NYHET

Socialdemokraterna: ”Det är i Ystad som framtiden börjar”

För Socialdemokraterna i Ystad är klimatet och äldreomsorgen valets viktigaste frågor. Det är i Ystad som framtiden börjar. Här finns möjligheterna, innovationskraften och nytänkandet att med gemensamma krafter skapa ett hållbart samhälle, nya gröna jobb och minskade klyftor.

– Vi bor i en av de finaste kommunerna i landet. Vi har en livsmiljö som sätter den goda hälsan i centrum, med en fantastisk natur tätt intill oss. Vi finns i ett mycket attraktivt område i södra Östersjön med all den handel som bedrivs härifrån med Europa och resten av världen, säger Roger Jönsson, (S), vice ordförande i socialnämnden.

– Det är i Ystad som framtiden börjar. För alla oss som bor, arbetar, och driver företag här, i såväl stad som landsbygd. Tillsammans kan vi skapa nya möjligheter och möta utmaningarna. Vi ska leda vägen framåt och bygga skapa ett hållbart samhälle, säger han.

Klimat- och miljöfrågorna är vår tids ödesfrågor och den gröna omställningen ingår i samhällsbygget. Ingen enskild och inget enstaka företag kan ensamt åstadkomma det som krävs. Men alla kan bidra efter förmåga.

Partiet vill satsa pånya gröna jobb som minskar de sociala och ekonomiska klyftorna. Ett arbete som måste ske tillsammans i kommuner, byar och stadsdelar, folkrörelser och föreningsliv samt arbetsmarknadens parter.

– Klimatfrågan kommer att vara ännu mer påtaglig för varje ny generation. Barn och unga måste få goda kunskaper om vad som kan göras – själva, tillsammans med andra, och genom demokratiskt fattade beslut. En klimatomställning där alla kan delta och ställa om efter förmåga, som säkrar och ger arbetstillfällen, är också grunden för den breda uppslutning som gör omställningen socialt hållbar och minskar risken för konflikter. Det starka samhället ska finnas där så att man kan gå från den gamla tekniken till de nya jobben, säger Roger Jönsson.

Att fortsätta förbruka jordens resurser i samma takt som idag är ohållbart och ett allvarligt hot mot vår välfärd. Jordens medeltemperatur stiger och havsnivån höjs. Det krävs krafttag och det är mycket som kan göras lokalt och regionalt för att motverka utvecklingen, menar Socialdemokraterna. Ystads kommun ska vara ledande i det arbetet.

– Nu ska ett nytt Naturvårdsprogram tas fram liksom en strategi för att bibehålla och stärka den biologiska mångfalden i kommunen. Vi har ett fantastiskt djur- och växtliv som inte bara behöver bibehållas utan också ha jättebra livsmiljöer att bli fler i. Den biologiska mångfalden ska vara ett prioriterat mål i all samhällsbyggnad, säger Riccard Axtelius, (S), gruppledare i Svenska kyrkan och en drivande kraft inom partiet i Östersjöfrågor.


– Ett viktigt steg är att återskapa våtmarker i kommunen. De är en barnkammare för olika fiskarter, här finns mängder av olika fågelarter och insekter. De fångar upp näring från bland annat jordbruket och hindrar att det förs ut mot sjöar, åar och i Östersjön. De bidrar också till grundvattenbildning och mer stabila vattenflöden i våra vattendrag, säger han.

Förnybar, trygg och närproducerad energiförsörjning är en annan fråga som partiet vill satsa på.

– Vi behöver ta ansvar för vilken energi vi använder. Sverige behöver en fortsatt produktion av fossilfri och planerbar el. Vi behöver säkra att rätt förutsättningar finns på plats för att behålla en trygg elförsörjning genom ökad utbyggnad av förnybar el, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet, säger Mårten Mårtensson, (S), vice ordförande i det kommunala ägarbolaget Y-tornet.

– Genom att börja börja producera egen el kan Ystad kommun motverka elbrist vid hög belastning. Solpaneler och solfångare av olika slag för vår egen verksamhet ska byggas ut, säger han.

Förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen, både i staden och på landsbygden, är annan hjärtefråga för Socialdemokraterna i Ystad. De vill seen utbyggnad som tillgodoser både näringslivets och Ystadbornas behov av service och tillgänglighet.

– En bra utbyggd kollektivtrafik är en trygghet för oss som bor här och gör vår kommun allt grönare. Järnvägen behöver ta viktiga steg för att godstrafik möjliggörs igen. Infrastrukturen till och inom kommunen behöver utvecklas och förbättras, säger Cecilia Magnusson Svärd, (S), gruppledare och oppositionsråd.

För Socialdemokraterna är en stark välfärd bästa verktyget för ökad trygghet och jämlikhet. Helt i linje med det hållbara tänkandet. Ystad ska vara en äldrevänlig kommun som ligger i framkant i det goda och trygga åldrandet.

– Det behövs fler äldreboenden. Köerna är alldeles för långa. Det är inte acceptabelt. Vi vill att nya äldreboenden planeras in redan nu, liksom fler platser för personer med demenssjukdom och ett varierat boendeutbud även på mindre orter, säger Birgitta Cestrone Nyman, (S) ledamot i socialnämnden och kandidat till fullmäktige i Region Skåne. Aktuell forskning visar att friskfaktorer som kost, utevistelse i skog och mark, fysisk aktivitet och ett socialt liv med tillgång till kulturverksamhet är viktiga för välmående.

– Det moderatledda styret vill ta bort musikpedagogen som gjorde jättebra insatser för de som har hemtjänst men vi räddade denna insats kvar. Det är vi mycket glada för. Vi värnar om detta och vill se mer kulturinsatser inom äldreomsorgen, säger Riccard Axtelius.

Socialdemokraterna i Ystad vill fortsätta motverka ensamheten bland äldre genom att skapa fler mötesplatser. Seniorernas hus har varit ett viktigt steg i detta, liksom Senior Sport School. Partiet vill även sänka åldern för gratis kollektivtrafik till 70 år.

– Det är viktigt att även de som bor på landet har kvar sina mötesplatser och samlingslokaler. På Räfsan i Glemmingebro får äldre möjlighet till social samvaro och äta näringsrik mat. Där kan man etablera ett nytt Seniorernas hus, säger Kevin Rasmussen, (S), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– I dag åker alla som är över 75 år gratis kollektivtrafik. Det är en frihetsreform som vi vill att fler ska få ta del av. Det är dags att ta nästa steg. Vi vill sänka åldern från 75 år till 70 år, säger Cecilia Magnusson Svärd.

Partiet vill se fler satsningar på kompetensutveckling för hemtjänstpersonalen och även bygga tillagningskök i alla äldreboenden.

– Varje äldre ska ha en tydlig kontaktperson som det går att vända sig till för att få hjälp och stöd. Det ska också avsättas särskilda resurser för att öka kompetens och bemanning för omsorg och vård av dem som drabbats av demenssjukdom, säger Birgitta Cestrone Nyman.

– För oss socialdemokrater är det självklart att det ska finnas tillagningskök på kommunens alla äldreboenden. Vid varje ombyggnad och nybyggnad ska det byggas till tillagningskök. Det handlar om livskvalité, säger Kevin Rasmussen.

Äldre ska inte ses som en kostnad. Kvalitet i hemtjänsten är när den äldre är nöjd, inte när en uppgift bockas av på ett schema.

– En strikt minutbaserad styrning leder till stress och dålig arbetsmiljö och minskar de äldres möjligheter till en god omsorg. Så kallade minutscheman är inte förenliga med en god omvårdnad och vi vill ta bort dessa, säger Birgitta Cestrone Nyman. I dag finns det en avgift för tekniska hjälpmedel. Det är orättvist och slår extra hårt mot den som har låga inkomster. Socialdemokraterna i Ystad vill därför ta bort avgiften.


Socialdemokraternas hjärtefrågor i korthet

För miljön:

 • Kommunen ska vara ledande i hållbarhets- och klimatfrågor.
 • Skapa nya gröna jobb och minska klyftorna.
 • Prioritera biologisk mångfald vid samhällsplanering.
 • Satsa på nya våtmarksområden.
 • Egen fossilfri eltillverkning för kommunal verksamhet.
 • Bygga ut kollektivtrafiken inom- och till-och-från Ystad.

För äldre:

 • Bygga fler äldreboenden och fler demensplatser även på landet.
 • Behålla musikpedagogen.
 • Fler Seniorernas hus.
 • Grattis kollektivtrafik till alla som fyllt 70 år.
 • Kompetensutveckling av äldre hemtjänstpersonalen.
 • Tillagningskök på alla äldreboenden.
 • Varje äldre ska ha egen kontaktperson.
 • Slopa minutscheman inom äldreomsorgen.
 • Slopa avgiften för tekniska hjälpmedel.
Roger Jössson