NYHET

Bättre förutsättningar för småföretagen och entreprenörerna i Nacka

Människans frigörelse är socialdemokratins mål. Vårt socialdemokratiska samhällsbygge grundar sig i jämlikhet och jämställdhet, där alla människor lever i frihet med makt över sina liv och tar gemensamt ansvar för utvecklingen av samhället. Alla invånare i Nacka ska känna sig trygga och ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Vårt välfärdssamhälle bygger på värderingar om alla människors lika värde, där utveckling och framsteg stärker samhällsgemenskapen. Våra gemensamma framgångar uppnås genom en politik som nyttjar hela den mänskliga potential som finns i Nacka och Sverige. Vårt välfärdssamhälle är ett solidariskt och fritt samhälle som ger alla människor möjlighet till utveckling.

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt på såväl stora exportföretag som små och medelstora företag.

Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

Under perioden 2022–2026 kommer vi Socialdemokrater i Nacka arbeta för att:

• Skapa bättre förutsättningar för småföretagen

• Införa sommarjobbsgaranti för alla unga mellan 16 och 18 år

• Införa samhällsorientering från dag ett som en del av flyktingmottagandet

• Förstärka samhällsorienteringen med de lagar och regler som gäller jämställdhet, barnkonventionen och sex- och samlevnadsundervisning liksom villkor i arbetslivet

• Ge ensamkommande ungdomar över 18 år förutsättningar för att kunna gå klart gymnasiet i Nacka

• Inrätta ett sammanhållet arbetscentrum för att få fler i arbete

• Bygga fler hyresrätter, så att företagen kan rekrytera den kompetens de behöver