NYHET

Igelbodatomterna är räddade!

I direkt närhet till Igelboda och Igelbodaplatån i Saltsjöbaden och Fågel- och Båthöjden i Fisksätra ville det moderatledda minoritetsstyret sälja Igelbodatomterna, som de nu väljer att kalla Fisksätratomterna.

Socialdemokraterna har hela tiden yrkat avslag på försäljningen av Igelbodatomterna.

Exempelbild

När beslut om att sälja Igelbodatomterna togs i oktober 2021 lyfte vi att det var under all kritik att sälja mark utan en mer ingående politisk diskussion och en dialog med de närboende. Vi lyfte också att detaljplanen är 40 år gammal och att nya förutsättningar finns för området.

Naturvärdesinventeringen redovisar ett antal naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde. Förslaget saknar en utvärdering av vilken roll områdets våtmarker har som vattenupptagande buffert, något som är särskilt viktigt för att kunna möta klimatförändringarna med tilltagande översvämningsrisker och skyfall.

Vi har sedan 2021 hävdat att detaljplanen bör omarbetas och att någon form av samråd bör genomföras. Förutsättningarna för hur man prövar detaljplaner ur ett miljö-, hållbarhets- och naturvärdesperspektiv har förändrats på de 40 år som gått sedan planerna togs fram för dessa tomter. Även om det strikt juridiskt finns en gällande detaljplan har tomterna stått orörda under hela denna tid.

Vi tycker att det saknas en mer ingående politisk diskussion om nyttan och värdet med att sälja eller behålla marken. Vad den ska användas till och för. Hur en byggnation påverkar de som bor nära eller nyttjar området. En dialog med närboende som bor på Igelbodaplatån, Fågelhöjden och östra delarna av höghusbebyggelsen samt andra intressenter och personer som nyttjar området är det minsta man kan begära.

Vi ser ett mönster i hur styrande moderater agerar för att tillskapa arbetsplatser. De väljer att riva befintliga verksamhetshus eller göra om befintliga verksamhetshus till bostäder. Det resulterar i att nya måste byggas och skapas på andra platser. Vi har till exempel fört fram att vi vill se fler verksamhetslokaler på flera andra platser i Fisksätra. Både i det som byggs nu på norra sidan, på Fisksätra torg, och i de som planeras på södra sidan längs med Fidravägen, men det har vi inte fått gehör för.

Socialdemokraterna tycker inte att det är en bra idé att göra sig av med dessa tomter. Vi tycker att det saknas en ordentlig utredning av vilken påverkan det har på naturen, konsekvenserna för miljön och vilket annat värde de kan ha för kommunen att fortsatt äga dem. Därför har vi yrkade vi avslag hela vägen.

Den moderatstyrda minoriteten yrkade bifall till försäljning i kommunfullmäktige, men tack vare oppositionens arbete och ett stort engagemang bland nackaborna kommer de nu, precis före det extra kommunstyrelsesammanträdet den 7 mars 2024 på bättre tankar.

Detta ärende har engagerat många nackabor, något vi är väldigt glada över och som gett resultat. Tack vare ett starkt engagemang, mycket kunskap om området och en aktiv opposition så har nu den moderatstyrda minoriteten ändrat sig. Vi är mycket glada att försäljningen avslås.

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2024 lämnade vi in ett politikerinitiativ som handlar om att utreda alternativa platser för småindustri eller liknande verksamhet i Saltsjöbaden och Fisksätra. Vi ser gärna att detta utreds ur ett bredare perspektiv än det som den moderatstyrda minoriteten föreslår i sitt yrkande. Det kanske finns andra platser som skulle kunna vara aktuella och fungera. Utöver att avslå försäljningen vill vi också ge kommunen ett planuppdrag för att för att göra om Igelbodatomterna till naturmark.

Vi socialdemokrater vill bygga en hållbar kommun, där vi både kan leva och bo. Vi anser att viss mark är lämplig att bygga på, viss mark är rimlig att sälja och viss mark bör behållas i kommunal ägo.