NYHET

Vi fortsätter göra Nacka ännu bättre

Valåret är slut men vi fortsätter att jobba stenhårt för ett bättre Nacka.

Efter valet gick vi framåt i kommunen med två nya mandat i fullmäktige och allianspartierna tappade sin majoritet och styr nu i minoritet med stöd av miljöpartiet.

Vår roll som oppositionsparti är att granska och kritisera de styrande partierna samt att formulera, och erbjuda medborgarna, politiska alternativ för att göra Nacka bättre.

Redan i december la vi flera nya motioner och interpellationer för att återigen ta tag i den kommunala politiken efter ett hektiskt valår.

På måndag den 30 januari på kommunfullmäktige måste vi få svar på vad som händer med Villa Kaprifol i Fisksätra samt vad som händer med det kommunala boendestödet. Nackas medborgare förtjänar även att få ett tydligt svar från Moderaterna på vad som händer om det inte går att bygga fotbollsplaner på vare sig Ramsmora eller Källtorp.

Redan på kommunfullmäktige i december ställde vi en enkel fråga om boendestöd i kommunal regi, som det finns förslag att lägga ned. Svaret blev att det ännu inte fanns något ärende kring detta. Men vi kommer att fortsätta bevaka frågan då vi anser att det kommunala boendestödet är viktigt.

De motioner som vi skickade in i december bereds nu i berörda delar av kommunens politiska organisation.

Vi uppmanar kommunen i dessa motioner att dels uppdra åt Kommunstyrelsen att ändra inriktningen för framtagandet av detaljplanen för Sydvästra Plania så att den innehåller en 11-spelarplan. Vi föreslår även att det tas fram en kommunövergripande och gemensam handlingsplan för att motverka och hantera våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck samt att kommunen utser en särskild samordnare med tillräckliga resurser som säkerställer att arbetet drivs i enlighet med sagda handlingsplan.

Vi vill även att Nacka kommun återupptar planerna på att förlägga minst en 11-spelarplan på Porsmossen och att kommunen utreder om det går att förlägga ytterligare idrottsaktiviteter i detta område. Att kommunen inrättar ett Idrottsråd för att samordna dialogen mellan föreningslivet och kommunen.

Vi ser även att det är av största vikt att alla Nackabor ska kunna röra sig fritt i det offentliga rummet efter när det börjat mörkna utan att känna obehag. Därför vill vi uppdra åt Natur- och trafiknämnden att ta fram förslag på lämpliga park-, gång- och cykelvägar där omfältsbeslysning kan tillämpas samt ta fram beslutsunderlag till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden för beslut om installation av omfältsbelysning på lämpliga platser.

Nya politiska förslag är på väg in och vi fortsätter framåt mot ett bättre Nacka.

Kommunfullmäktige representanter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare för Nacka kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026.