköpings län har blivit delägare av Jönköping Airport för att säkerställa regional utveckling på lång sikt genom flygtransporter.

 79. Smålands musik och teater har fått i uppdrag att ha ett brett utbud i länets samtliga kommuner.

 80. Elever ska få bättre tillgång till kulturupplevelser under sin skolgång, både i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner.

 81. Kulturbidragen till fria kulturlivet har permanent utökats med två miljoner kronor per år.

 82. Satsat 2 miljoner kronor på extra stöd till länets kulturliv med anledning av coronapandemins effekter.

 83. Satsat 500 000 kronor på extra stöd för kultur för barn och unga efter coronapandemin med särskilt fokus på höstlovet 2021.

 84. Infört ett kulturutskott inom nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att bättre kunna bereda frågor om exempelvis kulturplan, kulturbidrag och kulturstipendier.

 85. Region Jönköpings län har tagit över ansvaret för Smålands turism för att avlasta kommunerna och erbjuda bra organiserat och långsiktigt stöd till branschen för att utveckla länets besöksnäring.

 86. Beviljat Smålands Turism 4 miljoner kronor för marknadsföring i syfte att locka turister till länet och stödja besöksnäringen som drabbats hårt av coronapandemin.

 87. Beviljat projektmedel för att Smålands turism ska arbeta fram en besöksnäringsstrategi i samverkan med länets aktörer för att utveckla besöksnäringen som drabbats hårt av coronapandemin.

 88. Antagit en ny smart specialiseringsstrategi som fokuserar på hur länets näringsliv kan kraftsamla för att utveckla styrkeområden där Jönköpings län har särskilda fördelar.

 89. Fastställt en bredbandsstrategi och en digitaliseringsstrategi med målet att snabba på arbetet för att Jönköpings län ska vara helt uppkopplat senast år 2025.

 90. Utökat resurserna till Energikontor Norra Småland som ska arbeta fram fler nya hållbara projekt i länet.

 91. Sjukhusköken har fått mer resurser för att kunna köpa in större andel ekologiska livsmedel för maten till både patienter och matgäster i restaurangerna.

 92. Gett uppdrag om att starta projekt för att minska andelen läkemedelsrester i vatten och långsiktigt säkra tillgången till dricksvatten.

 93. Vid upphandlingar ställs krav som underlättar för mindre aktörer att vara med och konkurrera om avtalen, vilket framförallt ska gynna mindre bolag på landsbygden i länet.

 94. Vid upphandling av livsmedel ställs högre krav på ekologisk produktion och på god djurhållning i alla led i produktionskedjan och för underleverantörer.

 95. Godkänt att Stora Segerstad Naturbrukscentrum kan starta en yrkesbytarutbildning för att fler ska komma in på arbetsmarknaden inom skogs- och lantbruk med inriktning mot djurskötare.

 96. Fastställt den nya inriktningen naturturism inom naturbruksprogrammet på Stora Segerstads naturbrukscentrum med start hösten 2022.

 97. Investerat i byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning på Tenhults naturbruksgymnasium för över 25 miljoner kronor.

 98. Tagit fram arbetsformer för hur folkhälsa och sjukvård och regional utveckling kan samverka med idéburna aktörer inom idéburet offentligt partnerskap (IOP).

 99. Påbörjat arbetet med att bygga ett nytt arkivhus i Nässjö som ska samla alla arkivhandlingar från Region Jönköpings län och Folkrörelsearkivet på ett och samma ställe enligt Riksarkivets krav.

 100. Under nästa mandatperiod – 2023-2026 – införs en ny demokratiberedning med representanter från varje parti i regionfullmäktige som ska arbeta för att utveckla demokratin.
Regionen