NYHET

Ansvar för framtiden – en budget för ett bättre Nacka

I vårt budgetförslag för Nacka 2024–2026 tar vi ansvar för vår kommun idag och imorgon. Vi prioriterar alltid välfärden före nedskärningar och skattesänkningar, vilket vi tydligt visar genom stora satsningar på skolan och äldreomsorgen. Vi ställer höga klimatkrav på Nacka, skjuter till resurser för att möta klimatutmaningarna och föreslår satsningar och klimatsmarta lösningar för att gynna vår miljö.

Exempelbild

Samhället pressas just nu av flera kriser och krig runt om i världen samtidigt som det försämrade och osäkra ekonomiska läget håller ett fortsatt grepp om Sverige. Skola, äldreomsorg, hushållen och företagen pressas hårt av den höga inflationen.

Nu krävs det att vi tar vårt ansvar för att säkra att kommunens verksamheter kan hålla hög kvalitet för att ge våra invånare den bästa möjliga välfärden och servicen. Det krävs ett samhällsbygge som grundar sig i jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde, och som samtidigt värnar om en långsiktigt hållbar utveckling av Nacka där klimatet tas i beaktan i samtliga beslut.

Trygghet
Trygghet ska gälla alla och är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi vet att trygga barn också blir trygga vuxna och därför föreslår vi ökade resurser till SSPF, samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter, och till Polarna, kommunens uppsökande fältverksamhet. Vi föreslår även resurser för att bevaka barnperspektivet i alla kommunala beslut.

En meningsfull fritid är viktigt för att barn och unga inte ska dras in i kriminalitet. Därför föreslår vi satsningar som möjliggör för fler att idrotta runt om i hela Nacka. Vi lägger ökade resurser för att våra fritidsgårdar ska kunna ha längre öppettider och på att stärka infrastrukturen för kulturverksamheterna i kommunen.

Välfärd

Att vara trygg i och klara skolan är en av de viktigaste förebyggande insatserna för att våra barn och unga ska lyckas senare i livet. Därför föreslår vi ökade resurser till förskola, skola och fritidshem. Vi föreslår även ökade resurser för att barn med sämre studieförutsättningar ska få det stöd som de behöver. För oss är det även viktigt att kommunen värnar om Nackas mångfald vad gäller olika skolor.

Vi föreslår satsningar för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre och ökade resurser för särskilt boende och hemtjänst.

Miljö och klimat

Att klara klimatomställningen är vårt gemensamma ansvar och Nacka kommun behöver öka takten. Kommunen måste vara väl förberedd och planera för extremväder och vi föreslår ökade resurser för att möta klimatutmaningarna.

Nacka kommun behöver ställa höga klimatkrav på att om- och nybyggnationer ska ha fossilfri uppvärmning och att byggnaderna och byggprocesserna ska bli mer klimatsmarta. Vi anser även att kommunen bör göra det lättare och billigare för Nackaborna att använda grön el.

Vi föreslår att återstarta Naturskolan, med utökat miljö- och klimatfokus, för att skapa större medvetenhet och ge ökad kunskap om naturen. Därtill föreslår vi att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatfärdplan för hur koldioxidbudgetens riktvärden ska uppnås.


Vill du läsa om alla våra satsningar nämnd för nämnd - läs hela budgeten här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.