Gå till innehåll
Tro och solidaritet

Vår Politik

Tro och Solidaritet är en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle. Tilltron till människan och övertygelsen om rättvisans fundamentala roll i samhällsbygget är vägledande principer för den politik vi driver. Vi arbetar i huvudsak med följande fyra politikområden: Mångfald och antirasism (diskuteras nedan under termen vårt växande hem), social rättvisa och jämlikhet, internationell solidaritet samt miljö- och klimat.

Vårt växande hem

Oavsett varifrån människor kommer ifrån ska Sverige vara ett välkomnande land. I vårt växande hem ska varje individ ha möjlighet att nå sin fulla potential och leva ett liv bortom fattigdom och orättvisa. Mångfalden gör Sverige till ett rikt och innovativt samhälle, och är något som ska värnas.

Därför arbetar vi för:

 • att all form av diskriminering och segregation motverkas
 • att samhället tar krafttag mot hatbrott, hot med religiösa och etniska motiv och mot politiskt, extremistiskt och hedersvåld
 • att minoriteters rätt ska stärkas och religionsfriheten tryggas
 • att fler traditioner bereds plats i offentligheten, till exempel via en ökad flexibilitet för ledighet även vid judiska och muslimska helger

Social rättvisa

Varje människa är unik och värdefull. Samtidigt är individers förutsättningar och förmågor olika redan från födseln. För att varje individ ska ges lika möjligheter att nå sin fulla potential behöver samhället vara starkt nog att kunna utjämna orättvisor och klassklyftor. Det förutsätter en generell välfärd som innefattar alla i Sverige.

Därför arbetar vi för:

 • att hemlösheten avskaffas
 • att förlänga etableringsansvaret för nyanlända och motverka social dumping
 • att motverka segregation genom att skolan ska vara likvärdig där alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet oavsett var man bor, vad man har för bakgrund och förutsättningar
 • att tydligt verka för minskning av vinstuttag med målet att skolform AB avskaffas
 • att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd
 • att unga vuxna personer som har funktionsvariationer och bor på LSS och BMS boenden ska
 • kunna leva ett drägligt ekonomiskt liv

Internationell solidaritet

Kampen för frihet, rättvisa och jämlikhet känner inga nationsgränser. När vi agerar lokalt mot förtryckande strukturer, är det också mot globala orättvisor vi slåss. För att adressera förtryck och orättvisor behöver vi höja blicken bortom landets egna gränser. Förtryckande strukturer globalt bekämpas bäst tillsammans och kampen för fred nås bäst via dialog och samarbeten.

Därför arbetar vi för:

 • att det svenska enprocentmålet för bistånd ska ligga fast och odelat användas till fattigdomsbekämpning, demokratiutveckling och jämställdhet
 • att stå upp för asylrätten och lagliga och säkra vägar till Europa
 • att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel vid beslut om uppehållstillstånd
 • att Sverige ska ta en mer aktiv roll i arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna och det globala fredsarbetet. Inte minst i medlingsarbetet för att finna fredliga lösningar på väpnade konflikter och krig
 • att Sverige driver på för internationell nedrustning, inte minst avseende kärnvapen och kemiska stridsmedel. Sverige ska ratificera FN-konventionen om förbud av kärnvapen

Miljö och klimat

Att hejda klimatförändringarna och värna naturen är en fråga om solidaritet. Utsläppen i världen är ojämlikt fördelade, där de med de allra högsta inkomsterna står för de största utsläppen. Samtidigt vet vi att det är världens fattigaste människor som kommer att drabbas först och allvarligt om vi misslyckas med att hejda den globala uppvärmningen och bevara jordens ekosystem. Att världens fattigaste ska betala det dyraste priset för de rikas livsstil kan aldrig vara försvarbart för en socialdemokrat.

Därför arbetar vi för:

 • att Sverige ska ha som ambition att bli en cirkulär ekonomi senast år 2035
 • att Sverige inför ett förbud mot nybilsförsäljning av fossildrivna bilar snarast, med sikte på 2025
 • att allt nyproducerat material på sikt ska kunna återvinnas
 • att återställa våtmarker för att öka den biologiska mångfalden, säkra grundvattennivåerna och skapa kolsänkor
 • att Sverige ska ställa om till grön utveckling av städer och landsbygd som går hand i hand med bevarandet av den biologiska mångfalden.
 • att svenska jordbruk ska bedriva ekologisk verksamhet där naturbetesmarker för idisslande djur ska främjas
 • att krafttag tas mot det industriella storfisket och att trålgränsen flyttas ut från svenskt territorial vatten